Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 27

Zezi Invit Matie pou Swiv Li

Zezi Invit Matie pou Swiv Li

MATIE 9:9-13 MARK 2:13-17 LIK 5:27-32

  • ZEZI INVIT MATIE, ENN RAMASER TAX, POU SWIV LI

  • ZEZI KRIS FREKANT BANN DIMOUNN KI PRATIK LEMAL POU ED ZOT

Apre ki li’nn geri sa zom paralize-la, Zezi res inpe letan dan lezanviron Kafarnaom, pre ar lamer Galile. Ankor enn fwa, bann lafoul dimounn vinn get li, ek li ansegn zot. Kan li pas devan enn biro tax, li trouv Matie, ki apel osi Levi, pe ramas tax. Zezi donn li enn linvitasion extraordiner. Li dir li: “Swiv mwa.”​—Matie 9:9.

Parey kouma Pier, Andre, Zak, ek Zan, Matie sirman konn bann lansegnman Zezi ek bann mirak ki li’nn fer dan landrwa. Ek parey kouma zot, Matie azir deswit. Li explik so reaksion dan so Levanzil kan li dir: “Matie leve swiv li.” (Matie 9:9) Wi, Matie kit so travay ramaser tax ek vinn enn disip Zezi.

Plitar, kitfwa pou montre so rekonesans anver Zezi ki finn invit li, Matie fer enn gran festin dan so lakaz. Apart Zezi ek so bann disip, kisannla invite dan sa fet-la? Boukou ansien koleg travay Matie, bann ramaser tax, dan sa fet-la. Zot ramas tax pou gouvernman Romin, ki bann Zwif deteste. Par exanp, ena tax lor bann bato ki rant dan lepor, tax lor bann group dimounn ki vwayaz ansam lor bann gran sime, ek tax lor bann marsandiz ki inporte. Kouma laplipar Zwif konsider bann ramaser tax? Zot deteste bann ramaser tax parski souvan bannla malonet ek demann pli boukou kas ki bann dimounn sipoze peye. Dan sa fet-la, ena osi bann dimounn ki ena move repitasion parski zot amenn enn “move lavi.”​—Lik 7:37-39.

Sertin Farizien osi ti la. Zot panse ki zot bann dimounn zis ek kan zot trouve ki kalite dimounn Zezi frekante, zot demann bann disip: “Kifer zot Met, li manz avek bann komi tax [“ramaser tax,” NW] ek dimoun move lavi?” (Matie 9:11) Me Zezi tann zot ek li reponn: “Bann dimoun ki bien pa bizin dokter, zis bann seki malad. Ale, al aprann seki sa parol la vedir, ‘Mo dezir mizerikord, pa sakrifis . . . Parski mo pa finn vini pou apel bann zis me bann peser.’” (Matie 9:12, 13; Oze 6:6) Mem si bann Farizien apel Zezi “ansegnan,” zot pa vremem krwar ki li enn ansegnan. Alor, zot pa’le aprann nanye ar Zezi, mem si li ti kapav ansegn zot bann bon kitsoz.

Li posib ki Matie ti invit kot li bann ramaser tax ek bann dimounn ki ena enn move lavi pou ki zot ekout Zezi ek gagn led lor plan spiritiel, “parski boukou parmi zot ti pe swiv li.” (Mark 2:15, NW.) Zezi anvi ed zot pou ena enn bon relasion ar Bondie. Li pa parey kouma bann Farizien ki deteste sa bann kalite dimounn-la. Zezi ena konpasion ek mizerikord. Parey kouma enn dokter ed enn dimounn malad pou geri, Zezi ed tou bann dimounn ki finn gat zot relasion ar Bondie.

Kan Zezi montre mizerikord anver bann ramaser tax ek bann dimounn ki ena enn move lavi, sa pa vedir ki li aksepte bann pese ki zot fer. Non! Me sa montre ki li ena lafeksion pou zot, parey kouma li’nn montre so lafeksion anver bann dimounn ki malad. Par exanp, rapel kouma avek konpasion, li ti tous enn dimounn ki ti ena lalep ek ti dir li: “Samem mo volonte [“Mo anvi,” NW], aster to pou pirifie.” (Matie 8:3) Nou osi, nou bizin montre mizerikord ek ed lezot, sirtou bann ki bizin led lor plan spiritiel!