Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 43

Bann Lexanp lor Rwayom

Bann Lexanp lor Rwayom

MATIE 13:1-53 MARK 4:1-34 LIK 8:4-18

  • ZEZI DONN BANN LEXANP LOR RWAYOM

Zezi kitfwa ti dan Kafarnaom kan li ti koriz bann Farizien. Plitar sa zour-la, li kit lakaz kot li pe reste ek li al Lamer Galile. Laba, enn lafoul inn rasanble. Zezi mont dan enn bato, al inpe pli lwin lor delo, ek li koumans ansegn bann dimounn lor Rwayom ki dan lesiel. Pou ansegn bann dimounn, li servi plizir lexanp, ouswa bann parabol. Bann diferan kitsoz ki Zezi ansegne lor Rwayom Bondie bien fasil pou konpran, parski li servi bann sitiasion ki bann dimounn konn bien.

Dan so premie lexanp, Zezi koz lor enn planter ki pe sem bann lagrin. Sertin lagrin tom lor bor semin, ek bann zwazo manz zot. Lezot lagrin tom dan enn plas inpe ros-ros, kot pena boukou later. Sa bann lagrin-la zerme, me rasinn bann ti plant-la pa reisi al lwin dan later. Lerla, soley bril zot ek zot sek. Lezot lagrin tom parmi bann pie pikan. Kan bann lagrin-la zerme ek grandi, bann pie pikan-la touf bann plant-la. Finalman, sertin lagrin tom lor enn bon later. Sa bann lagrin-la raport bann frwi, “enn raport san, enn lot swasant, enn lot trant.”​—Matie 13:8.

Dan enn lot lexanp, Zezi konpar Rwayom ar seki arive kan enn zom sem bann lagrin. Dan sa sitiasion-la, mem si zom-la pe dormi, ouswa non, bann lagrin-la zerme, “san mem ki li kone kouma.” (Mark 4:27) Zot pouse par zotmem ek zot raporte. Lerla, zom-la kapav fer rekolt.

Zezi rakont enn trwaziem lexanp lor mem size. Enn zom sem bann bon lagrin dan so karo, me “ler tou dimoun pe dormi,” enn lennmi vini ek sem bann move lerb dan so plantasion dible. Bann esklav sa zom-la demande  si zot bizin derasinn bann move lerb la. Zom-la dir: “Non, parski letan zot ras move lerb la, zot kapav derasinn osi bann pie dible. Les toulede grandi ansam ziska rekolt; lerla mo pou dimann bann travayer ramas move lerb avan, atas zot ansam, fer bann pake pou bril zot, me [“apre sa,” NW] ramas dible dan mo grenie.”​—Matie 13:24-30.

Boukou dimounn ki pe ekout Zezi konpran bien lagrikiltir. Zezi koz osi lor enn lot kitsoz ki zot konn bien: enn ti lagrin moutard. Kan enn ti lagrin moutard zerme ek grandi, so pie vinn telman gran ki bann zwazo kapav fer zot nik lor so bann brans. Konsernan sa lagrin-la, Zezi dir: “Rwayom lesiel, parey kouma lagrin moutard ki kikenn pran pou sem dan so karo.” (Matie 13:31) Zezi pa pe donn enn leson lor lagrikiltir. Li pe servi sa lexanp-la pou montre kouma enn kitsoz ki bien tipti kapav grandi, ek vinn enn kitsoz ki extra gran.

Apre sa, Zezi koz lor enn kitsoz ki boukou dimounn kone dan sa lepok-la. Li konpar Rwayom avek “levin ki enn madam pran pou melanz avek trwa goble [“trwa gran mezir,” NW] lafarinn.” (Matie 13:33) Mem si bann dimounn pa trouv levin-la travay, li melanz ar lapat-la net, ek li fer lapat-la monte. Sa levin-la fer bann sanzman dan lapat-la, me bann sanzman ki pa remark deswit.

Apre ki li’nn donn sa bann lexanp-la, Zezi fer lafoul retourn kot zot, ek li osi, li retourn kot li pe reste. Bien vit, so bann disip vinn get li, parski zot anvi konpran seki li’nn dir.

TIR PROFI AR BANN LEXANP ZEZI

Bann disip inn deza tann Zezi servi bann lexanp avan, me zame li pa’nn servi sa kantite-la enn sel kout. Alor, zot demann li ‘kifer li koz an parabol’ ar bann dimounn.​—Matie 13:10.

Enn parmi bann rezon kifer Zezi koz an parabol, se pou realiz enn profesi Labib. Levanzil Matie dir: “Li pa ti dir nanye san servi parabol. Li fer sa pouki parol profet realize: ‘Mo pou koz an parabol, mo pou anons bann kiksoz ki finn res kasiet depi kreasion lemonn.’”​—Matie 13:34, 35; Psom 78:2.

Me, Zezi servi bann lexanp pou enn lot rezon osi: Sa montre ki kalite latitid bann dimounn ena. Boukou dimounn atire ar Zezi parski li rakont bann zoli zistwar ek li fer bann mirak. Zot pa konsider li kouma enn kikenn ki zot bizin obeir kouma zot Segner. An realite, zot swiv li par lintere. (Lik 6:46, 47) Zot pa anvi sanz zot fason panse, ni fason ki zot amenn zot lavi. Zot pa’le ki mesaz Zezi vremem tous zot leker.

Zezi reponn kestion so bann disip, ek li dir: “Ala kifer mo koz ar zot [bann dimounn] an parabol, parski zot pe gete san trouve e zot pe ekoute san tande e san konpran. Sa parol ki profet Izai ti dir . . . pe akonpli: ‘. . . Leker sa pep la finn vinn dir [“insansib,” NW].’”​—Matie 13:13-15; Izai 6:9, 10.

Me sa pa aplik ar tou bann dimounn ki ekout Zezi. Li explike: “Zot . . . ere, parski zot lizie trouve e zot zorey tande. Laverite, mo dir zot, boukou profet ek dimoun ki viv drwat devan Bondie ti anvi trouv seki zot finn trouve, me zot pa finn trouve; e ti anvi tann seki zot finn tande, me zot pa finn tande.”​—Matie 13:16, 17.

Wi, 12 zapot Zezi ek bann lezot disip ki fidel, zot leker touse par bann lansegnman Zezi. Akoz sa, Zezi dir: “Zot, Bondie finn permet zot konpran bann sin sekre lor Rwayom ki dan lesiel, me Bondie pa finn permet sa bann dimounn-la  konpran sa.” (Matie 13:11, NW.) Bann disip vremem anvi konpran bann lansegnman Zezi. Se pou sa rezon-la ki Zezi explik zot lexanp lor planter ki sem bann lagrin.

Zezi explik zot ki ‘lagrin-la, se parol Bondie.’ (Lik 8:11) Ek later reprezant leker. Sa lexplikasion-la bien inportan pou konpran sa lexanp-la.

Konsernan bann lagrin ki’nn seme lor bor semin kot dimounn marse, Zezi explike: “Me lerla diab vini, aras parol [Bondie] dan zot leker pouki zot pa krwar e zot pa sove.” (Lik 8:12) Apre sa, Zezi explike ki later ki ranpli ar ros-la, li reprezant leker bann dimounn ki gagn laverite, ek zot bien kontan. Me selman, parol Bondie pa pran rasinn dan zot leker. “Ler persekision ek lezot problem vini akoz laparol,” zot tonbe. Wi, kan bann “difikilte vini,” kitfwa lopozision bann manb lafami ouswa lezot dimounn, zot abandone.​—Matie 13:21; Lik 8:13.

Ki ariv bann lagrin ki’nn tom parmi bann pie pikan? Zezi explik so bann disip ki sa reprezant bann dimounn ki finn tann laparol. Selman, bann “traka ki ena dan sa lemond-la ek pouvwar ki larises ena pou anbet dimounn,” dominn zot. (Matie 13:22, NW.) Mem si zot finn tann laparol ek zot finn aksepte li o-koumansman, asterla zot nepli raport okenn frwi parski zot finn les sa bann kitsoz-la vinn pli inportan ki Bondie.

Dernie kalite later lor ki Zezi koze, se bon later. Sa reprezant bann dimounn ki tann laparol ek ki aksepte li dan zot leker, ek ki konpran seki savedir. Ki rezilta sa ena? Zot ‘raport bann frwi.’ Akoz zot sitiasion pa parey, par exanp zot laz ouswa zot lasante, zot tou pa fer parey. Sertin raport 100 fwa plis, lezot 60 fwa plis, ek lezot ankor 30 fwa plis. Wi, “bann ki ekout laparol, gard li dan enn leker bon ek onet, e . . . raport fri  ar pasians ek perseverans [“landirans,” NW],” Bondie donn zot so benediksion.​—Lik 8:15.

Bann disip inn vinn get Zezi pou ki li explik zot so bann lansegnman. Pena dout ki sa bann lexplikasion-la ena enn gran lefe lor zot! Asterla, zot konpran pli bien bann lexanp Zezi. Ek Zezi anvi ki zot konpran so bann lexanp, pou ki zot osi, zot kapav ansegn lezot laverite. Li dir zot: “Eski nou alim enn lalanp pou met li anba seo [“panie,” NW], anba lili?” Non. Li explik zot ki bizin “met li anler lor enn stenn.” Lerla, li donn zot sa konsey-la: “Saki ena zorey pou tande, li pou tande [“ekoute,” NW].”​—Mark 4:21-23.

ZEZI BENI SO BANN ZAPOT AVEK PLIS LEXPLIKASION

Apre ki Zezi inn explik so bann disip lexanp lor planter, zot anvi aprann plis. Zot demann li: “Explik nou parabol move lerb dan karo.”​—Matie 13:36.

Kan zot demann sa, zot montre ki zot pena mem latitid ki lafoul dimounn ki ti lor bor lamer. Sa bann dimounn-la tande, me zot pa anvi konpran sinifikasion ek leson bann lexanp Zezi. Pou zot, tigit ki zot konpran lor sa bann lexanp-la, li ase. Zezi montre diferans ki ena ant sa lafoul dimounn la ek so bann disip, ki’nn vinn get li pou gagn plis lexplikasion. Li dir:

“Pran kont saki zot pe tande. Mezir ki zot servi pou lezot, samem mezir pou servi pou zot; e . . . pou [“donn zot,” NW] inpe plis.” (Mark 4:24) Bann disip pran bien kont tou seki Zezi dir zot, setadir zot bien interese ar tou seki Zezi ansegn zot. Se koumadir zot pe servi enn gran mezir pou pran bann lansegnman Zezi. Se pou sa rezon-la ki zot gagn bann benediksion, zot gagn plis linstriksion ek plis lexplikasion lor seki Zezi ansegn zot. Alor, pou reponn so bann disip konsernan lexanp dible ek move lerb, Zezi explik zot:

“Sa dimounn ki sem bon lagrin la, se Garson Limanite. Karo-la se lemond. Konsernan bon lagrin, se bann garson Rwayom Bondie, me bann move lerb se bann garson sa kikenn ki move la, ek lennmi ki’nn sem sa, se Lediab. Rekolt se lafin enn lepok, ek bann ki fer rekolt se bann anz.”​—Matie 13:37-39NW.

Apre ki li’nn explik sak parti so lexanp, Zezi explik seki pou arive apre. Li dir ki, dan lepok lafin, bann ki fer rekolt, setadir bann anz, zot pou separ bann Kretien ki kouma bann move lerb ar bann vre “garson Rwayom Bondie.” “Bann ki finn res fidel [“bann zis,” NW]” pou rasanble ek pou briye for dan “rwayom zot Papa.” Ki pou ariv “bann garson sa kikenn ki move la”? Zot pou detrir, akoz samem ki zot pou ‘plore, kriye, ek grins zot ledan.’​—Matie 13:41-43.

Apre sa, Zezi donn so bann disip trwa lezot lexanp ankor. Li dir: “Rwayom lesiel, parey kouma  enn trezor ki finn kasiet dan enn karo. Ler kikenn dekouver li, li rekasiet li; li telman kontan ki li vann tou seki li ena e li al aste sa karo la.”​—Matie 13:44.

Zezi kontigne: “Rwayom lesiel, parey kouma enn marsan ki pe rod bann [“zoli,” NW] perl rar; ler li trouv enn ki ena enn bel valer, li al vann tou seki li ena pou al aste sa perl la.”​—Matie 13:45, 46.

Dan sa de lexanp-la, Zezi montre kouma enn dimounn pre pou fer bann sakrifis pou bann kitsoz ki vremem ena valer. Marsan-la degaze vann “tou seki li ena” pou aste enn sel perl ki ena enn gran valer. Bann disip konpran seki Zezi pe rod dir par sa lexanp-la. Ek sa zom ki trouv enn trezor ki’nn kasiet dan enn karo la, li “vann tou seki li ena” pou aste sa karo-la. Dan toulede lexanp, Zezi koz lor enn kitsoz ki ena boukou valer, ki disponib, ki merite fer bann zefor pou gagn li, ek kan inn gagn li, donn li boukou valer. Nou kapav konpar sa ar bann sakrifis ki enn dimounn fer pou vinn pros ar Bondie. (Matie 5:3) Sertin parmi bann dimounn ki pe ekout Zezi donn sa bann lexanp-la, finn deza montre ki zot pre pou fer bann gran zefor pou vinn pli pros ar Bondie, ek vinn bann vre disip Zezi.​—Matie 4:19, 20; 19:27.

Finalman, Zezi konpar Rwayom ki dan lesiel ar enn file lapes ki rasanble tou sort kalite pwason. (Matie 13:47) Kan triye bann pwason-la, gard seki bon dan bann resipian, ek zet seki pa bon. Zezi dir ki li pou parey dan lepok lafin: Bann anz pou separ bann move dimounn ar bann dimounn drwat.

Kan Zezi ti invit so bann premie disip pou “lapes dimoun,” li osi, dan enn sertenn fason, li ti pe lapes. (Mark 1:17) Selman, li dir ki so lexanp lor file lapes pou arive dan lavenir, dan ‘lepok lafin.’ (Matie 13:49, NW.) Alor, bann zapot ek bann lezot disip, ki’nn tann lexanp Zezi, konpran ki pou ena bann levennman extraordiner ki pou arive dan lavenir.

Bann zapot ek bann disip finn aprann bann kitsoz ki ena boukou valer lor plan spiritiel. Zezi montre ki li anvi explik so bann disip tou kitsoz, me ‘kan li tousel avek zot.’ (Mark 4:34) Zezi “parey kouma enn zom, enn sef dan so lakaz, ki tir bann nouvo ek bann vie kitsoz dan so stor kot met bann trezor.” (Matie 13:52NW.) Kan li donn sa bann lexanp-la, Zezi pa pe rod montre ki li ena enn gran kapasite pou ansegne. Me plito, li partaz bann verite ki kouma enn trezor ki ena boukou valer ar so bann disip. Vremem, Zezi enn ansegnan extraordiner!