Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 2

Zezi Gagn Loner Avan So Nesans

Zezi Gagn Loner Avan So Nesans

LIK 1:34-56

  • MARI AL GET ELIZABET, KI ENN FAMI AR LI

Apre ki anz Gabriel dir Mari ki li pou gagn enn garson ki pou apel Zezi ek ki pou regne kouma Lerwa pou touletan, Mari demann li: “Kouma sa pou arive, parski mo ankor vierz?”​—Lik 1:34.

Gabriel dir li: “Lespri Sin pou vinn lor twa, e pwisans Bondie Treo pou kouver twa; akoz samem zanfan la pou Sin e pou apel li Garson Bondie.”​—Lik 1:35.

Kitfwa pou ed Mari aksepte so mesaz, Gabriel dir osi: “Get . . . Elizabet, dan so vie zour, li pe atann enn garson. Sa fer sis mwa li ansint, alors ki dimoun ti pe dir ki li enn fam steril. Pou Bondie, nanye pa inposib.”​—Lik 1:36, 37.

Mari aksepte seki Gabriel dir li. Kouma nou konn sa? Li dir Gabriel: “Wi, mo servant Bondie. Ki tou seki to finn dir, samem arive pou mwa!”​—Lik 1:38.

Apre ki Gabriel ale, Mari koumans prepar li pou al get Elizabet. Elizabet ek so misie, Zakari, res pre ar Zerizalem dan bann rezion montagn Zide. Mari pou bizin vwayaz apepre trwa ou kat zour pou ariv kot zot.

Finalman, Mari ariv kot Elizabet. Kouma li rantre, li dir Elizabet bonzour. Deswit Elizabet ranpli ar lespri sin, ek li dir Mari: “To beni parmi tou bann fam e zanfan ki dan to vant osi, li beni. Ki mo ete pouki mama mo Segner vinn vizit mwa? Kan mo finn tann twa salye mwa, zanfan dan mo vant finn bouze avek enn gran lazwa.”​—Lik 1:42-44.

Lerla, Mari reponn li avek enn leker ranpli ar rekonesans: “Mo . . . glorifie Lesegner, e mo leker ranpli ar lazwa akoz Bondie, mo Sover, parski li finn oze poz so regar lor mwa, so pov servant. Depi zordi tou bann zenerasion pou dir mwa . . . erez, parski Bondie Toupwisan finn fer bann mervey pou mwa.” Nou kapav remarke ki mem si Elizabet donn louanz Mari, Mari donn tou loner Bondie. Li dir: “So nom sin. Li montre so mizerikord pou dimoun ki onor li [“ena lakrint pou Li,” NW], zenerasion apre zenerasion.”​—Lik 1:46-50.

Mari servi bann parol profetik ek kontign donn Bondie laglwar. Li dir: “Li finn montre lafors so lebra; Li finn dispers bann ki ena lorgey dan zot leker. Li finn devir tronn bann gran sef anbalao. Li met dimoun ki gagn kraze dibout; Li ranpli vant bann seki gagn fin, li finn pous bann ris e zot finn ale lame vid. Li finn vinn tir so serviter Izrael dan difikilte; li pa bliye so lamour, kouma li ti promet nou bann anset, Abraam ek so desandan ziska leternite.”​—Lik 1:51-55.

Pandan omwin trwa mwa, Mari res kot Elizabet, kitfwa pou ed li pandan so bann dernie semenn groses. Pena dout ki sa de fam fidel la bien kontan pou pas sa moman zot lavi la ansam, sirtou ki toule-de ansint gras-a Bondie!

Eski ou’nn remark loner ki Zezi finn gagne avan mem ki li ne? Elizabet ti apel Zezi “mo Segner,” ek tibaba ki dan so vant ti “bouze avek enn gran lazwa” kan Mari ti rant kot Elizabet. Me, kouma nou pou trouve plitar, sa bien diferan ar fason ki bann dimounn pou azir apre anver Mari ek so tibaba ki pre pou ne.