Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 63

Zezi Donn So Bann Zapot Bann Lezot Konsey Inportan

Zezi Donn So Bann Zapot Bann Lezot Konsey Inportan

MATIE 18:6-20 MARK 9:38-50 LIK 9:49, 50

  • BANN KONSEY LOR SEKI KAPAV FER ENN KIKENN TONBE

  • SI ENN FRER FER ENN PESE

Zezi fek servi enn lexanp pou montre so bann disip ki fason panse zot bizin ena. Li’nn dir zot: “Dimoun ki akeyir enn zanfan lor mo nom, li pe akeyir mwa osi.” (Matie 18:5) Alor, bann disip bizin vinn kouma bann zanfan, ki ena limilite ek ki pena lanbision.

Pa tro lontan, bann zapot ti pe diskite pou kone kisannla pli gran. Alor, kitfwa zot panse ki Zezi pe repros zot. Asterla, lapot Zan explik Zezi enn lot sitiasion ki fek arive. Li dir: “Met, nou finn trouv enn dimoun pe servi to nom pou pous demon, nou finn anpes li, parski li pa dan mem group ki nou [“li pa swiv twa ansam ar nou,” NW].”​—Lik 9:49.

Eski Zan panse ki zis bann zapot ki ena drwa fer bann gerizon ouswa expilse bann demon? Ek si li ena rezon, kouma eski sa Zwif-la pe reisi expilse bann demon? Zan panse ki fode pa sa zom-la fer bann mirak, parski li pa pe swiv Zezi ansam avek bann zapot.

Me seki Zezi dir etonn Zan: “Pa anpes li; dimoun ki servi mo nom pou fer enn mirak, pa kapav mal parl mwa apre; Saki pa kont nou, ar nou. Dimoun ki donn zot enn ver dilo, lor mo nom, parski zot krwar [“apartenir,” NW] dan Lekris, laverite, laverite mo dir zot, li pa pou perdi so rekonpans.”​—Mark 9:39-41.

Sa lepok-la, sa zom-la pa ti bizin swiv Zezi pou ki li dan mem kote ki Zezi. Kongregasion Kretien pa ti ankor forme, alor si sa zom-la pa pe swiv Zezi, sa pa vedir ki li kont Zezi ouswa ki li pe soutenir enn fos relizion. Okontrer, li kler ki li ti ena lafwa dan nom Zezi. Se pou sa rezon-la ki Zezi dir ki sa zom-la pa pou perdi so rekonpans.

Selman, sa ti pou bien grav si sa zom-la ti tonbe akoz parol ek aksion bann zapot. Zezi dir zot: “Dimoun ki fer enn sa bann . . . [“tipti,” NW] ki krwar dan mwa la tonbe, ti a preferab atas enn gro ros [“ros ki servi dan moulin,” NW] otour so likou e zet li dan lamer.” (Mark 9:42) Apre sa, Zezi dir so bann disip ki vomie zot ras bann kitsoz ki ena valer pou zot, kouma enn lame, enn lipie, ouswa enn lizie, si sa bann kitsoz-la fer zot tonbe. Vomie perdi bann kitsoz ki nou kontan ek rant dan Rwayom Bondie, ki gard zot ek al dan Lazeenn (Vale Inom). Bann zapot sirman konn sa vale-la, ki trouv pre ar Zerizalem, ek kot bril bann salte. Alor, zot konpran ki li reprezant destriksion pou touletan.

Zezi donn zot sa lavertisman-la: “Fer sir ki zot pa mepriz enn sa bann . . . [“tipti,” NW] la; parski les mo dir zot, ki zot bann anz toultan dan prezans mo Papa dan lesiel.” Ki valer sa bann “tipti-la” ena pou Zezi so Papa? Zezi koz lor enn zom ki ena 100 mouton me ki perdi enn ladan. Sa zom-la kit so 99 mouton pou al rod sa mouton ki’nn perdi la, ek kan li retrouv li,  zom-la ena plis lazwa akoz sa enn mouton la ki sa 99 mouton-la. Apre sa, Zezi dir: “Koumsamem zot Papa ki dan lesiel, li pa anvi ki okenn sa bann . . . [“tipti,” NW] la perdi.”​—Matie 18:10, 14.

Sirman Zezi pe mazinn diskision ki so bann zapot ti gagne pou kone kisannla pli gran parmi zot, alor li dir zot: “Met disel dan zot lavi, viv dan lape avek tou dimoun.” (Mark 9:50) Parey kouma disel donn manze plis gou, kan parol enn dimounn ena disel, seki li dir pou pli fasil pou aksepte ek sa kapav ede pou ki ena lape.​—Kolosien 4:6.

Parfwa, nou kapav gagn bann gro problem ek Zezi explik nou kouma pou rezoud zot. Li dir: “Si to frer fer enn pese, al get li ek devwal so fot ant zis twa ek li tousel. Si li ekout twa, to finn gagn to frer.” Me ki arive si li pa ekoute? Zezi donn sa konsey-la: “Pran enn ouswa de dimounn avek twa, pou ki par temwaniaz de ouswa trwa temwin, kapav regle sa sitiasion-la.” Me si sitiasion-la pa regle mem, zot bizin koz ar “kongregasion,” setadir bann ansien ki pou kapav pran enn desizion. Me ki arive si sa dimounn ki’nn fer pese la pa ekoute mem? Zezi dir: “Konsider li kouma enn non-Zwif ek kouma enn kikenn ki ramas tax,” setadir bann dimounn ki bann Zwif pa frekante.​—Matie 18:15-17NW.

Bann ansien, bann zom ki responsab dan kongregasion, bizin obeir Parol Bondie. Si zot trouve ki enn kikenn inn fer enn pese ek ki bizin redres li, zot zizman pou’nn fini “atase dan lesiel.” Me si zot trouve ki li inosan, zot zizman pou’nn fini ‘large dan lesiel.’ Plitar, sa bann instriksion-la pou bien itil kan kongregasion Kretien pou forme. Kan bizin pran bann desizion inportan koumsa, Zezi dir: “Parski la kot de ou trwa finn rasanble lor mo nom mo pou la omilie zot.”​—Matie 18:18-20.