Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 8

Zot Sove Akoz enn Move Lerwa

Zot Sove Akoz enn Move Lerwa

MATIE 2:13-23

  • ZOZEF EK SO FAMI SOVE AL DAN LEZIP

  • ZOZEF AMENN SO FAMI NAZARET

Zozef lev Mari pou donn li enn nouvel irzan. Anz Zeova fek aparet ar li dan enn rev ek inn dir li: “Leve, pran sa zanfan la ek so mama, sove al dan Lezip; res laba ziska ki mo dir twa retourne, parski Erod pou rod sa zanfan la pou touy li.”​—Matie 2:13.

Deswit, Zozef ek Mari pran zot zanfan ek sove aswar mem. Zot fer sa zis atan, parski Erod inn al kone ki bann astrolog-la inn fer fos ar li. Li ti pe atann zot vini pou gagn nouvel Zezi. Me selman, bannla pa’nn revinn get li. Erod bien ankoler! So lanvi pou touy Zezi ankor lamem, alor li donn lord pou touy tou bann garson dan Betleem ek dan bann rezion toutotour ki ena de-z-an ouswa mwins. Li’nn kalkil sa laz-la dapre seki bann astrolog ki sorti dan Les ti dir li.

Lamor tou sa bann ti garson-la enn vre masak! Nou pa kone komie ti garson inn mor, me kan sa bann mama inkonsolab la pe plore ek plengne, sa akonpli enn profesi ki Zeremi, profet Bondie, ti ekrir.​—Zeremi 31:15.

Pandan sa letan-la, Zozef ek so fami finn sove pou al dan Lezip, ek zot kontign res laba. Me enn aswar, anz Zeova re-aparet ar Zozef dan enn rev. Anz-la dir li: “Leve, pran zanfan la ek so mama avek twa e retourn lor later Izrael parski bann seki ti pe rod touy li finn fini mor.” (Matie 2:20) Alor, Zozef konpran ki asterla, li ek so fami kapav retourn dan zot pei. Koumsa, enn lot profesi ki ena dan Labib realize. Sa profesi-la dir ki ti pou apel Garson Bondie depi Lezip.​—Oze 11:1.

Sirman, Zozef pe pans pou al res dan Zide, kitfwa pre ar lavil Betleem, lavil kot zot ti pe reste avan ki zot sove pou al Lezip. Me li al  kone ki Arkelaus, move garson Erod, inn vinn lerwa Zide. Dan enn lot rev, Bondie averti Zozef ki li danzere ki li retourn laba. Alor, Zozef ek so fami al plis dan lenor, dan rezion Galile, dan lavil Nazaret ki lwin ar sant ladorasion bann Zwif dan Zerizalem. Zezi grandi dan sa landrwa-la, ek sa akonpli enn lot profesi ki ti dir: “Li pou apel Nazareen.”​—Matie 2:23.