Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 58

Zezi Miltipliye Bann Dipin ek Donn enn Lavertisman Lor Levin

Zezi Miltipliye Bann Dipin ek Donn enn Lavertisman Lor Levin

MATIE 15:32–16:12 MARK 8:1-21

  • ZEZI NOURI 4,000 ZOM

  • ZEZI DONN LAVERTISMAN LOR LEVIN BANN FARIZIEN

Enn gran lafoul inn vinn get Zezi dan Dekapol, dan kote les Lamer Galile. Zot inn vini pou ekout li ek pou gagn gerizon. Bann dimounn-la finn amenn bann gran panie avek zot manze ladan.

Me apre inpe letan, Zezi dir so bann disip: “Mo leker fermal [“ena pitie,” NW] kan mo get sa lafoul la. Sa fer trwa zour ki zot ar mwa e zot pena nanye pou manze. Si mo dir zot al zot lakaz lestoma vid, zot pou gagn febles dan sime parski ena ki sorti bien lwin.” So bann disip demann li: “Kot pou kapav gagn dipin pou ranpli zot vant dan enn landrwa dezer koumsa?”​—Mark 8:2-4.

Zezi demann zot: “Komie dipin zot ena?” Bann disip dir: “Set, avek detrwa tipwason.” (Matie 15:34) Lerla, Zezi fer lafoul asiz anba. Li pran bann dipin ek bann pwason la, ek apre ki li fini remersie Bondie, li donn sa so bann disip pou partaz avek lafoul. Inkrwayab me vre! Tou dimounn manze ziska zot vant plin. Ti ena 4,000 zom ki ti manze, san kont bann fam ek bann zanfan. Malgre sa, inn ramas set gran panie ar manze ki’nn reste!

Apre ki li ranvway lafoul, Zezi ek so bann disip travers lamer Galile pou al dan kote lwes, dan Magadann. Laba, bann Farizien ansam avek sertin dan sekt bann Sadisein sey teste Zezi. Zot demann li pou montre enn sign depi lesiel.

Zezi konn zot mobil, ek li dir zot: “Kan inn ariv aswar, zot dir: ‘Letan pou bon, parski lesiel kouler rouz kouma dife’; ek kan ariv gramatin: ‘Zordi pou fer fre, pou ena lapli, parski lesiel kouler rouz kouma dife, me li som.’ Zot kone kouma pou explik laparans lesiel, me zot pa kapav explik bann sign lepok ki zot pe viv.” (Matie 16:2, 3, NW.) Lerla, Zezi dir sa bann Farizien ek Sadisein la ki zot pa pou gagn okenn sign, apart sign Zonas.

Zezi ek so bann disip rant dan enn bato pou al Betsaid, dan kote nor-es lamer Galile. Kan zot pe ale, bann disip Zezi remarke ki zot pa finn amenn ase dipin. Zot ena enn sel dipin. Zezi pe pans lor seki fek arive avek bann Farizien ek bann Sadisein ki soutenir Erod. Li averti so bann disip: “Get bien, fer atansion ar levin bann Farizien ek levin Erod.” Me bann disip inn mal konpran seki Zezi inn dir lor levin. Zot ti panse ki li ti pe dir sa parski zot inn bliye amenn dipin. Zezi remark seki pe pase, ek li dir zot: “Kifer zot pe diskite akoz zot pena dipin?”​—Mark 8:15-17.

Zezi inn fek donn plizir milye dimounn dipin. Alor, so bann disip ti bizin kone ki li pa pe trakase akoz mank dipin. Li dir: “Zot pa rapel? Kan mo ti kas sink dipin pou sink mil dimoun [“zom,” NW], komie panie ranpli ar bout dipin  zot ti ramase?” Zot dir li: “Douz.” Zezi azoute: “Kan mo ti kas set dipin pou kat mil dimoun [“zom,” NW], komie panie ranpli ar bout dipin zot ti ramase?” Bannla reponn: “Set.”​—Mark 8:18-20.

Zezi dir zot: “Zot pa konpran ki mo pa pe koz lor dipin? Fer atansion ar levin bann Farizien ek bann Sadisein!”​—Matie 16:11.

Alafin so bann disip finn konpran. Servi levin pou fermant ek fer lapat lafarinn monte kan fer dipin. Isi, Zezi pe dir ki levin li enn sinbol pese. Li pe met so bann disip an gard kont bann move lefe bann “lansegnman ki bann Farizien ek Sadisein ti pe done.”​—Matie 16:12.