Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 46

Li Geri kan Li Tous Linz Zezi

Li Geri kan Li Tous Linz Zezi

MATIE 9:18-22 MARK 5:21-34 LIK 8:40-48

  • ENN FAM GERI KAN LI TOUS LINZ ZEZI

Bann Zwif ki res dan nor-wes Lamer Galile aprann bien vit ki Zezi inn kit Dekapol ek ki li pe retourne. Boukou dimounn sirman inn tande ki Zezi inn kalme divan ek lamer pandan enn tanpet. Ek kitfwa sertin kone ki Zezi inn geri bann zom posede. Alor, “enn gro lafoul” inn rasanble pou akeyir Zezi. Zot pre ar lamer, kitfwa dan rezion Kafarnaom. (Mark 5:21) Kouma li sorti dan bato, bann dimounn bien anvi trouv bann mirak ki li pou fer.

Enn zom ki pe bien anvi zwenn Zezi, se Zair (Zayris). Li enn prezidan sinagog, kitfwa sinagog ki trouv Kafarnaom. Li tom dan lipie Zezi ek li sipliy li plizir fwa: “Mo tifi pre pou mor; vini, poz lame lor li, sa pou sov li, li pou viv.” (Mark 5:23) Zair pe sipliy Zezi pou ed so sel tifi ki li bien kontan, ek ki ena zis 12 an. Ki Zezi pou fer?​—Lik 8:42.

Zezi desid pou al kot Zair. Me lor larout, Zezi fer fas ar enn lot sitiasion ki vremem tous leker. Boukou dimounn ki pe akonpagn Zezi bien anvi kone si zot pou trouv li fer enn lot mirak. Me ena enn fam dan lafoul ki trakase ar so prop problem lasante ki deza bien grav.

Pandan 12 long lane, sa fam-la finn soufer akoz enn lemorazi (so peryod pa ti pe arete). Li’nn al get bann dokter enn deryer lot, ek li’nn depans tou so kas pou swiv bann tretman. Me nanye pa’nn marse. Okontrer, so problem inn “vinn pli grav.”​—Mark 5:26.

Kitfwa nou konpran ki sa maladi-la, li pa zis afebli li me li osi anbarasan. An zeneral, dimounn pa tro koz lor sa sitiasion-la. Anplis, dapre Lalwa Mozaik, kan enn fam perdi disan, li inpir devan Bondie. Ninport kisannla ki tous li ouswa ki tous so linz ki’nn tase ar disan, pou bizin bengne ek li pou res inpir ziska aswar.​—Levitik 15:25-27.

Sa fam-la finn tann “repitasion Zezi,” ek li pe anvi zwenn li. Me parski li inpir, li pas trankil-trankil dan lafoul. Li dir ar limem: “Si selman mo reysi tous so linz, mo pou geri.” Ek kouma li reisi tous rebor linz Zezi, deswit li santi ki li nepli pe perdi disan! Sa maladi ki ti pe fer li bien soufer la inn kit li. Li’nn geri!​—Mark 5:27-29.

Lerla, Zezi demande: “Kisannla finn tous mwa?” Ki ou panse sa fam-la resanti kan li tann sa kestion-la? Pier pa konpran kifer Zezi pe demann sa, ek li dir: “Met, enn gro lafoul pe antour twa e dimoun pe pouse.” Alor, kifer Zezi inn poz sa kestion-la? Li explike: “Kikenn finn tous mwa. Mo kone enn lafors finn sorti dan mwa.”​—Lik 8:45, 46.

Kan sa fam-la realize ki Zezi inn konpran seki’nn arive, li tom devan Zezi, li gagn per ek li tranble. Devan zot tou, li dir laverite lor so maladi ek li explike ki li’nn fek geri. Avek boukou tandres, Zezi rasir li kan li dir: “Mo tifi, to lafwa finn sov twa; al anpe; to finn gagn to gerizon.”​—Mark 5:34.

Li kler ki sa Kikenn ki Bondie finn swazir pou diriz later la, li abordab, li konpran bann dimounn, ek li gagn zot traka. Li osi ena kapasite pou ed lezot!