Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 61

Zezi Geri enn Garson Ki Posede

Zezi Geri enn Garson Ki Posede

MATIE 17:14-20 MARK 9:14-29 LIK 9:37-43

  • BIZIN ENA ENN LAFWA BIEN FOR POU GERI ENN GARSON KI POSEDE

Kan Zezi, Pier, Zak, ek Zan desann lor montagn, zot zwenn ar enn gran lafoul. Me ena enn problem! Bann skrib inn rasanble otour bann disip ek pe diskit ar zot. Bann dimounn bien kontan kan zot trouv Zezi, ek zot galoupe pou akeyir li. Zezi demande: “Ki zot pe diskite ar bannla?”​—Mark 9:16.

Enn zom dan lafoul azenou devan Zezi ek explik li: “Met, mo finn amenn mo garson ar ou, li posede par enn lespri ki anpes li koze. Sak fwa lespri la trap li, li fwet li anba, zanfan la kime, li grins so ledan, li redi [“perdi lafors,” NW]. Mo finn dimann ou disip pous sa lespri la, selman zot pa ase for.”​—Mark 9:17, 18.

Dapre lord, bann skrib ti pe kritik bann disip parski zot pa ti reisi geri sa garson-la, kitfwa zot ti pe mem boufonn bann disip. Olie ki li reponn papa-la, Zezi dir lafoul: “Zenerasion san lafwa ranpli ar mesanste. Komie letan ankor mo pou res ar zot? Ziska kan mo bizin siport zot?” Pena dout ki Zezi pe dir sa bann parol bien for la pou bann skrib, ki ti pe kritik so bann disip kan li pa ti la. Apre sa, Zezi get sa papa ki dan lapenn la ek dir li: “Amenn li ar mwa.”​—Matie 17:17.

Pandan ki garson-la pe koste ar Zezi, demon-la zet li anba ek fer li gagn bann kriz. Garson-la roul anba ek li koumans kime. Zezi demann papa-la: “Depi komie letan li gagn sa?” Li reponn: “Depi li zanfan. Plizir fwa, lespri la finn zet li dan dife ek dan dilo pou fini li [“pou touy li,” NW].” Lerla, li sipliy Zezi: “Si ou kapav fer kiksoz pou nou, sap nou, pran par dan nou maler.”​—Mark 9:21, 22.

 Sa papa-la vremem dan lapenn parski mem bann disip Zezi pa’nn kapav fer nanye pou ed li. Me Zezi rasir li ek dir: “To pe dir si ou kapav? Be tou kiksoz posib pou dimoun ki ena lafwa.” Deswit papa-la kriye: “Mo ena lafwa; ed mwa kot mo bizin lafwa.”​—Mark 9:23, 24NW.

Zezi remarke ki lafoul pe degaze pou vinn pre ar li. Devan lizie tou bann dimounn ki la, Zezi dir demon-la lor enn ton bien ferm: “Twa, lespri ki anpes koze, ki anpes tande, mo komann twa, sort dan sa zanfan la, pa revinn ankor ar li.” Kan demon-la sorti dan garson-la, garson-la kriye ek gagn plizir kriz. Apre sa, li aret bouze net. Kan zot trouv sa, boukou dimounn dir: “Li’nn mor.” (Mark 9:25, 26NW.) Me kan Zezi trap lame garson-la, li leve ek “deswit li geri.” (Matie 17:18) Biensir, bann dimounn inpresione par seki Zezi inn fer.

Inpe avan, kan Zezi ti avoy so bann disip prese, zot ti pe reisi expilse bann demon. Alor, asterla ki zot tousel avek Zezi dan enn lakaz, zot demann li: “Kifer nou pa finn kapav pous sa lespri la, nou?” Zezi explik zot ki zot pa ti ena ase lafwa. Li dir: “Zis ar lapriyer ki sa kalite lespri la kapav sorti.” (Mark 9:28, 29) Pou expilse sa demon bien for la, zot ti bizin ena enn lafwa for ek rod led Bondie dan lapriyer.

Apre sa, Zezi dir zot: “Laverite mo dir zot, si zot ena lafwa groser enn lagrin moutard e ki zot dir montagn, ‘Bouze al laba,’ li pou bouze; nanye pa [“pou,” NW] inposib pou zot.” (Matie 17:20) Lafwa vremem enn kalite bien pwisan!

Bann leprev ek bann difikilte ki anpes nou progrese dan nou servis pou Zeova kitfwa paret difisil pou sirmonte ek gran kouma bann montagn. Pourtan, si nou kiltiv lafwa, nou pou kapav sirmont sa bann gran leprev ek difikilte la.