Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 25

Avek Konpasion, Zezi Geri enn Zom Ki Ena Lalep

Avek Konpasion, Zezi Geri enn Zom Ki Ena Lalep

MATIE 8:1-4 MARK 1:40-45 LIK 5:12-16

  • ZEZI GERI ENN ZOM KI ENA LALEP

Pandan ki Zezi ek so kat disip pe pres dan bann sinagog “partou dan Galile,” nouvel lor bann kitsoz extraordiner ki li pe fer pe fane partou. (Mark 1:39) Sa nouvel-la ariv dan enn lavil kot enn zom ki ena lalep reste. Lik, ki enn dokter, dir ki sa zom-la ti “kouver ar lalep.” (Lik 5:12) Kan sa maladi atros la ariv dan enn stad avanse, tigit-tigit li deform diferan parti lekor enn dimounn.

Alor, sa zom-la so leta bien kritik ek li bizin viv apar, res lwin ar lezot. Anplis, kan ena bann dimounn, li bizin kriye: “Inpir, inpir!” pou protez zot, tansion zot koste tro pre ek zot infekte. (Levitik 13:45, 46) Me gete ki sa zom-la fer asterla? Li koste ar Zezi, tom azenou devan li, ek sipliy li: “Segner, si to anvi, to kapav pirifie mwa.”​—Matie 8:2NW.

Sa zom-la ena enn gran lafwa an Zezi, pa vre? Mazine kouma li resanble ar sa maladi atros la! Kouma Zezi pou reazir? Ki ou ti pou fer dan plas Zezi? Avek konpasion, Zezi avoy so lame ek tous sa zom-la, ek dir li: “Samem mo volonte [“Mo anvi,” NW], aster to pou pirifie.” (Matie 8:3) Mem si sa difisil pou krwar, deswit lalep sa zom-la disparet net.

Eski ou pa ti pou kontan ena enn lerwa ki ena otan konpasion ek pouvwar ki Zezi? Fason ki li’nn tret sa zom-la donn nou lasirans ki, kan Zezi pou vinn Lerwa lor later, sa profesi Labib-la pou realize: “Li pitie bann pov ek bann feb; li sap lavi bann ki bizin led.” (Psom 72:13) Lerla, Zezi pou konble sa gran dezir ki li ena dan so leker la, setadir ed tou bann dimounn ki dan lapenn.

Bien avan ki Zezi geri sa zom-la, bann dimounn ti deza bien inpresione par so minister. Ek asterla, bann dimounn pou tann koz lor sa mirak extraordiner la. Me Zezi pa anvi ki bann dimounn ena lafwa an li zis akoz seki zot tande lor li. Li konn profesi ki dir ki li “pa pou fer tann so lavwa lor sime,” setadir ki li pa pou rod gagn laglwar. (Izai 42:1, 2) Se pou sa rezon-la ki li donn lord sa zom-la: “Ekout bien, pa rakont sa personn, me al get enn pret, donn seki Moiz finn dir pou pirifikasion.”​—Matie 8:4.

Selman, sa zom-la telman kontan ki li’nn geri ki li pa kapav gard sa zis pou li. Partou kot li ale, li rakont bann dimounn seki’nn arive. Sa fer bann dimounn vinn deplizanpli kirye, ek telman zot anvi konn plis, ki Zezi nepli kapav rant dan bann lavil san ki bann dimounn remark li. Alor, pandan enn tan, Zezi res dan bann landrwa ki lwin ar tou, kot personn pa reste. Me kanmem sa, bann dimounn sorti depi partou-partou ek vinn get Zezi, pou ki li ansegn zot ek geri zot.