Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 64

Linportans pou Pardone

Linportans pou Pardone

MATIE 18:21-35

  • ESKI BIZIN PARDONE ZISKA SET FWA?

  • LEXANP ENN ESKLAV KI PENA PITIE

Pier inn tann Zezi donn enn konsey lor fason pou regle enn problem avek enn frer. Premie kitsoz ki enn dimounn bizin fer, se al koz zis avek so frer, tousel. Me asterla, li paret ki Pier anvi kone komie fwa exakteman bizin fer sa.

Li demann Zezi: “Segner, si enn frer . . . ofans mwa, konbien fwa mo bizin pardonn li? Ziska set fwa?” Sertin sef relizie ansegne ki enn kikenn kapav pardone ziska trwa fwa. Alor, kitfwa Pier panse ki li bien zenere si li pardonn enn frer “ziska set fwa.”​—Matie 18:21.

Me selman, sa fason panse-la pa an-akor avek lansegnman Zezi. Li pa ti ansegn so bann disip pou gard enn kont bann fot ki enn kikenn fer. Alor pou koriz Pier, Zezi dir: “Mo dir twa, pa ziska set fwa, me ziska 77 fwa.” (Matie 18:22, NW.) Zezi pe rod dir ki bizin pardone touletan. Alor, fode pa ena enn limit lor kantite fwa ki Pier bizin pardonn so frer.

Zezi servi enn lexanp pou explik Pier ek bann lezot zapot ki zot oblize pardonn lezot. Li rakont zistwar enn esklav ki pa imit lexanp so met ki ena mizerikord. Enn lerwa anvi regle bann det ki so bann esklav inn pran. Enn esklav ki ena enn gro det 10,000 talan [60,000,000 denier] vinn devan lerwa. Pena okenn fason ki li kapav ranbours enn det koumsa. Alor, lerwa donn lord pou vann sa esklav-la, so madam, ek so bann zanfan pou li regagn so kas. Me esklav-la tom dan lipie so met ek sipliy li: “Pran pasians [“avek mwa,” NW] Segner, mo pou rann twa tou saki mo dwa.”​—Matie 18:26.

Lerwa pitie sa esklav-la ek li kennsel so gro det. Me apre sa, sa esklav-la al get enn lot esklav ki dwa li 100 denier. Li trap esklav-la, li trangle li, ek li dir: “Pey mwa tou saki to dwa mwa.” Me esklav-la tom dan so lipie ek sipliy li:  “Ena pasians avek mwa, mo pou rann twa to larzan.” (Matie 18:28, 29) Me sa esklav ki lerwa inn kennsel so det-la pa imit lexanp so met. Li fer ferm sa lot esklav-la dan prizon ziska ki li ranbours so det, mem si li dwa li bien mwins kas.

Kan bann lezot esklav trouv sa, zot al get zot met ek rakont li seki’nn arive. Met-la bien ankoler ek li donn lord pou al rod sa move esklav-la. Met-la dir li: “To move! Mo finn rey tou to det parski to finn sipliy mwa. To pa panse to ti bizin ena pitie pou to kamarad serviter parey kouma mo finn ena pitie pou twa?” Lerwa bien ankoler ek fer zet sa esklav san pitie la dan prizon ziska ki li ranbours so det. Lerla, Zezi dir: “Koumsamem mo Papa ki dan lesiel pou fer avek sakenn parmi zot, si zot pa pardonn zot bann frer ek ser avek tou zot leker.”​—Matie 18:32-35.

Enn zoli leson lor pardon, pa vre? Nou bann pese zot kouma dir enn gro det ki Bondie inn reye. Alor, ninport ki fot ki enn frer fer kont nou, sa bien tipti konpare ar pardon ki Bondie donn nou. Ek Zeova pa pardonn nou enn sel fwa, me plizir milye fwa. Abe nou, eski nou pa kapav pardonn nou frer enn kantite fwa, mem si nou ena kitsoz kont li? Parey kouma Zezi inn ansegne dan so Sermon lor Montagn, Bondie pou “pardonn nou nou bann pese, parey kouma nou pardonn bann ki finn ofans nou.”​—Matie 6:12.