Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 59

Kisannla Garson Limanite?

Kisannla Garson Limanite?

MATIE 16:13-27 MARK 8:22-38 LIK 9:18-26

  • ZEZI GERI ENN AVEG

  • PIER POU GAGN BANN LAKLE RWAYOM

  • ZEZI PREDIR SO LAMOR EK SO REZIREKSION

Zezi ek so bann disip ariv dan Betsaid. Bann dimounn dan landrwa amenn enn aveg ar li ek zot sipliy li pou tous sa zom-la pou geri li.

Zezi trap zom-la so lame ek amenn li andeor vilaz. Apre ki li’nn met inpe lakras lor zom-la so lizie, Zezi demann li: “Eski to trouv kiksoz?” Zom-la reponn: “Mo trouv dimoun me zot koumadir bann pie ki pe marse.” (Mark 8:23, 24) Zezi poz so lame lor zom-la so lizie ek fer li trouv kler. Zezi dir li retourn kot li, selman li dir li pa rant dan vilaz.

Apre sa, Zezi ek so bann disip al dan lenor, ver vilaz Sezare-Filip. Sa vilaz-la lor enn montagn. Li 350 met pli ot ki nivo lamer ek zot pou bizin fer enn lamonte lor apepre 40 kilomet pou ariv laba. Sa vwayaz-la pou pran zot apepre de zour. Dan nor-es sa vilaz-la ena Montagn Ermon, avek lanez lor so some.

Pandan sa vwayaz-la, Zezi al dan enn plas pou li priye tousel. Res apepre nef ouswa dis mwa avan so lamor, ek Zezi pe gagn traka pou so bann disip. Ena boukou ki finn aret swiv li, ek lezot kitfwa dan konfizion ouswa desepsion. Kitfwa zot pe demann zotmem kifer Zezi inn refiz vinn lerwa, ouswa kifer li pa fer enn sign ki montre dan enn fason bien kler kisannla li ete vremem.

Kan bann disip vinn get li kot li pe priye, Zezi demann zot: “Ki dimoun pe dir lor Garson Limanite?” Zot reponn: “Enn bann dir Zan Batis, enn lot bann dir Eli e enn lot bann ankor dir Zeremi oubien enn lot profet.” Wi, bann dimounn kitfwa panse ki Zezi enn parmi sa bann zom-la ek ki li’nn resisite. Lerla, pou kone seki so bann disip panse, Zezi demann zot: “Me zot, ki zot dir mo ete?” Deswit Pier reponn: “To Lemesi [“Lekris,” NW], Garson Bondie Vivan.”​—Matie 16:13-16.

Zezi dir Pier ki li bizin zwaye parski Bondie inn fer li konn sa. Apre sa, li dir Pier: “Mo dir twa: Tomem Pier, ek lor sa ros-la mo pou konstrir mo kongregasion, ek bann laport Tom pa pou ena pouvwar lor li.” Zezi pe explike ki se limem ki pou konstrir enn kongregasion. Ek ki, si bann manb sa kongregasion-la res fidel, mem lamor pa pou kapav gard zot an kaptivite. Zezi promet Pier: “Mo pou donn twa bann lakle Rwayom ki dan lesiel.”​—Matie 16:18, 19NW.

Zezi pa pe donn Pier premie plas parmi bann zapot ek li pa pe fer Pier vinn fondasion kongregasion. Se Zezi limem sa Ros lor ki pou konstrir sa kongregasion-la. (1 Korintien 3:11; Efezien 2:20) Kanmem sa, Pier pou gagn trwa lakle. Li pou gagn privilez pou ouver laport, setadir pou donn diferan group dimounn lokazion pou rant dan Rwayom ki dan lesiel.

 Pier pou servi premie lakle-la Lapantkot lane 33 Nou Lepok, kan li pou montre bann Zwif ek bann prozelit ki finn repanti seki zot bizin fer pou zot sape. Li pou servi deziem lakle-la pou donn bann Samaritin ki krwayan lokazion pou rant dan Rwayom Bondie. Apre sa, lane 36 Nou Lepok, Pier pou servi trwaziem lakle-la pou donn bann non-Zwif, kouma Korney ek lezot ankor, lokazion pou rant dan Rwayom Bondie.​—Zistwar Bann Apot 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Pandan sa konversasion-la, bann zapot bien afekte kan Zezi predir ki biento li pou soufer ek mor dan Zerizalem. Pier pa’nn konpran ki Zezi pou resisite ek al dan lesiel. Alor, li amenn Zezi enn kote ek li esey koriz li. Li dir: “Tou pou pas bien, Segner! Sa pa pou zame ariv twa.” Me Zezi tourn so ledo ar li ek dir li: “Pas deryer mwa, Satan! To enn gro ros lor mo sime parski to pa pans kouma Bondie me kouma imin.”​—Matie 16:22, 23.

Asterla, Zezi apel lafoul ek so bann zapot, ek li explik zot ki li pa pou fasil pou vinn so disip. Li dir zot: “Si kikenn anvi swiv mwa li bizin renie limem (aret viv pou limem) ek pran so poto soufrans ek kontign swiv mwa. Parski dimounn ki anvi sov so lavi, pou perdi li; me dimounn ki perdi so lavi akoz mwa ek akoz bonn nouvel, pou sov li.”​—Mark 8:34, 35NW.

Wi, pou ki bann disip Zezi gagn so faver, zot bizin ena kouraz ek pre pou sakrifie zotmem. Zezi dir: “Si kikenn, dan sa zenerasion adilter ek peser la, gagn onte akoz mwa ek mo parol, Garson Limanite, li osi pou ont li, kan li pou vinn dan laglwar so Papa ek bann anz ki sin.” (Mark 8:38) Wi, kan Zezi pou vini, “li pou tret sak dimoun dapre seki li finn fer.”​—Matie 16:27.