Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 114

Lerwa Zezi Kris Ziz Bann Mouton ek Bann Kabri

Lerwa Zezi Kris Ziz Bann Mouton ek Bann Kabri

MATIE 25:31-46

  • ZEZI DONN LEXANP BANN MOUTON EK BANN KABRI

Zezi lor mont des Oliviers, ek li fek donn lexanp dis vierz ek lexanp bann talan. Asterla, li donn enn dernie lexanp pou reponn kestion ki so bann zapot inn poz li konsernan so prezans ek lafin sa sistem-la. Ki sa lexanp-la sa? Se lexanp bann mouton ek bann kabri.

Pou koumanse, Zezi explik sitiasion kot so lexanp deroule. Li dir zot: “Kan Garson Limanite vini dan so laglwar avek tou bann anz, li pou asiz lor so tronn rwayal.” (Matie 25:31) Li kler ki personaz prinsipal sa lexanp-la, se Zezi limem. Kifer? Parski plizir fwa, li’nn apel limem “Garson Limanite.”​—Matie 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Kan eski sa lexanp-la pou akonpli? Li pou akonpli kan Zezi “vini dan so laglwar” avek bann anz, ek ki li asiz “lor so tronn rwayal.” Zezi ti deza koz lor Garson limanite ki “desann depi dan niaz avek tou so pwisans ek tou so laglwar,” ek bann anz ansam avek li. Kan eski sa ti pou arive? “Deswit apre detres.” (Matie 24:29-31NW; Mark 13:26, 27; Lik 21:27) Alor, sa lexanp-la pou akonpli dan lavenir, kan Zezi pou vini dan laglwar. Ki li pou fer apre sa?

Zezi explike: “Kan Garson Limanite vini . . . tou bann nasion pou rasanble devan li, e li pou separ bann dimoun sakenn so kote, parey enn berze separ mouton ek kabri. Li pou met bann mouton dan so kote drwat e bann kabri dan so gos.”​—Matie 25:31-33.

Ki pou ariv bann mouton-la? Zezi dir: “Alor lerwa pou dir ar bann ki dan kote drwat, ‘Vini, zot ki mo papa finn beni. Resevwar rwayom ki Bondie finn prepare pou zot depi kreasion [“fondasion,” NW] lemonn.’” (Matie 25:34) Kifer eski bann mouton gagn faver Lerwa?

Lerwa explike: “Mo ti fin e zot finn donn mwa manze. Mo ti swaf e zot finn donn mwa bwar. Mo  ti enn etranze e zot finn akeyir mwa. Mo ti touni, e zot finn donn mwa linz. Mo ti malad, e zot finn vizit mwa [“pran mwa swin,” NW]. Mo ti dan prizon e zot finn vinn get mwa.” Kan sa bann mouton-la, setadir “bann zis,” demande kouma zot finn fer sa bann bon kitsoz la, Lerwa reponn zot: “Sak fwa ki zot finn fer sa ar enn sa bann pli tipti la ki dan mo fami [“mo bann frer,” NW], ar momem ki zot ti fer sa.” (Matie 25:35, 36, 40, 46) Zot pa finn fer sa bann bon aksion la dan lesiel, parski personn pa fin ouswa malad laba. Se bann aksion ki zot inn fer pou bann frer Lekris ki lor later.

Ki pou ariv bann kabri ki dan kote gos Garson limanite? Zezi dir: “Apre lerwa pou dir bann ki dan so kote gos: ‘Al lwin ar mwa zot modi! Al dan dife eternel ki pa pou zame tegn e ki finn prepare pou Satan ek so bann asosie. Parski mo ti fin e zot pa finn donn mwa manze. Mo ti swaf e zot pa finn donn mwa bwar. Mo ti enn etranze e zot pa finn akeyir mwa, touni zot pa finn donn mwa linz, malad ek dan prizon, zot pa finn pran mwa swin.’” (Matie 25:41-43) Bann kabri merit sa zizman-la, parski zot pa finn tret bann frer Lekris ki lor later avek bonte, alor ki zot ti sipoze fer li.

Bann zapot konpran ki bann konsekans sa zizman ki pou arive dan lavenir la, li pou dire pou touletan. Zezi dir zot: “Alor li [Lerwa] pou reponn zot [bann ki dan so kote gos]: ‘Laverite mo dir zot, letan zot pa finn fer sa pou enn sa bann pli tipti parmi zot, ar mwa osi zot pa finn fer li.’ E sa bann la pou pini [“mor,” NW] pou toultan, me bann zis, zot pou gagn lavi eternel.”​—Matie 25:45, 46.

Zezi inn reponn kestion ki so bann zapot inn poz li. Bann dimounn ki swiv Zezi ena boukou pou reflesi lor repons ki Zezi inn done, ek sa kapav ed zot pou examinn zot latitid ek zot bann aksion.