Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 57

Zezi Geri enn Tifi ek enn Zom Ki Sourd

Zezi Geri enn Tifi ek enn Zom Ki Sourd

MATIE 15:21-31 MARK 7:24-37

  • ZEZI GERI TIFI ENN FENISIENN

  • LI GERI ENN ZOM KI SOURD EK KI GAGN DIFIKILTE POU KOZE

Apre ki Zezi finn kondann bann Farizien akoz zot bann tradision egois, Zezi ek so bann disip ale. Zezi al plizir kilomet dan nor-wes, dan rezion Tir ek Sidon ki trouv dan Fenisi.

Zezi trouv enn lakaz kot li kapav reste, selman li pa’le ki personn kone kot li ete. Me mem isi, bann dimounn rekonet li. Kan enn fam Grek ki’nn ne dan sa landrwa-la trouv Zezi, li koumans sipliy li: “Pitie mwa Segner, Garson David! Mo tifi, li extra posede par enn demon [“ek li pe bien soufer,” NW].”​—Matie 15:22; Mark 7:26.

Apre inpe letan, bann disip dir Zezi: “Pous li, li pe swiv nou, li pe fatig nou [“pe kriye,” NW].” Zezi explike kifer li pa pe pran li kont, li dir: “Bondie finn avoy mwa zis pou bann brebi perdi pep Izrael.” Selman, fam-la pa dekouraze. Li vinn pre ar Zezi, li tom azenou devan li, ek li dir: “Segner vinn sekour mwa!”​—Matie 15:23-25.

Li posib ki pou teste lafwa sa fam-la, Zezi fer referans ar latitid negatif ki bann Zwif ena pou bann dimounn lezot nasion. Zezi dir: “Li pa bon pran dipin bann zanfan pou zet ar bann tilisien.” (Matie 15:26) Kan li koz lor bann “tilisien,” Zezi fer konn lafeksion ki li ena pou bann non-Zwif. Kapav trouv sa lafeksion-la lor so figir ek douser ki ena dan so lavwa.

Olie ki li ofanse, fam-la mazinn lopinion ki bann Zwif ena lor bann non-Zwif, ek avek limilite, li dir: “Vremem, Segner, pourtan bann lisien [“tilisien,” NW] manz bann bout dipin ki tom anba latab zot met.” Zezi trouve ki fam-la ena enn leker sinser ek li dir: “Fam, to ena enn gran lafwa; to demann pou exose.” (Matie 15:27, 28) Samem ki arive, mem si tifi-la pa la, li geri. Kan fam-la retourn kot li, li trouv so tifi alonze lor lili ek li’nn geri, ‘demon-la finn fini kit li’!​—Mark 7:30.

Zezi ek so bann disip kit Fenisi. Zot travers pei-la pou al ver lenor Larivier Zourdin. Sirman zot travers Larivier Zourdin parti lenor Lamer Galile, ek zot al Dekapol. Laba, zot al lor enn montagn, me bann lafoul trouv zot. Bann dimounn amenn bann bwate, bann andikape, bann aveg, ek bann ki pa kapav koze pou ki Zezi geri zot. Zot amenn sa bann dimounn malad la kot lipie Zezi ek li geri zot. Tou dimounn inpresione ek zot glorifie Bondie Izrael.

Zezi donn enn latansion spesial enn zom ki sourd ek ki gagn difikilte pou koze. Nou kapav mazinn santiman sa zom-la parmi sa gran lafoul-la. Sirman Zezi remarke ki zom-la strese. Akoz sa, li amenn li dan enn kwin, lwin ar lafoul. Asterla ki zot tousel, Zezi montre zom-la seki li pou fer pou li. Li met so ledwa dan zorey zom-la, ek apre ki li’nn krase, li tous lalang sa zom-la. Apre sa, Zezi lev so lizie ver lesiel ek li dir “Efata,” setadir “Ouver-twa!” Deswit, zom-la koumans tande ek koze bien. Zezi pa anvi ki bann dimounn tann koz lor seki li’nn fer. Plito, li anvi ki bann dimounn krwar an li kan zot trouve ek tande par zotmem.​—Mark 7:32-36.

Pouvwar ki Zezi ena pou fer bann gerizon ena enn gran lefe lor bann dimounn ki la, parski “zot ti bien-bien inpresione.” Zot dir: “Li finn fer boukou mervey! Mem bann sourd tande, bann miye koze.”​—Mark 7:37.