Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 1

De Mesaz Bondie

De Mesaz Bondie

LIK 1:5-33

  • ANZ GABRIEL PREDIR NESANS ZAN BATIS

  • GABRIEL DIR MARI KI BIENTO ZEZI POU NE

Labib an-antie li mesaz Bondie. Nou Papa ki dan lesiel finn donn nou sa pou ansegn nou ek dir nou seki nou bizin fer. Asterla, anou get de mesaz spesial ki ti anonse depi plis ki 2,000 an. Se Gabriel, enn anz ki “devan Bondie,” ki ti anons sa bann mesaz-la. (Lik 1:19) Dan ki sirkonstans sa anz-la ti anons sa de mesaz inportan la?

Nou anviron lane 3 Avan Nou Lepok. Kotsa Gabriel anons premie mesaz-la? Se dan bann montagn Zide, kitfwa pa tro lwin ar Zerizalem, kot enn pret Zeova ki apel Zakari reste. Li ek so madam Elizabet zot inpe dan laz ek zot pena zanfan. Se Zakari so tour pou servi kouma pret dan tanp Bondie, dan Zerizalem. Pandan ki Zakari ti dan tanp, enn kout koumsa, Gabriel inn aparet ar li pre ar lotel lansan.

Zakari gagn per, ek nou kapav konpran so santiman. Me anz-la rasir Zakari ek dir li: “Pa per, Zakari, parski Bondie finn tann to bann siplikasion, ek to fam Elizabet pou donn twa enn garson, ek to pou apel li Zan.” Gabriel dir osi ki Zan “pou gran devan lizie Zeova” ek pou “prepar enn pep pou Zeova.”​—Lik 1:13-17NW.

Zakari pa’le krwar seki anz-la dir li. Kifer? Akoz laz ki li ek so madam ena. Alor, Gabriel dir li: “To pa finn krwar mwa . . . Akoz samem to pou perdi laparol e to pa pou kapav koze tanki sa pa arive.”​—Lik 1:20.

Antretan, bann dimounn andeor tanp pe demann zotmem kifer Zakari pe pran sa kantite letan-la andan. Anfin li sorti, me li nepli kapav koze. Li zis kapav fer bann sign ar so lame. Tou dimounn konpran ki li’nn trouv enn kitsoz sirnatirel kan li ti dan tanp.

Kan li fini fer tou seki li bizin fer dan tanp, Zakari retourn kot li. Inpe letan apre, Elizabet tom ansint! Pandan so groses, Elizabet res sink mwa kot li, san frekant personn.

Apre sa, Gabriel aparet enn deziem fwa. Ar kisannla sann fwa-la? Ar enn zennfi ki apel Mari. Mari res dan lavil Nazaret, ki trouv dan rezion Galile, dan lenor Zerizalem. Ki anz-la dir li? “To’nn gagn faver Bondie.” Ek li osi dir Mari: “To pou ansint, to pou gagn enn garson, e to pou apel li Zezi.” Lerla, Gabriel dir konsernan Zezi: “Li pou bien gran e pou apel li Garson Bondie Treo. . . . Li pou regn toultan lor desandan Zakob; so regn pa pou fini zame.”​—Lik 1:30, NW; 1:31-33.

Pena dout ki Gabriel ti bien apresie privilez ki li ti gagne pou anons sa de mesaz-la. Amezir ki nou aprann plis lor Zan ek Zezi, nou pou konpran pli bien kifer sa de mesaz-la ena sa kantite linportans-la.