Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 62

Enn Leson Inportan lor Limilite

Enn Leson Inportan lor Limilite

MATIE 17:22–18:5 MARK 9:30-37 LIK 9:43-48

  • ZEZI KOZ ANKOR ENN FWA LOR SO LAMOR

  • LI PEY TAX AVEK ENN PIES KI SORTI DAN LABOUS ENN PWASON

  • KISANNLA PLI GRAN DAN RWAYOM?

Apre transfigirasion ek gerizon sa garson ki ti posede la dan rezion Sezare-Filip, Zezi al Kafarnaom. Li al trankil avek so bann disip parski li ‘pa anvi ki dimoun konn sa.’ (Mark 9:30) Sa donn li plis lokazion pou prepar so bann disip pou so lamor ek pou travay ki zot pou bizin fer apre. Li explik zot: “Pou livre Garson Limanite dan lame bann dimoun, zot pou touy li e li pou resisite lor trwaziem zour.”​—Matie 17:22, 23.

Se pa premie fwa ki bann disip tann Zezi dir sa. Li ti deza dir zot ki bann dimounn ti pou touy li, mem si Pier pa ti krwar ki sa ti pou arive. (Matie 16:21, 22) Anplis, trwa parmi bann zapot ti temwin transfigirasion ek ti tann konversasion lor “depar” Zezi. (Lik 9:31) Bann disip “bien sagrin” kan Zezi dir sa bann parol-la, mem si zot pa tro konpran tou seki sa inplike. (Matie 17:23) Ek zot gagn per pou poz li plis kestion lor sa size-la.

Apre inpe letan, zot ariv Kafarnaom, lavil kot Zezi pas pli boukou letan dan so minister ek kot boukou parmi so bann zapot sorti. Laba, bann zom ki ramas tax pou tanp vinn get Pier. Sirman pou akiz Zezi ki li pa pey tax, zot demann Pier: “Zot met, pa pey tax [“de drachme,” NW] li?”​—Matie 17:24.

Pier reponn: “Wi, li peye.” Kan Pier rant lakaz, Zezi deza kone seki’nn arive. Alor, olie ki li atann Pier lev sa konversasion-la, Zezi demann li: “Ki to panse Simon? Ar kisannla bann lerwa lor later gagn diferan kalite tax? Ar zot garson ouswa ar bann etranze?” Pier reponn: “Bann etranze.” Lerla, Zezi dir li: “Alor bann garson pa bizin pey tax.”​—Matie 17:25, 26NW.

Zezi so Papa se Lerwa liniver ek se Limem ki bann dimounn adore dan tanp. Alor, dapre lalwa, Garson Bondie pa bizin pey tax pou tanp. Zezi dir Pier: “Me pou nou pa donn zot enn lokazion pou tonbe, al lamer, zet enn lamson, ek premie pwason ki to pou gagne, ouver so labous, to pou gagn enn pies larzan [enn statère, ouswa enn tétradrachme]. Pran li ek pey tax pou mwa ek pou twa.”​—Matie 17:27NW.

Asterla ki tou bann disip inn zwenn ansam, zot anvi demann Zezi kisannla pou pli gran dan Rwayom. Pa tro lontan, sa bann zom-la ti pe gagn per pou poz Zezi kestion lor so lamor, me asterla, zot pa gagn per pou poz li kestion lor zot lavenir. Zezi konn bien seki zot pe panse. Zot ti deza diskit lor la kan zot ti pe mars deryer Zezi pou retourn Kafarnaom. Alor, Zezi demann zot: “Ki zot ti pe diskite lor sime?” (Mark 9:33) Zot dekonserte ek zot res trankil, parski zot ti pe diskite pou kone kisannla parmi zot pli gran. Alafin, bann zapot poz Zezi sa kestion ki ti pe trakas zot la: “Kisannla pli gran dan rwayom lesiel?”​—Matie 18:1.

Bann disip pe diskit lor enn size koumsa, alor ki zot finn pas apepre trwa-z-an pou ekoute ek aprann ar Zezi. Inkrwayab sa! Me selman, zot inparfe. Ek zot finn grandi dan enn kiltir kot pozision ek ran sosial enn dimounn bien inportan. Anplis, Pier finn fek tann Zezi fer promes pou donn li bann “lakle” Rwayom. Eski li ti santi li pli siperyer ki lezot? Kitfwa Zak ek Zan osi ti santi zot pli gran ki lezot parski zot ti temwin transfigirasion Zezi.

 Antouka, Zezi ed zot pou koriz zot fason panse. Li apel enn zanfan, fer li debout omilie zot, ek li dir bann disip: “Si zot pa sanze e vinn kouma zanfan, zot pa pou rant dan rwayom lesiel. Dimoun ki pli gran dan rwayom lesiel li kikenn ki abes li e fer li vinn tipti kouma sa zanfan la. Dimoun ki akeyir enn zanfan lor mo nom, li pe akeyir mwa osi.”​—Matie 18:3-5.

Ala enn fason extraordiner pou ansegne, pa vre? Zezi pa ankoler ar so bann disip, ni dir zot ki zot ena lanbision ouswa ki zot egois. Okontrer, li servi enn lexanp pou ed zot. Bann zanfan pena enn pozision ouswa grander. Zezi anvi ki so bann disip devlop sa fason panse-la. Pou ed zot konpran sa leson-la, li dir: “Seki azir kouma enn kikenn ki pli tipti parmi zot tou, limem ki gran.”​—Lik 9:48NW.