Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 33

Zezi Akonpli enn Profesi Izai

Zezi Akonpli enn Profesi Izai

MATIE 12:15-21 MARK 3:7-12

  • BANN LAFOUL DIMOUNN VINN GET ZEZI

  • ZEZI AKONPLI ENN PROFESI IZAI

Kan Zezi al kone ki bann Farizien ek bann partizan Erod pe rod touy li, so bann disip ek li al ver Lamer Galile. Enn gran lafoul dimounn ki sorti diferan landrwa vinn get li. Ena ki sorti dan Galile, dan lavil Tir ek Sidon, ki trouv lor lakot, ek dan Zerizalem. Ena osi ki sorti dan kote les Larivier Zourdin ek dan Idume, ki inpe plis dan lesid. Zezi geri boukou dimounn. Alor tou bann ki ena bann maladi bien grav vinn get li. Zot pa mem atann ki Zezi tous zot. Avek inpasians, zot koste ar li pou tous li.​—Mark 3:9, 10.

Ena telman boukou dimounn ki zot pe koumans tap-tap ar Zezi. Alor, li dir so bann disip rod enn ti bato pou ki li kapav al inpe lwin ar lakot. Li pou kapav osi ansegn bann dimounn depi lor bato-la ek al pli lwin lor lakot pou ed lezot dimounn.

Matie, enn disip Zezi, konpran ki seki Zezi pe fer, pe akonpli “seki profet Izai ti dir.” (Matie 12:17) Ki profesi Zezi pe akonpli?

“Ala mo serviter, ki mo finn swazir, mo bieneme, dan ki mo finn met tou mo lazwa [“ki mo finn aprouve,” NW]. Mo pou met mo Lespri lor li, e li pou pres lazistis ar bann payin [“bann dimounn dan tou nasion,” NW]. Li pa pou lager ar personn, li pa pou kriye, pa pou tann so lavwa lor gran sime. Li pa pou kas okenn baton rozo ki ti finn deza pliye, li pa pou soufle lor enn lames ki deza pe al tegn. Me li pou persiste ziska li fer lazistis triyonfe, e tou dimoun pou fer li konfians.”​—Matie 12:18-21; Izai 42:1-4.

Biensir, se Zezi ki sa serviter bien-eme ki Bondie finn swazir la. Zezi montre dan enn fason bien kler ki ete vre lazistis, lazistis ki bann fos tradision relizie inn maske. Bann Farizien aplik Lalwa Bondie dan enn move fason. Akoz sa, zot pa pou mem ed enn dimounn malad zour Saba! Me kan Zezi montre ki savedir lazistis Bondie ek li montre ki lespri Bondie lor li, Zezi soulaz bann dimounn ar pwa sa bann tradision inzis la. Akoz sa, bann sef relizie anvi touy li. Zot pa onte!

Ki savedir “li pa pou lager ar personn, li pa pou kriye, pa pou tann so lavwa lor gran sime”? Kan Zezi geri bann dimounn, li anpes zot, ouswa bann demon, “fer dimoun kone ki li ete.” (Mark 3:12) Zezi pa anvi ki bann dimounn fer piblisite lor li ouswa ki zot rakont bann fos zistwar lor li.

 Anplis, Zezi partaz so mesaz rekonfortan ar bann dimounn ki kouma bann baton rozo ki pliye ek kraze. Zot kouma enn lames ki pe al tengn. Zezi pa kraz sa bann kalite dimounn-la. Li plito relev bann dimounn ki ena limilite avek tandres ek lamour, ek li fer sa dan enn fason extraordiner. Wi, tou dimounn kapav vremem met zot lespwar dan Zezi!