Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 52

Zezi Nouri Bann Milye Dimounn Avek De-Trwa Dipin ek Pwason

Zezi Nouri Bann Milye Dimounn Avek De-Trwa Dipin ek Pwason

Bann 12 zapot finn bien kontan zot predikasion dan Galile, ek zot rakont Zezi “tou saki zot finn fer e tou saki zot finn ansegne.” Zot bien fatige, me zot pa gagn letan manze telman ena boukou dimounn ki pe ale-vini. Alor, Zezi dir zot: “Vinn avek mwa dan enn landrwa trankil kot nou pou tousel; repoz zot inpe.”​—Mark 6:30, 31.

Zot rant dan enn bato, kitfwa pre ar Kafarnaom, ek zot al dan enn landrwa trankil dan les Larivier Zourdin, pli lwin ki Betsaid. Me selman, boukou dimounn trouv zot ale ouswa tann dir ki zot pe ale. Alor, zot galoupe lor bor lakot ek zot ariv lot kote avan ki bato arive.

Kan li sorti dan bato, Zezi trouv enn lafoul dimounn ek li gagn pitie pou zot parski zot koumadir bann mouton ki pena berze. Alor, “li koumans ansegn zot boukou kiksoz” lor Rwayom. (Mark 6:34) Li geri osi “bann ki ti bizin gerizon.” (Lik 9:11, NW.) Amezir ki letan pase, bann disip dir li: “Sa landrwa la li dezer e li deza tar, ranvway sa lafoul la pou zot kapav al aste manze pou zotmem dan vilaz.”​—Matie 14:15.

Zezi dir zot: “Kifer zot bizin ale? Donn zot manze zotmem.” (Matie 14:16) Mem si Zezi fini kone ki li pou fer, li teste Filip ek poz li sa kestion-la: “Kot kapav aste dipin pou donn bannla manze?” Zezi demann sa Filip parski li res pre ar Betsaid. Me selman, aste dipin pa enn solision. Ena apepre 5,000 zom, ek si kont bann fam ek bann zanfan, kitfwa ena plis ki 10,000 dimounn antou! Filip reponn: “Larzan de san zourne travay [200 denier] pa pou ase pou donn sakenn enn bouse manze.”​—Zan 6:5-7.

Kitfwa pou montre ki li inposib nouri sa kantite dimounn-la, Andre dir: “Ena enn tigarson isi ki ena sink dipin lagrin lorz ek de pwason . . . me ki sa pou servi pou sa kantite dimoun la?”​—Zan 6:9.

Nou dan printan lane 32 Nou Lepok, zis avan Pak, ek ena lerb partou lor kolinn. Zezi demann so bann disip fer bann dimounn asiz lor lerb par group 50 ouswa 100. Li pran sa sink dipin ek de pwason la, ek li fer enn lapriyer pou remersie Bondie. Apre sa, li kas bann dipin-la ek bann pwason-la, ek li donn sa so bann disip pou partaz ar tou dimounn. Enn kitsoz inkrwayab arive: tou dimounn manze ziska zot vant plin!

Plitar, Zezi dir so bann disip: “Ramas bann bout ki reste pouki nanye pa perdi [“pou pa fer gaspiyaz,” NW].” (Zan 6:12) Zot ranpli 12 panie avek seki reste!