Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 54

Zezi​—“Dipin ki Donn Lavi”

Zezi​—“Dipin ki Donn Lavi”

ZAN 6:25-48

  • ZEZI LIMEM “DIPIN KI SORTI DAN LESIEL”

Dan kote les Lamer Galile, Zezi inn nouri plizir milye dimounn par enn mirak. Me apre, li’nn bizin ale parski zot ti anvi fer li vinn lerwa. Sa lanwit-la, li’nn mars lor enn lamer ki ti move ek li’nn sov Pier. Pier ti pe mars lor delo li osi, me apre li’nn koumans koule parski so lafwa ti vinn feb. Zezi inn kalme divan osi, ek kitfwa sa ti anpes so bann disip fer nofraz.

Asterla, Zezi inn retourn dan kote lwes lamer, pre ar Kafarnaom. Bann dimounn ki li ti nouri par enn mirak trouv li ek demann li: “Depi kan to finn ariv la?” Me Zezi repros zot ki zot inn vinn rod li zis pou gagn manze ankor. Li ankouraz zot pou ‘pa travay pou manze ki kapav gate, me travay pou manze ki pa fini zame e ki donn lavi eternel.’ Alor zot demann li: “Ki nou bizin fer pou akonplir travay Bondie?”​—Zan 6:25-28.

Kitfwa zot pe pans bann travay ki Lalwa demann zot fer, me Zezi pe koz lor enn travay ki ena plis valer. Li dir zot: “Samem travay Bondie: ki zot ena lafwa dan sa kikenn ki Li’nn avoye la.” Selman, bann dimounn pena sa kalite lafwa-la dan Zezi, malgre tou seki li’nn fer. Zot demann li pou fer enn mirak pou ki zot kapav krwar dan li. Zot dir li: “Ki to pou fer twa? Nou bann anset finn manz lamann dan dezer, parey kouma finn ekrir: ‘Li finn donn zot dipin ki sorti dan lesiel pou manze.’”​—Zan 6:29-31NW; Psom 78:24.

Dan so repons, Zezi dir zot kisannla vre Lasours bann mirak, ki kapav donn bann dimounn seki zot bizin. Li dir: “Se pa Moiz ki finn donn dipin ki sorti dan lesiel, me se mo Papa ki donn zot vre dipin ki sorti dan lesiel. Parski dipin ki Bondie done, samem dipin ki finn desann depi lesiel e ki donn lavi lemonn antie.” Me zot pa konpran seki Zezi pe dir, alor zot demann li: “Segner, donn nou toultan sa dipin la.” (Zan 6:32-34) Me ki ete sa “dipin” ki Zezi pe koze la?

Zezi explike: “Momem dipin ki donn lavi; seki vinn ar mwa pa pou gagn fin ek seki ena lafwa dan mwa zame pou gagn swaf. Me kouma mo finn dir zot, zot finn mem trouv mwa, ek pourtan zot pa krwar. . . . Mo finn desann depi lesiel pa pou fer mo prop volonte, me pou fer volonte sa kikenn ki finn avoy mwa la. Volonte sa kikenn ki finn avoy mwa la, se ki mo pa perdi personn parmi tou seki li finn donn mwa, me ki mo resisit zot dan dernie zour. Samem volonte mo Papa: tou dimounn ki rekonet So Garson ek ena lafwa an li, pou gagn lavi pou touletan.”​—Zan 6:35-40NW.

Kouma zot tann sa, bann Zwif koumans ankoler ek koumans koz so koze. Kouma li kapav dir ki limem “dipin kinn desann depi lesiel”? (Zan 6:41) Pou zot, li zis garson enn zom ek enn fam ki res Nazaret, dan rezion Galile. Zot dir: “Pa limem Zezi, garson Zozef? Eski nou pa konn so papa ek so mama?”​—Zan 6:42.

Zezi dir zot: “Aret plengne ant zot.” Apre li dir zot: “Personn pa kapav vinn ver mwa, si mo Papa ki finn avoy mwa pa atir li, ek mwa mo pou resisit li dan dernie zour. Finn ekrir dan bann Profet: ‘Ek zot tou pou ansegne par Zeova.’ Tou dimounn ki finn tann bann kitsoz ki sorti kot mo Papa ek finn aprann, zot vinn ver mwa. Personn pa finn trouv mo Papa apart sa kikenn ki vinn depi kot Bondie la; li, li finn trouv Papa la. Laverite mo dir zot: dimounn ki krwar pou gagn lavi pou touletan.”​—Zan 6:43-47NW; Izai 54:13.

Kan li ti koz ar Nikodem, Zezi ti explike ki ena enn lien ant lavi pou touletan ek lafwa  dan Garson limanite. Li ti dir: “Tou seki ena lafwa an [Sel Garson Bondie] pa [pou] detrir, me [pou] gagn lavi eternel.” (Zan 3:15, 16NW.) Me asterla, li pe koz ar pli boukou dimounn ek li pe dir zot ki zot kapav gagn lavi pou touletan gras-a li. Ni lamann, ni dipin ki gagne dan Galile pa kapav donn zot sa. Alor, kouma kapav gagn lavi pou touletan? Zezi redir ankor enn fwa: “Momem dipin ki donn lavi.”​—Zan 6:48.

Sa diskision lor dipin ki sorti dan lesiel la kontigne ek li vinn enn pli gran diskision ankor kan Zezi al ansegne dan sinagog Kafarnaom.