Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 11

Zan Batis Prepar Sime

Zan Batis Prepar Sime

MATIE 3:1-12 MARK 1:1-8 LIK 3:1-18 ZAN 1:6-8, 15-28

  • ZAN PRES ENN MESAZ EK BATIZ BANN DIMOUNN

  • BOUKOU REISI PRAN BATEM, ME SERTIN NON

Diset-an inn pase depi ki Zezi, ki ti ena 12 an sa lepok-la, ti poz bann kestion bann ansegnan dan tanp. Asterla, se printan lane 29 Nou Lepok. Boukou dimounn pe koz lor Zan, enn fami Zezi, ki pe pres partou dan rezion ki trouv dan kote lwes Larivier Zourdin.

Zan enn zom bien inpresionan, par so laparans ek par so fason koze. So linz an pwal samo, ek so sang an kwir. Li manz sotrel ek dimiel sovaz. Ki mesaz li anonse? “Repanti, parski Rwayom ki dan lesiel finn koste.”​—Matie 3:2NW.

Mesaz Zan tous bann dimounn ki’nn vinn ekout li ek sa motiv zot. Boukou parmi zot rekonet ki zot bizin repanti, setadir sanz fason ki zot ti pe amenn zot lavi, ek sanz zot latitid ek zot fason azir. Tou sa bann dimounn-la sorti depi “Zerizalem, tou Zide ek rezion larivier Zourdin.” (Matie 3:5) Boukou parmi zot repanti. Zan batiz zot kan li plonz zot dan delo Zourdin. Kifer?

Kan Zan batiz zot, sa montre ki zot inn repanti avek tou zot leker pou bann pese ki zot inn fer kont Lalians Lalwa Bondie. (Zistwar Bann Apot 19:4) Me pa tou dimounn ki dign pou pran batem. Kan sertin sef relizie, bann Farizien ek bann Sadisein, vinn get Zan, li apel zot “zanfan bann serpan.” Li dir zot: “Prodwir bon fri ki montre ki zot finn sanz zot leker [“repanti,” NW]. Pa nek dir dan zotmem, ‘Abraam nou papa!’ Parski les mo dir zot ki avek sa bann ros la, Bondie kapav fer bann desandan Abraam leve. Asterlamem laserp finn fini pare pou koup bann pie depi zot rasinn. Tou bann pie ki pa raport bon fri pou koupe zet dan dife.”​—Matie 3:7-10.

Kan bann Zwif trouve ki Zan pe gagn boukou latansion, ki li ena enn mesaz bien for, ek ki li pe batiz boukou dimounn, zot avoy bann pret ek bann Levit demann li: “Kisannla to ete, twa?”

Zan rekonet: “Mo pa Lekris mwa.”

Lerla zot demann li: “Kisannla to ete? Tomem Eli?”

Li reponn: “Non, pa mwa sa.”

Zot demann li: “Tomem sa profet ki nou ti pe atann la?” Parski Moiz ti dir ki ti pou ena enn gran Profet ki ti pou vini.​—Deteronom 18:15, 18.

Li reponn zot: “Non.”

Zot kontign demann li: “Kisannla to ete? Rann enn repons pou nou al inform bann dimoun ki finn avoy nou. Twa, ki to ena pou dir lor tomem?” Lerla Zan dir: “Momem lavwa sa kikenn ki pe kriye dan dezer: ‘Fer sime Zeova vinn drwat’, parey kouma profet Izai ti dir.”​—Zan 1:19-23NW.

Zot demann li: “Abe ki fer to pe batize si to pa ni Lekris, ni Eli, ni sa profet la?” Lerla li donn zot enn repons ki vedir boukou kitsoz: “Mwa, mo batiz dan dilo me parmi zot ena kikenn ki zot pa kone. Li pe vinn apre mwa.”​—Zan 1:25-27.

Wi, Zan rekonet ki li pe prepar sa sime-la kan li pe prepar leker bann dimounn pou aksepte Lemesi, ki pou vinn Lerwa. Zan kontign koz lor sa kikenn-la ek dir: “Sa kikenn ki pe vinn apre mwa la, li pli for ki mwa, mo pa dign pou tir so sandalet.” (Matie 3:11, NW.) Zan dir osi: “Sa dimoun ki vinn apre mwa la, li ti la avan, parski li ti existe anpremie.”​—Zan 1:15.

Alor, mesaz ki Zan pe anonse, setadir: “Repanti, parski Rwayom ki dan lesiel finn koste,” li bien apropriye. (Matie 3:2, NW.) Sa mesaz-la fer tou dimounn kone ki Zezi Kris, Lerwa ki Bondie pou etabli, pou koumans so minister.