MATIE 12:9-14 MARK 3:1-6 LIK 6:6-11

  • ZEZI GERI LAME ENN ZOM ZOUR SABA

Pandan enn lot Saba, Zezi al dan enn sinagog, ki kitfwa dan Galile. Laba, li trouv enn zom ki so lame drwat paralize. (Lik 6:6) Bann skrib ek bann Farizien pe vey bien seki Zezi pe fer. Kifer? Zot montre seki zot vremem ena dan zot leker kan zot demann li: “Eski lalwa permet fer gerizon zour saba?”​—Matie 12:10.

Dapre bann sef relizie Zwif, lalwa permet pou swagn enn kikenn zour Saba zis si so lavi an danze. Par exanp, zour Saba, pa gagn drwa remet enn lezo dan so plas ouswa met enn bandaz lor enn dimal, parski sa bann kitsoz-la pa met lavi enn kikenn an danze. Li kler ki bann skrib ek bann Farizien pa finn poz Zezi sa kestion-la parski zot konpran soufrans sa pov zom-la. Okontrer, zot pe rod enn pretext pou kondann Zezi.

Me selman, Zezi konn bien seki ena dan zot lespri kabose. Li kone ki zot aplik lalwa konsernan travay pandan Saba dan enn move fason, ki pa baze lor bann Lekritir. (Exod 20:8-10) Se pa premie fwa ki Zezi gagn bann kritik akoz bann bon aksion ki li fer. Asterla, Zezi prepar terin pou enn gran diskision kan li dir sa zom ki so lame paralize la: “Leve, vinn devan [“omilie,” NW].”​—Mark 3:3.

Zezi get bann skrib ek bann Farizien, ek li dir zot: “Sipoze enn parmi zot ena enn sel mouton e zour saba mouton la tom dan enn gran trou; eski li pa pou fer enn demars pou tir so mouton depi dan trou la?” (Matie 12:11) Enn mouton ti reprezant enn rant larzan, alor personn pa ti pou les li dan trou ziska landemin; parski li ti kapav mor ek lerla zot ti pou perdi kas. Anplis, bann Lekritir dir: “Enn dimounn zis pran bien swin so bann zanimo domestik.”​—Proverb 12:10.

Apre sa, Zezi fer sa konparezon lozik la: “Dimoun ena san fwa plis valer ki enn mouton. Alor lalwa li permet fer dibien zour saba.” (Matie 12:12) Sa rezonnman-la montre ki Zezi pa dezobeir lalwa lor Saba si li geri sa zom-la. Bann sef relizie pa kapav dir nanye lor sa rezonnman lozik ek ranpli ar mizerikord la. Alor zot res trankil.

Zezi get zot. Li agase par zot fason panse, me anmemtan li bien tris pou zot. Lerla li dir zom-la: “Donn to lame.” (Matie 12:13) Ler zom-la donn so lame paralize Zezi, lame-la geri. Zom-la bien zwaye! Me kouma bann sef relizie reazir?

Olie ki zot kontan ki lame sa zom-la inn geri, bann Farizien sorti deor ek deswit “zot fer enn konplo avek bann Erodien pou touy Zezi.” (Mark 3:6) Dan sa parti politik la, ena bann manb enn group relizie ki apel bann Sadisein. An prinsip, bann Sadisein ek bann Farizien pa kapav santi zot kamarad, me asterla, zot pe korpere ansam pou opoz zot ar Zezi.