Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 53

Enn Dirizan Ki Kapav Kontrol Lanatir

Enn Dirizan Ki Kapav Kontrol Lanatir

MATIE 14:22-36 MARK 6:45-56 ZAN 6:14-25

  • BANN DIMOUNN ANVI FER ZEZI VINN LERWA

  • ZEZI MARS LOR DELO EK KALME DIVAN

Bann dimounn inn extra inpresione kan Zezi inn nouri bann milye dimounn par enn mirak. Zot konpran ki limem Lemesi, “Profet ki ti pou vinn dan lemonn,” ek ki li pou enn bon dirizan. (Zan 6:14; Deteronom 18:18) Alor, zot prevwar pou trap li ek fors li vinn lerwa.

Me Zezi konpran seki zot pe rod fer. Alor, li fer lafoul-la ale ek li dir so bann disip pou rant dan bato. Kotsa zot pe ale? Zot pe al Betsaid avan, ek apre zot pou al Kafarnaom. Me Zezi li, li al tousel lor montagn pou priye aswar.

Dan lekleraz lalinn, bien avan ki soley leve, Zezi pe get bato so bann disip delwin. Enn divan bien for pe lev bann gro vag lor lamer ek bann zapot “pe rame avek boukou difikilte parski divan ti kontrer.” (Mark 6:48) Zezi desann depi lor montagn ek koumans mars lor lamer pou vinn zwenn zot. Zot ti fini “ram enn distans sink-sis kilomet.” (Zan 6:19) Kan zot trouv Zezi koumadir pe vinn ver zot, zot gagn per ek zot kriye: “Enn laparision!”​—Mark 6:49NW.

Zezi rasir zot ek dir: “Kouraz, mwa sa; pa bizin per.” Me Pier dir li: “Segner, si tomem sa, donn lord ki mo mars lor dilo pou vinn kot twa.” Zezi reponn: “Vini.” Deswit, Pier sorti dan bato ek koumans mars lor delo dan direksion Zezi. Me letan li remark lafors divan, Pier gagn per ek li koumans koule. Lerla li kriye: “Segner, sov mwa!” Zezi avoy so lame, trap Pier ek dir li: “To lafwa feb, kifer to finn doute?”​—Matie 14:27-31.

Kan Pier ek Zezi rant dan bato, divan kalme net. Bann disip etone! Me eski zot ti bizin etone? Si zot ti konpran “mirak dipin,” mirak ki Zezi ti fer pli boner pou nouri bann milye dimounn, zot pa ti pou etone ki li reisi mars lor delo ek kalme divan. Asterla, zot donn li loner ek dir li: “Vremem to Garson Bondie.”​—Mark 6:52; Matie 14:33.

Inpe apre, zot ariv Zenezaret, enn zoli laplenn bien fertil ki trouv dan lesid Kafarnaom. Zot zet lank ek zot desann dan bato. Bann dimounn rekonet Zezi, ek ansam avek lezot dimounn ki sorti partou dan sa rezion-la, zot amenn bann dimounn malad ar Zezi. Kouma sa bann malad-la nek tous rebor linz Zezi, zot geri net!

Antretan, bann ki’nn trouv Zezi nouri bann milye dimounn par enn mirak, zot al aprann ki Zezi inn ale. Alor, kan bann ti bato ki sorti Tiberiad arive, sa bann dimounn-la rant dan bann bato-la pou al Kafarnaom, pou al rod Zezi. Kan zot ariv laba, zot demann Zezi: “Rabi, depi kan to finn ariv la?” (Zan 6:25) Me Zezi fer zot enn repros ek li ena enn bon rezon pou fer sa. Anou gete kifer.