Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 65

Zezi Ansegne lor Sime ki Al Zerizalem

Zezi Ansegne lor Sime ki Al Zerizalem

MATIE 8:19-22 LIK 9:51-62 ZAN 7:2-10

  • KI BANN FRER ZEZI PANSE LOR LI?

  • KIFER LI INPORTAN POU TRAVAY POU RWAYOM?

Depi inpe letan, Zezi inn konsantre so minister dan Galile. Bann dimounn laba pli favorab ar so lansegnman ki bann dimounn dan Zide. Anplis, kan li ti Zerizalem ek ki li ti geri enn zom zour Saba, “bann Zwif ti pe plis rod li pou touy li.”​—Zan 5:18; 7:1.

Asterla, nou dan lotonn (Septam ouswa Oktob) lane 32 Nou Lepok, ek Fet bann Tabernak (ouswa fête des Huttes) pe koste. Se enn fet ki selebre pandan set zour ek lor witiem zour ena enn gran rasanbleman bien inportan. Sa fet-la montre ki sezon rekolt inn fini ek se enn moman bien zwaye, enn moman kot tou dimounn remersie Bondie.

Bann demi-frer Zezi (Zak, Simon, Zozef, ek Zida) dir li: “Kit sa landrwa la, al Zide.” Zerizalem se lavil prinsipal kot ador Bondie. Pandan sa trwa fet ki selebre sak lane la, Zerizalem ranpli ar dimounn. Bann frer Zezi dir li: “Personn pa travay dan kasiet, si li anvi ki dimoun konn li. Si to pe fer tou seki to pe fer, montre to figir devan tou dimoun.”​—Zan 7:3, 4.

An realite, bann frer Zezi “pa ti krwar [“ena lafwa,” NW]” ki li Lemesi. Selman, zot anvi ki bann dimounn ki dan fet trouv li fer bann mirak. Zezi kone ki danze ena laba, alor li dir zot: “Lemond pena okenn rezon pou ena laenn pou zot, me li ena laenn pou mwa, parski mo rann temwaniaz lor li ki so bann aksion move. Monte, al fet-la zot, mwa mo pa pe al sa fet-la asterla, parski mo ler pankor vini.”​—Zan 7:5-8NW.

De-trwa zour apre ki so bann frer inn ale, ansam avek bann lezot voyazer, Zezi ek so bann disip osi ale me san fer personn kone. Olie ki zot pas pre ar Larivier Zourdin, semin ki mazorite dimounn abitie pran, zot pas par Samari, semin ki pli direk. Zot pou bizin enn plas pou reste dan Samari. Alor, Zezi avoy bann mesaze pou al fer bann preparasion. Me dan enn vilaz, bann abitan refiz akeyir ek montre lospitalite anver Zezi ek so bann disip parski zot pe al Zerizalem pou selebre enn fet Zwif. Zak ek Zan bien ankoler ek zot demann Zezi: “Segner, to oule nou fer dife sort dan lesiel tom lor zot pou detrir zot?” (Lik 9:54) Me Zezi koriz zot parski zot inn dir enn kitsoz koumsa, ek zot kontign zot larout.

Lor larout, enn skrib dir Zezi: “Met, mo pou swiv twa ninport ki kote to ale.” Zezi reponn li: “Bann renar ena zot lakav, zwazo lesiel ena zot nik, me Garson Limanite pena okenn landrwa pou poz so latet.” (Matie 8:19, 20) Zezi pe explik  sa skrib-la ki si li anvi vinn so disip, li pou gagn boukou difikilte. Ek li posib ki skrib-la tro fier pou viv enn lavi koumsa. Nou osi nou kapav demann nou: ‘Ki bann kitsoz mo dispoze fer pou swiv Zezi?’

Zezi dir enn lot zom: “Swiv mwa.” Me li reponn: “Segner, les mwa anter mo papa avan.” Zezi konn so sitiasion, alor li dir zom-la: “Les bann mor anter bann mor; twa, al anons Rwayom Bondie.” (Lik 9:59, 60) Papa sa zom-la pa ti ankor mor, sinon li pa ti pou la pou koz ar Zezi. An realite, sa zom-la pankor pare pou met Rwayom Bondie an premie dan so lavi.

Alor ki zot pe kontign zot larout pou al Zerizalem, enn lot zom dir Zezi: “Mo pou swiv twa, Segner, me les mo al dir orevwar mo fami avan.” Zezi reponn: “Seki pe labour later e get par deryer, li pa dign pou Rwayom Bondie.”​—Lik 9:61, 62.

Enn kikenn ki anvi vinn enn vre disip Zezi, so lizie bizin fixe lor travay ki konsern Rwayom. Si enn labourer pa get drwat devan li kan li fouy enn transe, transe-la kapav traver. Ek si li poz so lasari (enn zouti ki servi dan lagrikiltir) pou get seki ena deryer, travay-la pou tarde. Li parey pou enn kikenn ki get deryer dan sa vie lemond-la, li riske kit semin ki amenn ver lavi pou touletan.