Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 10

Zezi ek So Fami Al Zerizalem

Zezi ek So Fami Al Zerizalem

LIK 2:40-52

  • ZEZI, KI ENA 12 AN, POZ KESTION BANN ANSEGNAN

  • ZEZI APEL ZEOVA “MO PAPA”

Nou dan printan, ver mwa Mars-Avril. Alor, inn ariv ler pou Zozef ek so fami al Zerizalem, ansam avek zot bann kamarad ek bann fami. Parey kouma Lalwa Bondie demann zot, zot fer sa vwayaz-la toule-lane pou al fer Pak. (Deteronom 16:16) Depi Nazaret ziska Zerizalem, ena apepre 120 kilomet. Se enn moman bien zwaye, kot zot tou bien okipe. Zezi, ki ena 12 an asterla, pe bien fite pou al sa fet-la ek sirtou pou re-al dan tanp.

Pou Zezi ek so fami, Pak li pa zis enn sel zour fet. Landemin fet Pak, ena Fet Dipin san Levin ki dire pandan set zour. (Mark 14:1) Li tom dan mem lepok ki fet Pak. Alor, zot depar depi Nazaret, zot sezour dan Zerizalem, ek zot vwayaz pou retourn kot zot, tousala pran apepre de semenn. Me sa lane-la, vwayaz-la vinn pli long ankor akoz enn kitsoz ki ariv Zezi. Se kan Zozef ek Mari pe retourn kot zot ki zot remarke ki ena enn problem.

Zozef ek Mari ti panse ki Zezi ti avek bann fami ek bann kamarad ki ti pe vwayaz ansam ar zot. Me, kan zot arete aswar pou repoze, zot pa trouv li. Alor, zot al rod li parmi bann dimounn ki pe vwayaze, me zot pa trouv li. Zot pa trouv li okenn par! Lerla, Zozef ek Mari degaze retourn Zerizalem pou al rod li.

Enn zourne zot rod li, me zot pa trouv li. Lor deziem zour osi zot pa trouv li. Anfin, lor trwaziem zour, zot reisi trouv li dan enn parmi bann lasal ki ena dan tanp. Zot trouv Zezi pe asize parmi bann ansegnan Zwif. Li pe ekout zot, pe poz zot kestion, ek zot inpresione par so lintelizans.

Mari dir Zezi: “Mo garson, kifer to fer sa ar nou? To papa ek momem nou finn gagn traka ar rod twa.”​—Lik 2:48.

Zezi bien etone ki so bann paran pa ti kone kotsa li ete. Li dir zot: “Kifer zot ti bizin rod mwa? Zot pa kone ki mo bizin dan lakaz mo Papa?”​—Lik 2:49.

Aster ki zot inn zwenn, Zezi retourn Nazaret avek Zozef ek Mari. Li kontign obeir zot, ek li kontign gagn plis sazes ek grandi fizikman. Mem si li ankor zenn, li ena faver Bondie ek faver bann zom. Wi, mem depi so lanfans, Zezi inn les enn bon lexanp parski li ti interes li ar bann kitsoz spiritiel, ek osi parski li ti montre respe anver so bann paran.