Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 42

Zezi Koriz Bann Farizien

Zezi Koriz Bann Farizien

MATIE 12:33-50 MARK 3:31-35 LIK 8:19-21

  • ZEZI KOZ LOR “SIGN ZONAS”

  • ZEZI PLI PROS AR SO BANN DISIP KI AR SO FAMI

Bann skrib ek bann Farizien, ki pa’le krwar ki Zezi expilse bann demon par pouvwar Bondie, bizin fer bien atansion. Kifer? Parski zot riske blasfem kont lespri sin. Alor, kisannla so par zot pou pran? Par Bondie, ouswa par Satan? Zezi dir zot: “Swa fer enn pie vinn bon lerla so fri osi pou bon, swa enn pie malad lerla so fri osi pou malad, parski nou rekonet pie la dapre so fri.”​—Matie 12:33.

Se enn lakizasion bien bet pou krwar ki Zezi reisi expilse bann demon parski li servi Satan. Expilse bann demon, kapav konpar sa ar enn bon frwi. Ek parey kouma Zezi ti dir dan so Sermon lor Montagn, si enn frwi li bon, pie-la osi li bon, li pa kapav enn pie ki pouri. Me bann frwi ki bann Farizien prodir, setadir zot bann fos lakizasion kont Zezi, ki sa montre? Sa montre ki zot pouri. Zezi dir zot: “Bann espes [“desandan,” NW] serpan! Kouma bon kiksoz kapav sorti dan zot labous, kan zotmem zot move? Parski labous exprim seki ena dan fon leker.”​—Matie 7:16, 17; 12:34.

Wi, nou bann parol montre seki nou ena dan nou leker, ek se dapre nou bann parol ki Zeova ek Zezi pou ziz nou. Akoz sa, Zezi dir: “Les mo dir zot, zour zizman zot pou zize lor tou sa bann parol initil ki zot dir; parski pou deklar zot drwat par zot parol, e zot pou kondane par zot parol.”​—Matie 12:36, 37.

Malgre tou sa bann gran mirak ki Zezi pe fer la, bann skrib ek bann Farizien demann li pou fer plis ankor. Zot dir: “Met, nou ti anvi to donn nou enn sign.” Mem si zot finn trouv Zezi fer bann mirak ouswa non, ena enn kantite dimounn ki finn temwin so bann mirak. Se pou sa rezon-la ki Zezi kapav dir zot: “Zenerasion move ek adilter, zot pe rod enn sign, okenn sign pa pou donn zot anplis ki sign profet Zonas.”​—Matie 12:38, 39.

Zezi pa les zot tir zot prop konklizion lor seki li’nn dir. Li explik zot: “Parey Zonas ti pas trwa zour ek trwa nwit dan vant enn gro pwason, koumsamem Garson Limanite pou pas trwa zour ek trwa nwit anba later.” Enn gro pwason ti aval Zonas, me apre li ti sorti dan sa pwason-la. Se koumadir li ti resisite. Alor, Zezi pe predir ki li pou mor, ek ki li pou resisite trwaziem zour. Kan sa pou arive, bann sef relizie Zwif pou rezet “sign profet Zonas,” savedir ki zot pa pou repanti, ni sanze. (Matie 27:63-66; 28:12-15) Parkont, “bann abitan Niniv” ti repanti kan Zonas ti pres avek zot. Alor, zot pou kondann sa zenerasion-la. Zezi dir osi ki, par so lexanp, larenn Saba osi pou kondann sa zenerasion-la. Larenn Saba ti ena enn gran dezir pou ekout  sazes Salomon ek li ti inpresione par sa sazes-la. Lerla, Zezi fer zot remarke ki ‘isi ena pli gran ki Salomon!’​—Matie 12:40-42.

Zezi konpar sitiasion sa move zenerasion-la ar enn zom ki ti posede, me ki demon-la inn kit li, inn ale. (Matie 12:45) Parski sa zom-la pa finn konble vid ki sa demon-la inn kite par bann bon kitsoz, demon-la retourne avek set lezot demon pli move ki li. Dan mem fason, nasion Izrael ti sanze ek ti pirifie, inpe parey kouma sa zom ki ti posede la, kan demon-la ti kit li. Me sa nasion-la ti rezet bann profet Bondie, ek zot finn mem opoz zot ar Zezi, ki pourtan ena lespri sin Bondie. Sa montre ki sitiasion nasion Izrael ti vinn pli pir ki avan.

Pandan ki Zezi pe koze, so mama ek so bann frer arive, ek zot debout pre ar lafoul. Sertin dimounn ki pe asiz pre ar Zezi dir li: “To mama ek to bann frer pe dibout deor, zot anvi trouv twa.” Lerla, Zezi montre ki kantite li pros avek so bann disip, ki kouma bann vre frer, ser, ek mama pou li. Li tourn so lame dan direksion so bann disip, ek li dir: “Seki ekout Parol Bondie ek met li anpratik samem mo mama ek mo bann frer.” (Lik 8:20, 21) Alor, Zezi montre ki mem si li ena bann santiman bien for pou bann manb so fami, relasion ki li ena avek so bann disip ena plis valer pou li. Nou osi, nou bien apresie relasion ki nou ena avek nou bann frer ek ser spiritiel, sirtou kan lezot dimounn kritik nou, ouswa repros nou pou bann bon aksion ki nou fer!