Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 56

Ki Kitsoz Fer enn Dimounn Inpir?

Ki Kitsoz Fer enn Dimounn Inpir?

MATIE 15:1-20 MARK 7:1-23 ZAN 7:1

  • ZEZI FER KONN LAVERITE LOR BANN TRADISION IMIN

Alor ki Pak lane 32 Nou Lepok pe koste, Zezi pe pas boukou letan ansegne dan Galile. Apre sa, sirman li al Zerizalem pou fet Pak, parey kouma Lalwa Bondie demande. Selman, Zezi fer bien atansion kan li laba parski bann Zwif pe rod li pou touy li. (Zan 7:1) Apre sa, li retourn dan Galile.

Kitfwa Zezi dan Kafarnaom kan bann Farizien ek bann skrib ki sorti Zerizalem vinn get li. Kifer zot inn fer sa vwayaz-la? Zot pe rod bann prev pou akiz li. Zot demann li: “Kifer to disip pa respekte tradision nou bann gran dimoun? Zot pa lav lame avan manze.” (Matie 15:2) Zame Bondie pa ti demann so pep pou swiv tradision pou “lav zot lame ziska koud.” (Mark 7:3, NW.) Me pou bann Farizien, se enn ofans bien grav si pa respekte sa tradision-la.

Olie ki li reponn zot lakizasion, Zezi montre kouma volonterman zot dezobeir Lalwa Bondie. Li dir zot: “Kifer zot kas komannman Bondie akoz zot tradision? Bondie finn dir, ‘Onor to papa ek to mama; e osi, ninport kisannla ki modi so papa ek so mama, li merit lamor.’ Me zot, zot dir si enn dimoun dir ar so papa ou so mama, ‘Seki mo ti kapav donn twa, mo rezerv li pou Bondie’ lerla sa dimoun la nepli bizin onor so papa ou so mama.”​—Matie 15:3-6; Exod 20:12; 21:17.

Bann Farizien pretann ki larzan, bann dibien, ouswa ninport ki kitsoz ki enn dimounn promet pou donn Bondie, li vinn pou tanp ek pa kapav servi sa pou fer lezot kitsoz. Me an realite, sa bann kitsoz-la ankor touzour pou dimounn-la. Par exanp, enn garson kapav dir ki so larzan ouswa so bann dibien “korban,” setadir enn kado ki li’nn promet pou donn Bondie ouswa tanp, koumadir sa bann kitsoz-la deza pou tanp. Sa garson-la ankor touzour kapav servi larzan-la ouswa dibien-la. Me li pretann ki li pa kapav servi zot pou ed so bann paran ki dan laz ek ki bizin led. Li fer sa pou pa asim so bann responsabilite ki li ena anver so bann paran.​—Mark 7:11NW.

Zezi pa kontan ditou fason ki bann Farizien interpret Lalwa Bondie ek li dir: “Me zot, akoz zot tradision, zot pa respekte parol Bondie [“zot fer parol Bondie perdi tou so valer,” NW]. Ipokrit, Izai ti ena rezon kan li ti profetiz lor zot, kan li ti dir, ‘Sa pep la onor mwa zis avek so labous, me so leker lwin ar mwa; Zot lapriyer pena valer, [“Se pou nanye ki zot kontign ador mwa,” NW] parski zot ansegn doktrinn bann imin.’” Bann Farizien pa kapav dir Zezi nanye. Alor Zezi fer lafoul vinn pre ar li ek li dir zot: “Tande e konpran bien, seki enn dimounn met dan so labous pa kapav rann li inpir, me seki sorti dan so labous, samem ki rann li inpir.”​—Matie 15:6-11; Izai 29:13.

Plitar, alor ki zot dan enn lakaz, bann disip dir Zezi: “Eski to kone ki bann Farizien ofanse kan zot tann twa koz koumsa?” Li reponn: “Tou bann plant ki mo papa pa finn plante pou derasine. Les zot trankil; zot kouma enn lider [“gid,” NW] aveg ki pe diriz bann aveg. E si enn aveg diriz enn lot aveg, toulede pou tom dan trou.”​—Matie 15:12-14.

Zezi paret etone kan Pier vinn demann li bann explikasion lor seki kapav fer enn dimounn vinn inpir. An realite, se bann disip ki’nn avoy Pier al rod bann explikasion. Zezi dir: “Zot pa trouve ki seki rant dan labous, li pas dan lestoma ek apre sa, li sorti dan lekor? Me bann kitsoz ki sorti dan labous sorti dan leker, ek se sa bann kitsoz-la ki fer enn dimounn vinn inpir. Par exanp, se dan leker ki bann move rezonnman, krim, adilter, limoralite  sexiel, kokin, fos temwaniaz, ek blasfem sorti. Sa bann kitsoz-la ki fer enn dimounn vinn inpir, me manze san lav lame pa fer enn dimounn vinn inpir.”​—Matie 15:17-20NW.

Zezi pa pe ankouraz bann dimounn pou vinn malang, ouswa pou pa lav zot lame avan ki zot kwi ouswa manz enn manze. Non! Li pe kondann bann sef relizie ipokrit ki prefer swiv bann tradision imin ek ignor bann lalwa Bondie. An realite, se bann move aksion ki sorti dan leker enn dimounn ki fer sa dimounn-la inpir.