Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 134

Tonbo Vid Parski Zezi Vivan!

Tonbo Vid Parski Zezi Vivan!

MATIE 28:3-15 MARK 16:5-8 LIK 24:4-12 ZAN 20:2-18

  • ZEZI INN RESISITE

  • BANN KITSOZ KI ARIVE KOT TONBO ZEZI

  • PLIZIR FAM TROUV ZEZI

Bann fam ki’nn vinn kot tonbo Zezi gagn sok, parski tonbo-la vid. Mari ki sorti Magdala galoupe al get “Simon Pier e lot disip ki Zezi ti kontan la,” lapot Zan. (Zan 20:2) Enn anz aparet ar bann lezot fam ki’nn res kot tonbo. Ek dan tonbo, ena enn lot anz avek “enn linz blan lor li.”​—Mark 16:5.

Enn parmi sa de anz-la dir zot: “Pa gagn per. Mo kone ki zot pe rod Zezi, limem ki bann la finn [“touye lor enn poto,” NW]; li nepli la, li finn resisite parey kouma li finn dir. Rantre, gete kot ti met so lekor. Degaze al dir so bann disip, ‘Li finn resisite parmi bann mor e li pe atann zot Galile.’ Zot pou trouv li laba.” (Matie 28:5-7) Bann fam-la ‘tranble ek boulverse.’ Zot galoupe pou al donn sa nouvel-la bann disip.​—Mark 16:8.

Antretan, Mari inn zwenn Pier ek Zan. Mem si li esoufle, li dir: “Zot finn kokin Lesegner dan tonbo e nou pa kone kot zot finn al met li.” (Zan 20:2) Pier ek Zan galoupe, ek al get tonbo kot ti met Zezi. Zan pli rapid ki Pier, ek limem premie ki ariv kot tonbo. Li louk dan tonbo ek li trouv bann latwal lin, me li pa rant andan.

Kan Pier arive, li rant direk dan tonbo. Li trouv bann latwal lin ek latwal ki’nn servi pou anvlop latet Zezi. Zan rant dan tonbo asterla, ek li krwar seki Mari finn dir zot. Zot pankor konpran ki Zezi inn resisite, mem si Zezi ti deza koz lor so rezireksion. (Matie 16:21) Zot retourn kot zot, touzour dan konfizion. Me Mari, ki’nn fini retourn kot tonbo, res lamem.

Antretan, bann lezot fam pe al anons bann disip ki Zezi inn resisite. Pandan ki zot pe galoupe,  Zezi zwenn ar zot ek dir zot: “Bonzour!” Zot tom dan so lipie ek zot “prostern devan li.” Apre sa, Zezi dir zot: “Pa bizin per! Ale, al rakont sa mo bann frer, pou ki zot kapav al Galile, ek laba zot pou trouv mwa.”​—Matie 28:9, 10NW.

Pli boner, kan finn ena enn tranbleman-de-ter ek ki bann anz inn aparet, bann solda ki ti kot tom ti “tranble e zot ti vinn parey kouma dimoun mor.” Kan zot inn refer, zot inn rant dan lavil ek “rakont bann sef pret tou seki finn pase.” Lerla, bann pret inn explik sa sitiasion-la bann ansien parmi lepep. Zot pran desizion pou donn gous bann solda-la pou kasiet seki finn pase, ek osi pou dir: “Bann disip sa [zom] la finn vinn kokin so lekor dan lanwit letan zot ti pe dormi.”​—Matie 28:4, 11, 13.

Dapre lalwa Romin, enn solda bizin mor si trouv li pe dormi alor ki li sipoze pe veye. Alor, bann pret fer sa promes-la bann solda: “Si gouverner aprann sa [ki zot finn gagn somey], nou pou kapav konvink li pouki zot pa gagn problem.” (Matie 28:14) Lerla, bann solda aksepte gous-la, ek zot fer seki bann pret dir zot. Ek fos nouvel ki’nn kokin lekor Zezi fane bien vit parmi bann Zwif.

Mari ki sorti Magdala ankor kot tonbo Zezi ek li pe plore. Ler li verse pou get dan tonbo, li trouv de anz ki’nn abiy an blan! Enn pe asiz kot latet Zezi ti ete, ek lot-la kot lipie Zezi ti ete. Zot demann Mari: “Fam, kifer to pe plore?” Mari reponn: “Zot finn kokin mo Segner e mo pa kone kot zot finn al met li.” Ler li vire, Mari trouv enn lot dimounn. Sa dimounn-la osi poz Mari mem kestion ki bann anz inn poze, ek li azoute: “Kisannla to pe rode?” Mari panse ki sa dimounn-la se zardinie, ek li dir li: “Misie, si twa ki finn pran li, dir mwa kot to finn met li, mo pou al sers li.”​—Zan 20:13-15.

An realite, Mari pe koz avek Zezi ki’nn resisite, me li pankor rekonet li ziska ler. Selman, kan Zezi dir, “Mari!” li kone ki sa dimounn-la se Zezi. Li’nn rekonet fason ki Zezi abitie koz avek li. Avek lazwa, Mari Kriye: “Rabbouni!” (seki vedir, “Ansegnan!”). Mari gagn per tansion Zezi mont dan lesiel, alor li may Zezi. Me Zezi dir li: “Pa tous mwa [“Aret may mwa,” NW], parski mo pankor mont kot mo Papa. Al kot mo bann frer e dir zot, ‘Mo pe al kot mo Papa ek zot Papa, kot mo Bondie ek zot Bondie.’”​—Zan 20:16, 17.

Mari galoupe, ek al kot bann zapot ek kot bann lezot disip inn rasanble. Li dir zot: “Mo finn trouv Lesegner!” Mari rakont zot seki finn arive, ek sa konfirm seki bann lezot fam osi inn rakonte. (Zan 20:18) Selman, bann zapot ti panse ki “zot ti pe divage.”​—Lik 24:11.