Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 48

Bann Abitan Nazaret Rezet Zezi, Malgre So Bann Mirak

Bann Abitan Nazaret Rezet Zezi, Malgre So Bann Mirak

MATIE 9:27-34; 13:54-58 MARK 6:1-6

  • ZEZI GERI BANN AVEG EK BANN DIMOUNN KI PA KAPAV KOZE

  • BANN ABITAN NAZARET REZET LI

Azordi, lazourne Zezi ti bien sarze. Apre so vwayaz depi rezion Dekapol, li finn geri enn fam ki ti ena lemorazi ek li finn resisit tifi Zair. Me so lazourne pankor fini. Kan Zezi kit lakaz Zair, de aveg swiv li, ek zot kriye: “Pitie nou, garson David.”​—Matie 9:27.

Kan zot apel Zezi “Garson David,” sa bann zom-la montre ki zot krwar ki Zezi limem eritie tronn David, ek ki limem Lemesi. Li paret ki Zezi pa pe pran zot kont, kitfwa pou gete si zot kontign kriye. Ek samem ki zot fer. Kan Zezi rant dan enn lakaz, sa de zom-la rantre zot osi. Zezi dir zot: “Eski zot ena lafwa ki mo kapav fer sa?” Zot dir avek lasirans: “Wi Segner.” Lerla, Zezi tous zot lizie ek li dir: “Ki seki zot inn demande arive dapre zot lafwa.”​—Matie 9:28, 29NW.

Deswit, zot trouv kler! Parey kouma li ti dir lezot avan, Zezi dir zot pou pa fer piblisite ar seki li’nn fer. Me zot telman kontan ki zot al rakont sa partou.

Kan sa de zom-la ale, bann dimounn amenn enn zom ki posede ek ki pa kapav koze ar Zezi. Zezi expilse demon-la, ek deswit zom-la koumans koze. Bann lafoul inpresione, ek zot dir: “Zame [nou] finn trouv kiksoz parey dan Izrael.” Bann Farizien osi lamem ek zot pa kapav dir ki Zezi pa’nn fer bann mirak. Alor, zot revinn ankor enn fwa lor lakizasion ki zot ti fer kont Zezi, setadir kisannla donn li pouvwar pou fer bann mirak. Zot dir: “Li servi prins [“sef,” NW] demon pou sas demon.”​—Matie 9:33, 34.

Apre sa, Zezi retourn Nazaret, lavil kot li’nn grandi, ek sa fwa-la, so bann disip al ansam avek li. Anviron enn an avan, li ti ansegne dan sinagog laba. O-koumansman, bann dimounn ti inpresione par seki li ti dir, me apre, so lansegnman ti ofans zot ek zot ti esey touy li. Ek asterla, Zezi pe rod ed so bann ansien vwazin ankor enn fwa.

Zezi retourn dan sinagog zour Saba pou ansegne. Boukou dimounn etone, ek zot demande: “Kot li finn gagn sa kalite sazes la? Kouma li kapav fer bel-bel mirak koumsa? Pa limem garson sarpantie? So mama, pa Marie? So bann frer pa Zak, Zozef, Simon ek Zida? Tou so bann ser pa res isi avek nou? Be kot li finn gagn tou sa pouvwar la, li?”​—Matie 13:54-56.

Bann abitan Nazaret konsider Zezi kouma ninport kisannla dan landrwa. Zot demann zotmem, ‘Nou finn trouv li grandi, kouma li kapav Lemesi?’ Alor, malgre tou bann prev ki zot ena, malgre gran sazes Zezi ek bann mirak ki li fer, zot rezet li. Mem so fami pa’le krwar li. Se pou sa rezon-la ki Zezi dir: “Enn profet, li onore partou, exsepte dan so prop pei e dan so fami.”​—Matie 13:57.

Kan Zezi trouve kouma zot pena lafwa, li etone. Akoz sa, li pa fer okenn mirak dan sa lavil-la, apart “poz so lame lor detrwa malad, e li ti geri zot.”​—Mark 6:5, 6.