Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 29

Eski Kapav Fer Bann Bon Aksion Zour Saba?

Eski Kapav Fer Bann Bon Aksion Zour Saba?

ZAN 5:1-16

  • ZEZI PRES DAN ZIDE

  • LI GERI ENN ZOM MALAD KOT ENN PISINN

Zezi ti bien aktif pandan so minister dan Galile. Selman, kan li ti dir: “Mo bizin anons Bonn Nouvel Rwayom Bondie dan lezot lavil osi,” Zezi pa ti pe pans zis Galile. Se pou sa rezon-la ki li al “proklam laparol dan bann sinagog dan Zide.” (Lik 4:43, 44) Se enn bon moman pou al laba, parski nou dan printan ek biento pou ena enn gran fet dan Zerizalem.

Bann Levanzil donn boukou detay lor minister Zezi dan Galile, me koz tigit lor so minister dan Zide. Mem si boukou abitan Zide pa interese ar so mesaz, Zezi pa bes lebra ek li kontign prese ek fer bann mirak ninport kotsa li ete.

Zezi ariv dan Zerizalem, pli gran lavil dan Zide, pou fet Pak lane 31 Nou Lepok. Pre ar Laport Mouton, ena enn gran pisinn ki antoure ar kolonn. Sa plas-la apel Betzata. Boukou dimounn malad, aveg, ek andikape vinn kot sa pisinn-la. Kifer? Parski zot panse ki zot pou geri si zot rant dan pisinn-la kan delo azite.

Azordi, se enn zour Saba, ek Zezi trouv enn zom kot sa pisinn-la ki malad depi 38 an. Zezi demann li: “To anvi gagn to gerizon?” Zom-la reponn: “Misie, pena personn pou met mwa dan basin kan dilo la brouye; letan ki mo pran pou desann, dimoun inn fini pas avan mwa.”​—Zan 5:6, 7.

Sa zom-la ek bann dimounn ki tann Zezi sirman etone kan li dir: “Debout, ramas to nat, marse.” (Zan 5:8) Ek se exakteman seki li fer. Deswit kouma li geri, sa zom-la leve, pran so nat, ek koumans marse!

Olie ki zot kontan parski enn mirak inn arive, bann Zwif ki trouv sa zom-la dir li lor enn ton kritik: “Zordi saba, to pena drwa sarye to nat.” Me zom-la reponn zot: “Dimoun ki finn geri mwa, finn dir mwa, ramas to nat, marse.” (Zan 5:10, 11) Sa bann Zwif-la bien agase parski kikenn pe fer gerizon zour Saba.

Zot demann li: “Kisannla ki finn dir twa, Ramas to nat, marse?” Kifer zot demann li sa? Parski Zezi “finn al inpe pli lwin” parmi lafoul ek ki zom-la pa ti konn nom Zezi. (Zan 5:12, 13) Me plitar, li rezwenn Zezi dan tanp ek li al kone kisannla ki’nn geri li.

Zom-la al get bann Zwif ki ti poz li bann kestion ek li dir zot ki se Zezi ki’nn geri li. Kan zot tann sa, sa bann Zwif-la al get Zezi. Eski zot al get Zezi pou kone kouma li fer sa bann kitsoz extraordiner la? Non. Okontrer, zot repros li ki li’nn fer bann bon aksion zour Saba. Ek zot mem koumans persekit li!