Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 23

Zezi Fer Bann Mirak dan Kafarnaom

Zezi Fer Bann Mirak dan Kafarnaom

MATIE 8:14-17 MARK 1:21-34 LIK 4:31-41

  • ZEZI EXPILSE ENN DEMON

  • ZEZI GERI BELMER PIER

Zezi inn invit kat disip, Pier, Andre, Zak, ek Zan, pou lapes bann dimounn. Asterla, zour Saba, zot tou al dan enn sinagog dan Kafarnaom. Laba, Zezi ansegn bann dimounn ek ankor enn fwa, bann dimounn inpresione par so fason ansegne. Li ansegne kouma enn dimounn ki ena enn lotorite, pa kouma bann skrib.

Sa zour-la dan sinagog, ena enn zom ki posede par enn demon. Li koumans kriye bien for: “Zezi Nazaret, ki to oule, ki to vinn rode ar nou? To finn vini pou fini nou? Mo kone ki to ete: tomem Sin, tomem sorti kot Bondie.” Lor enn ton bien ferm Zezi dir li: “Ferm to labous; sorti la, [“dan sa dimounn-la,” NW] ale.”​—Mark 1:24, 25.

Kan li tann sa, demon-la kriye bien for, li zet zom-la anba, ek fer li gagn bann konvilsion. Me apre, demon-la kit zom-la “san fer li okenn ditor.” (Lik 4:35) Bann dimounn dan sinagog gagn sezisman! Zot dir: “Ki ete sa? . . . Li ena osi lotorite pou donn lord mem bann demon, ek zot obeir li.” (Mark 1:27, NW.) Bien vit, sa nouvel-la fane partou dan Galile.

Zezi ek so bann disip kit sinagog ek zot al kot Simon, ki apel osi Pier. Laba, belmer Pier bien malad, so lafiev bien for. Bann disip sipliy Zezi pou ed li. Alor, Zezi koste ar belmer Pier, trap so lame, ek fer li debout. Deswit, li geri ek li koumans servi Zezi ek bann disip, kitfwa li prepar kitsoz pou zot manze.

Ler soley pe kouse, boukou dimounn ki sorti partou-partou vinn kot lakaz Pier ek zot amenn bann dimounn malad ar zot. Bien vit, koumadir lavil an-antie inn rasanble devan laport Pier. Kifer zot la? Zot inn vinn rod enn gerizon. An realite, “tou bann seki ti ena bann malad avek tou sort kalite maladi, ti amenn zot kot Zezi. Li poz lame lor sakenn e li geri zot.” (Lik 4:40) Wi, ninport ki maladi ki zot ena, Zezi geri zot. Seki ti predir pe realize. (Izai 53:4) Li tir mem bann demon lor bann dimounn posede. Kan sa bann lespri move la ale, zot kriye: “Tomem Garson Bondie!” (Lik 4:41) Me Zezi koz ar zot lor enn ton ferm ek anpes zot koz pli boukou. Zot kone ki Zezi li Lekris, me Zezi pa anvi ki sa bann demon-la fer bann dimounn krwar ki zot pe servi vre Bondie.