Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 41

Par ki Pwisans Zezi Fer Bann Mirak?

Par ki Pwisans Zezi Fer Bann Mirak?

MATIE 12:22-32 MARK 3:19-30 LIK 8:1-3

  • ZEZI KOUMANS SO DEZIEM KANPAGN PREDIKASION

  • LI EXPILSE BANN DEMON

  • LI AVERTI BANN DIMOUNN KONT PESE KI PENA PARDON

Inpe letan apre ki li’nn koz lor pardon dan lakaz Simon, enn Farizien, Zezi koumans enn lot kanpagn predikasion dan Galile. Zezi dan deziem lane so minister, ek li pa pe vwayaz tousel. So 12 zapot avek li, ek osi “detrwa madam lor ki Zezi ti tir bann lespri move e ti geri zot bann maladi.” (Lik 8:2) Parmi zot, ena Mari, enn Magdalenn. Ena osi Sizann, ek Zann. Zann so mari enn ofisie Lerwa Erod Antipas.

Amezir ki pli boukou dimounn pe tann koz lor Zezi, ena pli boukou deba konsernan so laktivite. Nou trouv sa bien apre ki Zezi inn geri enn zom. Bann dimounn ti amenn sa zom-la ar Zezi parski li ti posede, li ti aveg, ek li pa ti kapav koze. Asterla, sa zom-la nepli ena demon lor li, ek li kapav trouve ek koze. Bann dimounn etone, ek zot dir konsernan Zezi: “Pa limem Garson David?”​—Matie 12:23.

Enn gran lafoul finn rasanble otour lakaz kot Zezi pe reste. Ena telman boukou dimounn ki Zezi ek so bann disip pa mem kapav pran enn repa. Bann profesi ti anonse ki “Garson David” ti pou vini, me pa tou dimounn ki la ki krwar ki Zezi sa ‘Garson-la.’ Sertin skrib ek Farizien finn mem sorti depi Zerizalem. Me zot pa la pou ekout Zezi, ni pou soutenir li. Zot dir ki “ena Belzeboul lor Zezi” ek ki Zezi travay avek “sef bann demon.” (Mark 3:22) Kan bann fami Zezi tann tou seki pe arive, zot vinn rod li. Kifer?

Sa lepok-la, bann frer Zezi pa ti krwar ki li Garson Bondie. (Zan 7:5) Zezi, personaz prinsipal sa bann deba-la, pa resanble Zezi ki zot  ti kone ek ki finn grandi ansam ar zot dan Nazaret. Alor, zot panse ki li “finn perdi latet.”​—Mark 3:21.

Me ki finn arive an realite? Zezi fek geri enn dimounn posede. Asterla, sa dimounn-la kapav trouve ek koze. Personn pa kapav dir lekontrer. Alor, bann skrib ek bann Farizien sey gat repitasion Zezi kan zot met enn fos lakizasion lor li. Zot dir: “Li sas demon par Belzeboul, sef demon.”​—Matie 12:24.

Zezi kone seki bann skrib ek bann Farizien pe panse. Alor, li dir zot: “Enn rwayom ki divize kont limem, li enn rwayom fini, e okenn lavil ou lakaz ki divize kont limem kapav tini. [“Dan mem fason,” NW] si Satan sas Satan, li diviz limem; kouma so rwayom pou kapav tini?”​—Matie 12:25, 26.

Enn rezonnman lozik, pa vre? Bann Farizien kone ki ena sertin Zwif ki expilse bann demon. (Zistwar Bann Apot 19:13) Alor, Zezi demann zot: “Si mwa, mo sas demon par Belzeboul, par ki zot prop disip sas demon?” Zezi pe rod dir ki zot bann lakizasion bizin aplik ar zot bann disip osi. Li kontign so rezonnman: “Me si mwa, mo sas demon par Lespri Bondie, savedir ki regn Bondie finn deza vinn kot zot.”​—Matie 12:27, 28.

Kan Zezi expilse bann demon, se enn prev ki li ena pouvwar lor Satan. Li servi enn lexanp pou explik sa lide-la: “Kouma kikenn kapav rant dan lakaz enn zom for pou pran so bann dibien si li pa atas li avan? Lerla li kapav kokin. Dimoun ki pa avek mwa, li kont mwa, dimoun ki pa rasanble ar mwa, fer divizion.” (Matie 12:29, 30) Parski bann skrib ek bann Farizien zot kont Zezi, zot montre ki zot bann azan Satan. Zot farous bann dimounn pou ki zot pa vinn ver Garson Bondie, ki pe azir ar soutien Zeova.

Zezi averti sa bann azan Satan la: “Tou pese, tou blasfem, ki dimoun fer pou pardone; enn sel blasfem pa pou pardone, blasfem kont Lespri Sin. Li enn pese ki zame pou efase.” (Mark 3:28, 29) Mazine ki sa bann parol-la vedir pou bann dimounn ki panse ki se Satan ki pe fer sa bann mirak-la, alor ki an realite, se lespri sin Bondie ki pe fer sa!