MATIE 1:18-25 LIK 1:56

  • ZOZEF APRANN KI MARI ANSINT

  • MARI EK ZOZEF MARYE

Mari ansint kat mwa. Kouma nou ti trouve avan, pandan bann premie mwa so groses li ti kot Elizabet, so fami ki res dan lesid, dan bann montagn Zide. Me asterla, Mari inn retourn kot li, dan Nazaret. Biento, tou dimounn pou remarke ki li ansint. Esey mazine ki kantite li pe trakase akoz sa!

Me seki plis trakas Mari se ki li fianse avek Zozef, enn sarpantie ki res dan landrwa. Ek li kone ki, dapre Lalwa ki Bondie inn donn bann Izraelit, si enn fam ki fianse gagn relasion sexiel ar enn lot zom, ti bizin lapid li. (Deteronom 22:23, 24) Alor, mem si li pa’nn komet limoralite sexiel, Mari kitfwa pe reflesi lor seki li pou dir Zozef konsernan so groses ek osi lor seki pou arive apre.

Mari pa ti la pandan trwa mwa, alor nou kapav sir ki Zozef pe bien anvi trouv li. Kan zot zwenn, kitfwa Mari explik Zozef so sitiasion, ek li fer tou seki li kapav pou explik Zozef ki li’nn tom ansint gras-a lespri sin Bondie. Me, si ou ti dan plas Zozef, kitfwa ou osi ou ti pou trouv sa difisil pou konpran ek pou krwar, pa vre?

Zozef kone ki Mari enn bon tifi, ki ena enn bon repitasion. Ek Zozef bien kontan Mari. Me malgre tou seki Mari dir li, sel fason ki Zozef trouve ki Mari kapav inn tom ansint, se ki li’nn gagn relasion avek enn lot zom. Zozef pa anvi ki Mari mor lapide ouswa ki li perdi so loner devan tou dimounn, alor li desid pou divors ar li an sekre. Dan sa lepok-la, kan de dimounn  fianse se koumadir zot fini marye. Alor pou kas enn fiansay, ti bizin divorse.

Plitar, alor ki tousala ankor pe trakas Zozef, li al dormi. Lerla, enn anz Zeova aparet ar li dan enn rev ek dir li: “Pa per pou pran Marie kouma to fam. Zanfan ki dan so vant li sorti depi Lespri Sin. Li pou donn nesans enn garson e to pou apel li Zezi. Avredir limem pou sov so lepep ki dan pese.”​—Matie 1:20, 21.

Kan Zozef leve, li extra soulaze parski asterla, li konpran pli bien seki’nn arive! Li pa perdi letan pou fer seki anz-la inn dir li. Li amenn Mari kot li. An realite, par sa aksion-la, Zozef montre tou dimounn ki li’nn marye ar Mari. Me kanmem sa, pandan ki Mari ansint Zezi, Zozef pa finn gagn relasion sexiel ar li.

Inpe letan apre, alor ki Mari inn ariv ver lafin so groses, li ek Zozef bizin prepar zot pou kit Nazaret, pou al fer enn vwayaz. Kotsa zot pe bizin ale, alor ki Mari pre pou akouse?