Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 9

Zezi Grandi dan Nazaret

Zezi Grandi dan Nazaret

MATIE 13:55, 56 MARK 6:3

  • FAMI ZOZEF EK MARI GRANDI

  • ZEZI APRANN ENN METIE

Zezi pe grandi dan Nazaret, enn ti lavil ki pa tro devlope. Nazaret trouv dan rezion Galile kot ena boukou kolinn, dan lwes enn gran lak ki tou dimounn apel Lamer Galile.

Zezi ti ena anviron de-z-an kan Zozef ek Mari ti sorti Lezip pou vinn res Nazaret. Li posib ki sa lepok-la, Zezi ti sel zanfan ki zot ti ena. Me plitar, Zozef ek Mari gagn Zak, Zozef, Simon, ek Zida, bann demi-frer Zezi. Zot gagn osi bann tifi, bann demi-ser Zezi. Zezi ena omwin sis ti frer ek ti ser.

Biensir, Zezi ena osi lezot fami. Nou deza konn Elizabet ek so garson, Zan. Zot res bien lwin ar Nazaret, dan rezion Zide, ki trouv dan lesid. Fami ki res pre ar zot dan Galile, se Salome, ki kitfwa ser Mari, matant Zezi. Salome so mari apel Zebede. Zot de garson, Zak ek Zan, se bann kouzin Zezi. Nou pa kone si Zezi inn pas boukou letan avek sa bann garson-la kan zot ti pe grandi. Me plitar, zot inn vinn bien pros ar Zezi ek zot inn vinn so bann zapot.

Zozef bizin travay bien dir pou nouri ek pran swin so fami ki pe grandi. Li enn sarpantie. Zozef elve Zezi kouma so prop garson, se akoz sa ki bann dimounn konn Zezi kouma “garson sarpantie.” (Matie 13:55) Zozef montre Zezi kouma pou vinn enn sarpantie, ek Zezi aprann  vit. Se pou sa rezon-la ki plitar kan bann dimounn koz lor Zezi, zot dir: “Limem sarpantie.”​—Mark 6:3.

Pou Zozef ek so fami, se ladorasion pou Zeova ki kitsoz pli inportan dan zot lavi. Zozef ek Mari obeir Lalwa Bondie kan zot ansegn zot bann zanfan bann kitsoz spiritiel ‘kan zot asize dan zot lakaz, kan zot marse lor semin, kan zot al dormi, ek kan zot leve.’ (Deteronom 6:6-9) Dan Nazaret, ena enn sinagog. Alor, nou kapav sir ki Zozef amenn so fami laba regilierman pou ador Bondie. Bann Lekritir pou dir plitar ki Zezi ti al dan sinagog “zour saba, kouma li ti abitie fer.” (Lik 4:16) Anplis, zot tou dan lafami bien kontan pou al regilierman dan tanp Zeova, dan Zerizalem.