Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 124

Zida Livre Lekris ar Bann Lennmi

Zida Livre Lekris ar Bann Lennmi

MATIE 26:47-56 MARK 14:43-52 LIK 22:47-53 ZAN 18:2-12

  • ZIDA TRAYIR ZEZI DAN ZARDIN

  • PIER KOUP ZOREY ENN ZOM

  • ZOT ARET ZEZI

Minwi inn fini pase depi lontan. Bann pret inn dakor pou donn Zida 30 pies larzan pou trayir Zezi. Alor, Zida pe amenn enn gran lafoul bann sef pret ek bann Farizien rod Zezi. Avek zot, ena enn komandan ek bann solda Romin, ek zot ena bann zarm avek zot.

Pandan repa Pak, Zezi ti fer Zida ale. Ek sirman Zida inn al direk kot bann sef pret. (Zan 13:27) Zot finn rasanble sertin parmi zot bann gard ek osi enn group solda. Kitfwa Zida inn amenn zot avan dan lasal kot Zezi ek so bann zapot inn selebre Pak. Asterla, sa group dimounn la pe travers Vale Sedron, ek zot pe al dan direksion Zardin Zetsemani. Zot bien motive pou trouv Zezi, ek zot inn amenn bann zarm ek bann lalanp avek zot.

Zida pe gid sa lafoul-la lor mont des Oliviers, ek li sir li kone kotsa Zezi ete. Semenn dernie, pandan ki Zezi ek so bann zapot ti pe fer ale-retour ant Betani ek Zerizalem, souvan zot finn aret dan zardin Zetsemani. Asterla, aswar, kitfwa li difisil pou sa lafoul-la trouv Zezi parmi lonbraz bann pie zoliv ki ena dan zardin. Ek bann solda ki la, kitfwa zame zot pa’nn trouv Zezi, alor kouma eski zot pou rekonet li? Zida donn zot enn sign ki pou ed zot. Li dir: “Dimoun ki mo pou anbrase, trap li, pran li ale, sirvey li bien.”​—Mark 14:44.

Kan li amenn lafoul-la dan zardin, Zida trouv Zezi avek so bann zapot ek li al direk lor Zezi. Li anbras Zezi avek boukou tandres, ek li dir: “Bonzour Rabbi!” Zezi reponn: “Kamarad, kifer to la?” (Matie 26:49, 50NW.) Me Zezi limem reponn ek li dir: “Zida, to anbras Garson Limanite pou trair li?” (Lik 22:48) Asterla, Zezi nepli gagn traka Zida!

Zezi koste devan dan lalimier bann lalanp ek li demande: “Kisannla zot pe rode?” Bann dimounn dan lafoul dir: “Zezi Nazaret.” Avek kouraz, Zezi dir: “Mwa sa.” (Zan 18:4, 5) Parski zot pa kone seki pou arive, zot abriti ek zot tom anba.

Olie ki li sezi sa lokazion-la pou li sove dan nwar, Zezi demann zot ankor enn fwa kisannla zot pe rode. Ankor enn fwa, zot dir: “Zezi Nazaret.” Zezi reponn dan enn fason bien kalm: “Mo finn dir zot, mwa sa; si momem ki zot pe rode, les bannla ale.” Mem dan sa moman kritik la, Zezi rapel seki li ti dir: li pa ti pou perdi enn sel parmi zot. (Zan 6:39; 17:12) Zezi finn protez so bann disip fidel ek personn parmi zot pa finn perdi, “exsepte garson destriksion,” setadir Zida. (Zan 18:7-9) Alor, Zezi demann zot pou les so bann disip ale.

Fode bann solda avans ver Zezi pou ki bann zapot realize seki pe arive. Zot demande: “Segner, eski nou donn zot enn kout lepe?” (Lik 22:49) Avan ki Zezi reponn, Pier pran enn parmi sa de lepe ki bann zapot ti ena avek zot la ek li koup zorey drwat Malkus, enn esklav gran pret.

Zezi tous zorey Malkus ek geri li. Apre sa, li ansegn enn leson inportan kan li donn Pier sa lord-la: “Met to lepe dan to fouro parski seki servi lepe pou mor ar lepe.” Zezi pare pou les bannla aret li. Li dir: “Kimanier seki finn ekrir pou realize? Eski sa pa bizin arive?” (Matie 26:52, 54) Li azoute: “Eski mo pa pou [“bizin,” NW] bwar koup ki mo Papa finn donn mwa?” (Zan 18:11) Zezi dakor pou fer volonte Bondie, mem si pou li savedir lamor.

Zezi demann lafoul: “Eski zot ti bizin vinn ar lepe ek gourdin (baton) pou aret mwa koumadir mo enn voler? Toulezour mo ti pe asize dan  tanp e mo ti pe ansegne e zame zot finn aret mwa. Tousala finn arive pouki parol bann profet realize.”​—Matie 26:55, 56.

Bann solda, komandan-la, ek bann gard, aret Zezi ek atas li. Kan zot trouv sa, tou bann zapot sove. Selman, “enn zenn garson,” kitfwa disip Mark, inn res parmi lafoul pou swiv Zezi. (Mark 14:51) Me bann dimounn rekonet li ek zot rod trap li. Alor, li sove ek li les so linz an lin deryer li.