Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 110

Dernie Zour Zezi dan Tanp

Dernie Zour Zezi dan Tanp

MATIE 23:25–24:2 MARK 12:41–13:2 LIK 21:1-6

  • ZEZI KONDANN BANN SEF RELIZIE ANKOR

  • TANP POU DETRIR

  • ENN VEV KI MIZER DONN DE TI PIES

Se dernie fwa ki Zezi dan tanp, ek li pe kontign montre lipokrizi bann skrib ek bann Farizien. Li mem dir zot devan tou dimounn ki zot bann ipokrit. Li servi enn lexanp ek li dir: “Zot netway andeor tas ek pla, me andan zot ranpli ar vis [“bann lanvi exazere,” NW] ek move dezir. Farizien aveg! Avan tou netway andan tas [ek pla] pouki so andeor osi kapav prop.” (Matie 23:25, 26) Bann Farizien bien amani lor bann lalwa konsernan pirte ek lor linpresion ki zot donn lezot, me zot negliz zot personalite ek zot pa pirifie zot leker.

Zot dispoze pou konstrir ek dekor tom bann profet, me se enn lot fason ki zot montre ki zot bann ipokrit. Kifer? Parski, kouma Zezi dir, zot “desandan bann kriminel ki finn touy bann profet.” (Matie 23:31) Ek sa li kler, parski zot pe rod touy Zezi.​—Zan 5:18; 7:1, 25.

Asterla, Zezi explike seki pou ariv sa bann sef relizie la si zot pa repanti. Li dir: “Bann serpan, zanfan bann viper, kouma zot pou kapav sap dan zizman Lazeenn?” (Matie 23:33NW.) Lazeenn vedir “Vale Inom.” Sa vale-la trouv pre ar Zerizalem ek se laba kot bril bann salte. Sa landrwa-la reprezant enn destriksion pou touletan, destriksion ki bann move skrib ek Farizien pou gagne.

Bann disip Zezi pou reprezant li kouma “bann profet, bann dimounn saz ek bann ki ansegn an piblik.” Me kouma eski lezot pou tret zot? Zezi explike seki bann sef relizie pou fer, li dir: “Zot pou touy ek koulout lor bann poto sertin parmi [mo bann disip] ek lezot, zot pou gagn kout fwet dan zot bann sinagog, ek zot pou persekit zot dan enn lavil apre lot. Akoz sa, zot pou responsab disan tou bann dimounn drwat ki’nn koule lor later, depi disan Abel ziska disan Zakari . . . ki zot finn touye.” Li averti zot: “Vremem mo dir zot, sa zenerasion-la pou pini akoz tousala.” (Matie 23:34-36NW.) Se seki’nn arive lane 70 Nou Lepok, kan bann larme Romin inn detrir Zerizalem ek ki bann milye Zwif inn mor.

Zezi boulverse ek tris kan li mazinn sa destriksion-la, ek li dir: “Zerizalem, Zerizalem, lavil ki touy bann profet ek ki touy kout ros bann ki avoy kot li, komie fwa mo’nn anvi rasanble to bann zanfan, parey kouma enn poul rasanble so bann ti-pousin anba so lezel! Me zot pa finn anvi. Gete! Bondie pou abandonn zot lakaz ar zotmem.” (Matie 23:37, 38NW.) Bann dimounn ki pe ekout li sirman pe demann zotmem ki sa ‘lakaz-la’ ete. Zot panse ki Bondie protez zot zoli tanp ki dan Zerizalem, me eski se lor la ki Zezi pe koze?

Apre sa, Zezi dir: “Mo dir zot, zot nepli pou trouv mwa asterla ziska ki zot dir, ‘Ki sa kikenn ki vinn o-nom Zeova la, li beni!’” (Matie 23:39NW.) Zezi pe mansionn profesi ki trouv dan Psom 118:26 (NW), ki dir: “Ki sa kikenn ki vinn o-nom Zeova la, li beni; nou beni zot depi lakaz Zeova.” Li kler ki, kan tanp ki trouv Zerizalem pou’nn detrir, personn pa pou al laba ankor pou ador Bondie.

Asterla, Zezi al dan parti tanp kot ena bann bwat kontribision. Sa bann bwat-la dan form enn tronpet avek enn ti louvertir lao, kot bann dimounn met zot bann kontribision. Zezi trouv boukou Zwif pe donn kontribision, ek ena bann ris ki pe met “boukou pies.” Lerla, Zezi trouv enn vev ki mizer met “de ti pies ki ena bien tigit valer” dan bwat. (Mark 12:41, 42NW.) Zezi kone ki Bondie inn bien apresie don ki sa vev-la inn fer.

Zezi apel so bann disip ek dir zot: “Laverite, laverite mo dir zot, parmi tou sa bann dimoun ki finn met kas dan tron la [“bwat,” NW], sa  pov vev la, finn met plis ki zot tou.” Ki li pe rod dir? Li explike: “Zot tou zot finn met seki zot ti ena anplis, me li, enn dimounn pov, li finn met tou seki li ena, li finn met tou seki li ena pou viv.” (Mark 12:43, 44NW.) Latitid ek aksion sa vev-la bien diferan ar bann sef relizie!

Lazourne le 11 Nizan pre pou fini ek Zezi sorti dan tanp ale. Se dernie fwa ki li vinn tanp. Enn parmi so bann disip dir: “Met, gete kouma sa bann ros la zoli, get sa zoli batiman la, enn mervey!” (Mark 13:1) Li vre ki sertin ros dan miray tanp zot telman gran ki zot donn linpresion ki tanp-la solid ek dirab. Alor, sa paret drol ki Zezi dir: “To trouv sa bann gran-gran batiman la? Pa pou res ros lor ros; tou pou grene.”​—Mark 13:2.

Apre ki li dir sa bann parol-la, Zezi ek so bann zapot travers Vale Sedron ek zot mont lor mont des Oliviers. Ariv enn moman, Zezi avek zis kat parmi so bann zapot, Pier, Andre, Zak, ek Zan. Depi kot zot ete, zot kapav trouve kouma tanp enn batiman bien inpresionan.