Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 51

Krim dan enn Laniverser

Krim dan enn Laniverser

MATIE 14:1-12 MARK 6:14-29 LIK 9:7-9

  • EROD FER KOUP LATET ZAN BATIS

Pandan ki bann zapot Zezi pe akonpli zot minister dan Galile, sa dimounn ki finn prezant Zezi kouma Lagno Bondie la, pena mem liberte. Sa fer anviron de-z-an ki Zan Batis dan prizon.

Zan ti dir an piblik ki maryaz Lerwa Erod Antipas avek Erodiad ti enn move kitsoz. Erodiad ti deza marye avek Filip, demi-frer Erod Antipas. Ek Erod ti divors ar so premie fam pou marye ar Erodiad. Erod pretann ki li swiv Lalwa Mozaik, me dapre sa lalwa-la, so maryaz avek Erodiad ti enn adilter ek ti ilegal. Erod pa’nn kontan ditou ki Zan ti fer li sa repros-la. Alor, li ti fer ferm Zan dan prizon, ek kitfwa Erodiad ki’nn met presion lor li pou fer sa.

Erod pa kone ki pou fer ar Zan, parski lepep ‘pran Zan pou enn profet.’ (Matie 14:5) Me pou Erodiad, pa bizin pans de fwa. Li ti “gard Zan dan leker,” ek touletan li ti pe rod enn lokazion pou fer touy li. (Mark 6:19, NW.) Alafin, li gagn sa lokazion-la.

Inpe avan Pak lane 32 Nou Lepok, Erod organiz enn gran fet pou so laniverser. Li’nn invit tou so bann gran fonksioner, bann gran sef larme, ek bann dimounn inportan dan Galile, pou vinn dan so fet. Pandan fet, Salome, tifi ki Erodiad inn gagne ar Filip, inn dans devan bann invite. Bann zom inn extra apresie danse Salome.

Erod inn telman kontan danse so belfi, ki li dir li: “Demann mwa saki to anvi, mo pou donn twa.” Li mem fer enn serman ek dir: “Tou saki to demande, mo pou donn twa, mem ziska lamwatie mo rwayom.” Avan li reponn, Salome al get so mama, ek demann li: “Ki mo pou demande?”​—Mark 6:22-24.

Samem lokazion ki Erodiad ti pe atann! Deswit li reponn so tifi: “Latet Zan Batis.” Salome revinn get Erod deswit ek li dir: “Mo anvi to donn mwa asterlamem, latet Zan Batis lor enn plato.”​—Mark 6:24, 25.

Erod bien tris kan li tann demann Salome, me so bann invite inn tann serman ki li’nn fer ar Salome. Li anbarase parski li pou bizin tini so parol, mem si savedir ki li pou bizin touy enn inosan. Alor, Erod avoy enn gard dan prizon pou fer sa vilin travay-la. Enn ti moman apre, gard-la revini avek latet Zan lor enn plato. Li donn sa Salome, ek Salome amenn sa ar so mama.

Kan bann disip Zan aprann seki’nn arive, zot vini ek zot pran lekor Zan pou al antere. Apre sa, zot al rakont Zezi seki’nn arive.

Plitar, kan Erod tann dir ki Zezi pe geri bann dimounn ek pe expilse bann demon, li koumans gagn per. Li demann limem si sa zom (Zezi) ki pe fer sa bann kitsoz-la, si li pa an realite Zan Batis ki’nn “resisite.” (Lik 9:7) Akoz sa, Erod Antipas bien anvi trouv Zezi. Li kler ki li pa anvi zwenn Zezi pou ekout so lansegnman. Plito, Erod anvi trouv Zezi pou kone si seki li pe panse li vre ouswa fos.