Skip to content

Skip to table of contents

 SEKSION 1

Bann Levennman Avan Minister Zezi

“Li pou vinn enn kikenn ki gran.”—Lik 1:32NW

Bann Levennman Avan Minister Zezi

DAN SA SEKSION-LA

SAPIT 1

De Mesaz Bondie

Anz Gabriel ti anons bann mesaz ki ti difisil pou krwar.

SAPIT 2

Zezi Gagn Loner Avan So Nesans

Kouma eski Elizabet ek so tibaba ki pankor ne donn Zezi loner?

SAPIT 3

Nesans Sa Kikenn Ki Pou Prepar Sime La

Deswit kouma Zakari rekoumans koze gras-a enn mirak, li predir enn kitsoz bien inportan.

SAPIT 4

Mari: Ansint Me Pankor Marye

Kan Mari explik Zozef ki li pa’nn tom ansint par enn lot zom me par lespri sin, eski Zozef krwar li?

SAPIT 5

Zezi Ne: Kotsa ek Kan?

Kouma nou kone ki Zezi pa’nn ne le 25 Desam?

SAPIT 6

Zanfan Ki Bondie Ti Promet

Kan Zozef ek Mari al dan tanp, zot amenn Zezi, zot tibaba. De vie Izraelit profetiz lor Zezi so lavenir.

SAPIT 7

Bann Astrolog Vinn Get Zezi

Kifer eski zetwal ki zot ti trouve pa ti gid zot kot Zezi avan, me kot Lerwa Erod ki ti enn kriminel?

SAPIT 8

Zot Sove Akoz enn Move Lerwa

Trwa profesi Labib konsernan Lemesi realize dan Zezi so lanfans.

SAPIT 9

Zezi Grandi dan Nazaret

Komie frer ek ser Zezi ti ena?

SAPIT 10

Zezi ek So Fami Al Zerizalem

Zozef ek Mari panike kan zot pa trouv Zezi, alor ki li, li etone ki zot pa ti kone kotsa li ete.

SAPIT 11

Zan Batis Prepar Sime

Kan sertin Farizien ek Sadisein vinn get Zan, li kondann zot. Kifer?