Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 3

Minister Zezi dan Galile

‘Zezi koumans prese: “Rwayom Bondie pe aprose.”’​—Matie 4:17

Minister Zezi dan Galile

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 20

Deziem Mirak Zezi dan Kana

Zezi geri garson enn fonksioner. Ant Zezi ek sa garson-la ti ena enn distans apepre 26 kilomet.

SAPIT 21

Dan Sinagog Nazaret

Ki Zezi dir pou ki bann dimounn dan so landrwa rod touy li?

SAPIT 22

Kat Disip Pou Lapes Bann Dimounn

Li invit zot pou kit enn kalite lapes ek pou koumans enn lot kalite lapes.

SAPIT 23

Zezi Fer Bann Mirak dan Kafarnaom

Kan Zezi expilse bann demon, li anpes zot dir bann dimounn ki limem Garson Bondie. Kifer?

SAPIT 24

Zezi Pres Partou dan Galile

Bann dimounn vinn ar Zezi pou gagn zot gerizon, me Zezi explike ki so laktivite ena enn pli gran lobzektif.

SAPIT 25

Avek Konpasion, Zezi Geri enn Zom Ki Ena Lalep

Par enn zes bien sinp me bien pwisan, Zezi montre ki li vremem interese ar bann dimounn ki li geri.

SAPIT 26

“To Bann Pese Finn Pardone”

Kouma Zezi montre ki ena enn lien ant pese ek bann maladi?

SAPIT 27

Zezi Invit Matie pou Swiv Li

Kifer Zezi manz ansam ar bann dimounn ki ena move repitasion?

SAPIT 28

Kifer Bann Disip Zezi Pa Gard Karem?

Zezi servi enn lexanp lor bann boutey an lapo pou reponn zot.

SAPIT 29

Eski Kapav Fer Bann Bon Aksion Zour Saba?

Bann Zwif persekit Zezi parski li’nn geri enn zom ki malad depi 38 an. Kifer zot fer sa?

SAPIT 30

Relasion ki Zezi Ena Avek So Papa

Bann Zwif panse ki Zezi pe fer li vinn egal ar Bondie, me Zezi dir dan enn fason bien kler ki Bondie pli gran ki li.

SAPIT 31

Kas Bann Zepi Sereal Zour Saba

Kifer eski Zezi apel limem “Segner Saba”?

SAPIT 32

Ki Kitsoz Gagn Drwa Fer Zour Saba?

Bann Sadisein ek bann Farizien, ki an prinsip pa kapav santi zot kamarad, finn trouv enn rezon pou korper ansam.

SAPIT 33

Zezi Akonpli enn Profesi Izai

Kifer Zezi donn lord bann dimounn ki li geri pou pa dir kisannla li ete ek seki li’nn fer?

SAPIT 34

Zezi Swazir Douz Zapot

Ki diferans ena ant enn zapot ek enn disip?

SAPIT 35

Sermon lor Montagn: Pli Gran Sermon ki Finn Ena

Gagn enn explikasion lor bann pwin inportan ki ena dan sermon Zezi.

SAPIT 36

Enn Ofisie Romin Montre enn Gran Lafwa

Kouma sa ofisie-la inn inpresionn Zezi?

SAPIT 37

Zezi Resisit Garson enn Vev

Bann dimounn ki’nn trouv sa mirak-la konpran so vre sinifikasion.

SAPIT 38

Zan Anvi Konn Plis lor Zezi

Kifer Zan Batis demande si Zezi limem Lemesi? Eski Zan ena bann dout?

SAPIT 39

Maler lor enn Zenerasion Insansib

Konsernan lavil Kafarnaom, lavil kot Zezi inn reste pandan enn tan, Zezi explike ki Zour Zizman pou pli dir pou bann abitan sa lavil-la ki pou bann abitan Sodom.

SAPIT 40

Enn Leson lor Pardon

Zezi dir enn fam, ki kitfwa enn prostitie, ki so bann pese inn pardone. Eski Zezi ti pe rod dir ki li pa grav pou dezobeir Lalwa Bondie?

SAPIT 41

Par ki Pwisans Zezi Fer Bann Mirak?

Bann frer Zezi krwar ki li’nn perdi latet.

SAPIT 42

Zezi Koriz Bann Farizien

Ki ete “sign profet Zonas”?

SAPIT 43

Bann Lexanp lor Rwayom

Zezi donn wit lexanp pou explik bann diferan kitsoz konsernan Rwayom ki dan lesiel.

SAPIT 44

Zezi Kalme enn Tanpet lor Lamer

Kan Zezi inn kalme divan ek lamer, li’nn montre enn leson inportan. Li’nn montre kouma lavi pou ete pandan so regn.

SAPIT 45

Zezi Ena Pouvwar lor Bann Demon

Eski enn dimounn kapav posede par plizir demon?

SAPIT 46

Li Geri kan Li Tous Linz Zezi

Zezi montre so pouvwar ek so konpasion dan sa sitiasion bien tousan la.

SAPIT 47

Enn Tifi Resisite!

Bann dimounn riy Zezi kan li dir ki tifi-la pe dormi. Eski Zezi konn kitsoz ki sa bann dimounn-la pa kone?

SAPIT 48

Bann Abitan Nazaret Rezet Zezi, Malgre So Bann Mirak

Bann abitan Nazaret pa rezet Zezi akoz so lansegnman ouswa so bann mirak, me akoz enn lot rezon.

SAPIT 49

Predikasion dan Galile ek Formasion Bann Zapot

Ki savedir ‘Rwayom Bondie pe aprose’?

SAPIT 50

Zezi Prepar Zot pou Prese Malgre Persekision

Kifer Zezi dir so bann zapot sove kan zot pou gagn persekision, si zot bizin pa per lamor?

SAPIT 51

Krim dan enn Laniverser

Danse Salome telman inpresionn Erod ki li promet pou donn li tou seki li demande. Ki move kitsoz li demande?

SAPIT 52

Zezi Nouri Bann Milye Dimounn Avek De-Trwa Dipin ek Pwason

Sa mirak ki Zezi inn fer la telman extraordiner ki toule kat Levanzil koz lor la.

SAPIT 53

Enn Dirizan Ki Kapav Kontrol Lanatir

Ki leson bann disip aprann kan Zezi mars lor delo ek kalme divan?

SAPIT 54

Zezi​—“Dipin ki Donn Lavi”

Kifer Zezi repros bann dimounn mem si zot inn fer bann gro zefor pou vinn get li?

SAPIT 55

Bann Parol Zezi Sok Boukou Dimounn

Zezi ansegn enn kitsoz ki telman sokan ki boukou parmi so bann disip abandonn li.

SAPIT 56

Ki Kitsoz Fer enn Dimounn Inpir?

Eski se kitsoz ki rant dan labous, ouswa seki sorti dan labous?

SAPIT 57

Zezi Geri enn Tifi ek enn Zom Ki Sourd

Kifer enn fam pa ofanse kan Zezi konpar so pep ar bann tilisien?

SAPIT 58

Zezi Miltipliye Bann Dipin ek Donn enn Lavertisman Lor Levin

Anfin Zezi so bann disip konpran lor ki levin li pe koze.

SAPIT 59

Kisannla Garson Limanite?

Ki bann lakle Rwayom ete? Kisannla servi zot, ek kouma?

SAPIT 60

Transfigirasion: Enn Vizion Zezi Kris dan So Laglwar

Ki ete transfigirasion? Ki so sinifikasion?

SAPIT 61

Zezi Geri enn Garson Ki Posede

Zezi dir ki pa finn kapav fer gerizon akoz ti mank lafwa. Me kisannla ti mank lafwa, garson-la, so papa, ouswa bann disip Zezi?

SAPIT 62

Enn Leson Inportan lor Limilite

Bann zom aprann enn leson inportan avek enn zanfan.

SAPIT 63

Zezi Donn So Bann Zapot Bann Lezot Konsey Inportan

Zezi donn trwa letap ki bizin swiv kan ena pou regle bann gro problem ki bann frer kapav gagne ant zot.

SAPIT 64

Linportans pou Pardone

Par so lexanp lor enn esklav ki san pitie, Zezi montre ki pou Bondie, li bien inportan ki nou ena volonte pou pardonn lezot.

SAPIT 65

Zezi Ansegne lor Sime ki Al Zerizalem

Dan trwa ti konversasion, Zezi montre ki kalite latitid kapav anpes enn dimounn pou swiv li.