Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 118

Bann Zapot Diskite pou Kone Kisannla Ki Pli Gran

Bann Zapot Diskite pou Kone Kisannla Ki Pli Gran

MATIE 26:31-35 MARK 14:27-31 LIK 22:24-38 ZAN 13:31-38

  • ZEZI DONN BANN KONSEY POU BANN KI ROD GRANDER

  • ZEZI PREDIR KI PIER POU RENIE LI

  • BANN DISIP ZEZI BIZIN KONTAN ZOT KAMARAD

Pandan so dernie sware avek so bann zapot, Zezi inn donn zot enn leson inportan lor limilite kan li’nn lav zot lipie. Sa leson-la vinn dan bon ler. Kifer? Parski zot ena enn febles. Mem si zot fidel ar Bondie, zot touzour anvi kone kisannla parmi zot ki pli gran. (Mark 9:33, 34; 10:35-37) Ek sa febles-la revinn ankor enn fwa dan lasware.

Enn gran “diskision leve ant zot [bann zapot] pou gete kisannla pli gran parmi zot.” (Lik 22:24) Mazine kouma Zezi bizin tris kan li trouv zot pe lager ankor enn fwa! Ki li fer?

Olie ki li koriz so bann zapot akoz zot latitid ek zot konportman, avek pasians Zezi fer zot reflesi: “Bann lerwa dominn lor zot nasion, ek bann ki ena lotorite lor zot, apel zot bann Bienfeter. Me zot, fode pa zot koumsa. . . . Parski kisannla ki pli gran, sa kikenn ki pe asiz atab la ouswa sa kikenn ki pe servi la?” Lerla, Zezi rapel zot lexanp ki li’nn donn zot toutlong so minister. Li dir zot: “Me mwa, mo parmi zot kouma sa kikenn ki pe servi la.”​—Lik 22:25-27NW.

Mem si zot inparfe, bann zapot inn res ar Zezi malgre bann difikilte. Alor, li dir zot: “Mo pe fer enn lalians avek zot, parey kouma mo Papa finn fer enn lalians avek mwa, pou enn rwayom.” (Lik 22:29NW.) Sa bann zom-la inn swiv Zezi avek fidelite. Alor, gras-a lalians ki li’nn fer ar zot, li donn zot garanti ki zot pou fer parti dan Rwayom ek ki zot pou regn ansam avek li.

Mem si bann zapot ena sa lesperans extraordiner la, zot touzour bann imin ek zot touzour inparfe. Zezi dir zot: “Satan finn demande pou pas zot tou dan tami parey kouma fer ar dible,” ek dible fane partou kan pas li dan tami. (Lik 22:31) Li osi averti zot: “Zot tou zot pou tonbe akoz seki pou ariv mwa sa lanwit-la, parski finn ekrir: ‘Mo pou bat berze-la, ek bann brebi dan troupo pou fane partou-partou.’”​—Matie 26:31NW; Zakari 13:7.

Pier pa dakor, ek li dir: “Mem si arive ki tou dimoun abandonn twa, mwa, [“zame,” NW] mo pa pou abandonn twa.” (Matie 26:33) Lerla, Zezi dir Pier ki, avan ki enn kok sant de fwa sa lanwit-la, li pou dir ki li pa konn Zezi. Selman, Zezi azoute: “Me mo finn sipliye pou twa pou ki to pa perdi to lafwa; ek twa, kan to retourne, fortifie to bann frer.” (Lik 22:32NW.) Kanmem sa, ar kouraz Pier dir: “Mem si bizin mor avek twa, zame mo pou renie twa.” (Matie 26:35) Bann lezot zapot osi dir parey.

Zezi dir so bann disip: “Mo pou avek zot pou enn tigit letan ankor; zot pou rod mwa me seki mo finn dir bann Zwif, mo pe dir zot li asterla, ‘La kot mo pe ale, zot pa kapav vini.’” Apre sa, li dir: “Mo donn zot enn komannman nouvo: kontan zot kamarad, parey kouma mwa, mo kontan zot. Zot bizin kontan zot kamarad. Si zot ena lamour pou zot kamarad, tou dimoun pou kone ki zot mo disip.”​—Zan 13:33-35.

Kan Pier tann dir ki Zezi pou avek zot zis enn tigit letan ankor, li demande: “Segner, kot to pe ale?” Zezi reponn: “La kot mo pe ale, to pa pou kapav swiv mwa asterla, pli tar to pou swiv mwa.” Me Pier pa konpran ek li dir: “Segner, ki fer mo pa kapav swiv twa depi asterlamem? Mo pare pou donn twa mo lavi.”​—Zan 13:36, 37.

Asterla, Zezi koz lor lepok ki li ti avoy so bann zapot prese dan Galile, san larzan, ni sak manze. (Matie 10:5, 9, 10) Li demann zot: “Eski zot ti mank kiksoz?” Zot reponn “Non!” Me ki zot pou bizin fer asterla? Zezi donn zot sa lord-la:  “Aster, seki ena enn portmone pran li e seki ena enn sak, fer parey; seki pena lepe, vann so manto pou aste enn. Parski mo dir zot, fodre ki seki finn ekrir lor mwa realize: ‘Finn kont li parmi bann malfeter.’” An realite, seki finn ekrir lor Zezi pe akonpli.​—Lik 22:35-37.

Zezi pe koz lor lepok kot li pou lor enn poto, akote ar bann kriminel. Apre sa lepok-la, so bann disip pou bizin fer fas ar bann gran persekision. Bann zapot panse ki zot inn pare pou sa, ek zot dir: “Segner, nou ena de lepe.” Li reponn zot: “Li pou ase.” (Lik 22:38) Biento, Zezi pou ansegn zot enn leson inportan kan enn so bann zapot pou servi enn lepe ladan.