Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 20

Deziem Mirak Zezi dan Kana

Deziem Mirak Zezi dan Kana

MARK 1:14, 15 LIK 4:14, 15 ZAN 4:43-54

  • ZEZI PRESE KI “RWAYOM BONDIE PE KOSTE”

  • LI GERI ENN GARSON DELWIN

Apre anviron de zour dan Samari, Zezi retourn dan rezion kot li reste. Li finn pas enn bon bout letan prese dan Zide, me li pa pe retourn Galile pou repoze. Okontrer, li ogmant so laktivite predikasion dan rezion kot li’nn grandi. Kitfwa Zezi pa pe atann ki bann dimounn akeyir li bien. Rapel ki li ti dir: “Enn profet pa gagn rekonesans dan so prop pei.” (Zan 4:44) Olie ki zot res avek Zezi, bann disip retourn kot zot ek zot rekoumans fer bann travay ki zot ti pe fer avan.

Ki mesaz Zezi koumans prese? “Ler finn arive, Rwayom Bondie pe koste. Sanz zot leker, krwar [“Repanti, ek ena lafwa,” NW] dan Bonn Nouvel.” (Mark 1:15) Kouma bann abitan Galile reazir? Boukou akeyir Zezi bien ek donn li loner. Kifer? Pa zis akoz mesaz ki li pe prese, me osi parski sertin ki ti dan Zerizalem pou fet Pak ena de-trwa mwa avan, ti trouv bann mirak ki li ti fer.​—Zan 2:23.

Kotsa, dan rezion Galile, Zezi koumans so gran laktivite predikasion? Kitfwa dan Kana, kot li ti fer delo vinn divin pou enn maryaz. Laba, Zezi aprann ki ena enn zenn garson ki bien malad ek pre pou mor. Se garson enn fonksioner dan gouvernman Lerwa Erod Antipas. Samem lerwa ki plitar pou fer koup latet Zan Batis. Sa fonksioner-la inn tann dir ki Zezi dan Kana. Alor, li kit so lakaz dan Kafarnaom ek li vinn get Zezi dan Kana. Dan so lapenn, sa fonksioner-la sipliy Zezi: “Segner, desann, vini avan ki mo zanfan mor.”​—Zan 4:49.

Repons Zezi sirman etonn sa fonksioner-la: “Ale, to garson pou viv.” (Zan 4:50) Li krwar Zezi ek li retourn kot li. Lor sime retour, li zwenn so bann esklav ki pe vinn get li pou anons li enn bon nouvel: so garson vivan ek li nepli malad ditou! Pou sey konpran seki’nn arive, li demann zot ‘ki ler garson-la inn koumans degaze?’

Zot dir li: “Lafiev finn koumans kit li yer, ver enn-er.”​—Zan 4:52.

Fonksioner-la rann li kont ki se exakteman ler ki Zezi inn dir li: “To garson pou viv.” Apre sa, sa fonksioner ki ti ase ris pou ena bann esklav la, ek tou bann dimounn ki dan so lakaz ti vinn bann disip Zezi Kris.

Zezi inn fer de mirak dan Kana: fer delo vinn divin ek geri enn garson delwin. Ant Zezi ek sa garson-la ti ena enn distans apepre 26 kilomet. Biensir, Zezi pa’nn fer zis sa bann mirak-la. Me sa deziem mirak-la inportan parski sa montre ki li’nn revinn dan Galile antan ki profet Bondie. Ki kantite rekonesans sa profet-la pou gagne “dan so prop pei”?

Nou pou kone biento parski Zezi pe retourn kot li dan Nazaret. Ki pe atann li laba?