Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 28

Kifer Bann Disip Zezi Pa Gard Karem?

Kifer Bann Disip Zezi Pa Gard Karem?

MATIE 9:14-17 MARK 2:18-22 LIK 5:33-39

  • BANN DISIP ZAN POZ ZEZI KESTION LOR KAREM

Apre ki Zezi ti fet Pak lane 30 Nou Lepok, Zan Batis ti al dan prizon ek sa fer inpe letan asterla ki li dan prizon. Zan ti anvi ki so bann disip swiv Zezi, me ziska ler, pa zot tou ki’nn swiv li.

Asterla, Pak lane 31 Nou Lepok pe koste ek sertin disip Zan vinn get Zezi ek demann li: “Kifer nou ek bann Farizien, nou fer karem, me to disip pa fer karem ditou?” (Matie 9:14) Bann Farizien gard karem parski se enn koutim dan zot relizion. Plitar, Zezi pou mem servi enn lexanp kot enn Farizien gran-nwar fer enn lapriyer ek dir: “Bondie, mo remersie twa ki mo pa kouma bann lezot dimoun . . . Mo gard karem de fwa par semenn.” (Lik 18:11, 12) Kitfwa bann disip Zan osi ti pe gard karem kouma enn tradision. Ouswa, kitfwa zot ti pe gard karem parski zot sagrin ki Zan dan prizon. Bann disip Zan anvi kone kifer bann disip Zezi pa gard karem pou montre ki zot osi zot sagrin ki Zan dan prizon.

Zezi servi enn lexanp pou reponn zot. Li dir: “Eski zot panse ki bann invite dan maryaz kapav andey pandan ki nouvo marye ankor avek zot? Enn zour pou arive kot nouvo marye pou ale [“nepli pou avek zot,” NW], lerla zot pou fer karem.”​—Matie 9:15.

Zan ti dekrir Zezi kouma enn nouvo marye. (Zan 3:28, 29) Alor, tanki Zezi la, so bann disip pena okenn rezon pou gard karem. Me plitar, kan li pou mor, so bann disip pou sagrin ek zot pa pou anvi manze. Ek kan li pou resisite, zot nepli pou ena okenn rezon pou sagrin ek pou gard karem. Zot pou dan enn gran lazwa!

Apre sa, Zezi servi ankor de lexanp: “Personn pa rakomod enn vie linz avek enn tisi nef; parski latwal tisi nef-la pou retresi ek pou desir plis sa vie linz-la. Ek personn pa met nouvo divin dan bann vie boutey an lapo. Si zot fer sa, alor bann boutey an lapo-la pou eklate, divin pou fane, ek boutey an lapo pou nepli bon. Me dimounn met nouvo divin dan boutey an lapo nef.” (Matie 9:16, 17NW.) Ki Zezi pe rod dir?

Zezi pe fer bann disip Zan Batis konpran ki fode pa ki personn atann ki so bann disip swiv bann vie koutim relizion Zwif, kouma par exanp gard karem. Li pa finn vini pou re-organiz enn ladorasion ki pe al expire ek fer li dire pli lontan. Biento, ti pou nepli bizin sa ladorasion-la. Ladorasion ki Zezi anvi ki bann dimounn swiv bien diferan ar relizion Zwif sa lepok-la, avek so bann tradision ki bann zom inn azoute. Li pa pe sey rakomod enn tisi nef lor enn vie linz ouswa met nouvo divin dan enn vie boutey an lapo ki’nn vinn dir.