Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 3

Nesans Sa Kikenn Ki Pou Prepar Sime La

Nesans Sa Kikenn Ki Pou Prepar Sime La

LIK 1:57-79

  • ZAN BATIS NE; DONN LI SO NOM

  • ZAKARI PREDIR ROL KI ZAN POU ENA DAN LAVENIR

Elizabet pre pou akouse. Sa fer trwa mwa ki Mari pe res avek li. Asterla, inn ariv ler pou Mari fer sa long vwayaz-la ek retourn kot li dan lenor, dan Nazaret. Dan apepre sis mwa, li osi li pou gagn enn garson.

Inpe letan apre ki Mari inn ale, Elizabet akouse. Tou dimounn bien kontan ki lakousman inn bien pase, ek ki Elizabet ek so tibaba toule-de an bonn sante! Kan Elizabet montre bann vwazin ek bann fami so tibaba, zot tou bien kontan pou li.

Dapre Lalwa ki Bondie ti donn bann Izraelit, kan enn ti garson ne, apre wit zour li ti bizin sirkonsi ek lerla ti donn li so nom. (Levitik 12:2, 3) Sertin panse ki garson Zakari bizin ena mem nom ki so papa. Selman, san ezite Elizabeth dir: “Non! Pou apel li Zan.” (Lik 1:60) Kouma nou ti trouve, se koumsa ki anz Gabriel ti dir bizin apel tibaba-la.

Bann vwazin ek bann fami pa dakor ek dir: “Personn pena sa nom la dan to fami.” (Lik 1:61) Zot fer bann sign ar Zakari pou kone ki nom li anvi donn so garson. Lerla, Zakari demann enn tablet ek li ekrir lor la: “Li pou apel Zan.”​—Lik 1:63.

Deswit enn mirak arive: Zakari rekoumans koze! Kitfwa ou rapel ki li ti perdi laparol parski li pa ti krwar seki anz-la ti dir li, setadir ki Elizabet ti pou gagn enn garson. Ek asterla, kan Zakari koze, so bann vwazin etone ek demann zotmem: “Ki lavenir rezerve pou sa zanfan la?” (Lik 1:66) Zot trouv lame Bondie dan fason ki Zan ti gagn so nom.

Apre sa, Zakari ranpli ar lespri sin dir: “Lesegner Bondie Izrael merit nou louanz parski li finn vizit so pep e li finn vinn delivre li. Pou nou, li finn lev enn Sover pwisan ki enn desandan  David, so garson.” (Lik 1:68, 69) Sa “Sover pwisan” la se Segner Zezi, ki pankor ne. Zakari dir ki se par limem ki Bondie pou “liber nou depi lame nou lennmi, pouki nou servi li san freyer, dan lasintete ek lazistis dan so prezans tou lezour nou lavi.”​—Lik 1:74, 75.

Konsernan so garson, Zakari predir: “Twa, tigarson, pou apel twa profet Bondie Treo, parski to pou mars devan Lesegner [“Zeova,” NW] pou prepar so sime, pou fer so lepep kone ki li pe vinn sov zot ler li pardonn zot pese. Par so tandres ek so mizerikord, nou Bondie pou avoy enn lalimier lor nou depi lao parey kouma soley pe leve. Li pou ekler bann seki dan teneb ek dan lonbraz lamor. Li pou gid nou pa lor sime lape.” (Lik 1:76-79) Sa profesi-la bien ankourazan, pa vre?

Antretan, Mari, ki pankor marye, inn ariv kot li dan Nazaret. Me ki pou arive kan bann dimounn pou remarke ki li ansint?