Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 104

Bann Zwif Tann Lavwa Bondie: Eski Zot Pou Ena Lafwa?

Bann Zwif Tann Lavwa Bondie: Eski Zot Pou Ena Lafwa?

ZAN 12:28-50

  • BOUKOU DIMOUNN TANN LAVWA BONDIE

  • LOR KI KITSOZ ZIZMAN POU BAZE

Lindi le 10 Nizan, Zezi dan tanp ek li pe koz lor so lamor ki pou arive biento. Zezi trakase parski sa pou ena enn lefe lor repitasion Bondie, alor li dir: “Papa, glorifie to nom.” Enn lavwa pwisan depi lesiel reponn: “Mo finn deza glorifie li e mo pou glorifie li ankor.”​—Zan 12:27, 28.

Bann dimounn ki la pa kone kouma pou explik seki fek arive. Sertin panse ki zot inn tann loraz. Lezot dir: “Enn anz finn koz ar li!” (Zan 12:29) Me se Zeova ki zot fek tande! Ek se pa premie fwa ki bann dimounn tann lavwa Bondie depi ki Zezi inn koumans so minister.

Trwa-z-an edmi avan, kan Zezi ti pran batem, Zan Batis ti tann Bondie dir sa bann parol-la lor Zezi: “Limem mo Garson ki mo bien kontan ek ki mo finn aprouve.” Plitar, apre Pak lane 32 Nou Lepok, Zezi ti transfigire devan Zak, Zan, ek Pier. Sa trwa zom-la ti tann Bondie dir: “Samem mo Garson ki mo bien kontan, li donn mwa boukou lazwa [“ki mo finn aprouve,” NW], ekout li!” (Matie 3:17NW; 17:5) Asterla, sa fer trwaziem fwa ki Bondie koze ek Li’nn koz dan enn fason kot boukou dimounn inn tann Li.

Zezi dir: “Sa lavwa la pa finn koze pou mwa me pou zot.” (Zan 12:30) Sa lavwa-la se enn prev ki Zezi vremem Garson Bondie, Lemesi ki ti predir pou vini.

Anplis, fidelite Zezi li enn lexanp ki bann imin bizin swiv. So fidelite montre osi ki Satan, sef sa lemond-le, li merit destriksion. Zezi dir: “Asterla . . . pou ziz lemonn e so gran sef pou deor.” Biento Zezi pou mor, me sa li pa enn defet. Okontrer, se enn viktwar. Kouma? Li explike: “E mwa, kan . . . pou lev mwa lao depi lor later, mo pou atir tou dimoun [“tou kalite dimounn,” NW] ar mwa.” (Zan 12:31, 32) Kan Zezi pou mor lor enn poto, li pou atir lezot avek li; li pou donn zot posibilite pou viv pou touletan.

Kan zot tann Zezi dir ki ‘pou lev li lao,’ lafoul dir: “Dapre nou lalwa nou finn tande ki Lemesi zame pou mor; kouma to kapav dir bizin lev Garson Limanite lao? Kisannla Garson Limanite?” (Zan 12:34) Malgre tou bann prev ki zot ena ek mem si zot inn tann lavwa Bondie, mazorite dimounn pa aksepte Zezi kouma vre Garson limanite, Lemesi ki ti predir pou vini.

Parey kouma li’nn deza fer avan, Zezi koz lor limem kouma enn “lalimier.” (Zan 8:12; 9:5) Li donn lafoul sa konsey-la: “Lalimier pou res ankor inpe letan avek zot; kontigne marse kan lalimier ankor ar zot, pouki zot pa tom dan marenwar . . . Kan zot dan lalimier, krwar [“ena lafwa,” NW] dan lalimier pouki zot vinn bann zanfan lalimier.” (Zan 12:35, 36) Apre sa, Zezi ale parski se pa le 10 Nizan ki li sipoze mor. Se pandan Pak, le 14 Nizan, ki bann dimounn pou ‘lev li lao,’ setadir koulout li lor enn poto.​—Galat 3:13.

Kan nou reflesi lor minister Zezi, nou trouve ki bann Zwif pena lafwa an Zezi ek sa montre ki bann profesi pe akonpli. Izai ti predir ki lepep ti pou aveg ek ki zot leker ti pou dir kouma ros. Se pou sa rezon-la ki zot pa ti pou revini pou gagn gerizon. (Izai 6:10; Zan 12:40) Wi, laplipar Zwif teti ek zot refiz trouv bann prev ki montre ki Zezi li zot Sover, limem sime ki amenn ver lavi.

Nikodem, Zozef ki sorti Arimati, ek boukou lezot sef, an realite “ti ena lafwa” an Zezi. Me eski zot pou azir ar lafwa, ouswa zot pou kasiet zot lafwa, akoz zot gagn per tansion expilse zot depi sinagog ouswa parski zot kontan “laglwar bann zom”?​—Zan 12:42, 43NW.

 Zezi explike ki savedir ena lafwa an li. Li dir: “Ninport kisannla ki ena lafwa an mwa, ena lafwa pa zis an mwa me osi dan sa Kikenn ki’nn avoy mwa la; ek ninport kisannla ki trouv mwa, trouv osi sa Kikenn ki’nn avoy mwa la.” Bann verite ki Bondie inn donn lord Zezi pou ansegne ek ki Zezi pe kontign proklame, zot bien inportan. Zot telman inportan ki Zezi kapav dir: “Seki rezet mwa e pa aksepte mo bann parol, inn fini pas zizman lor limem. Parol ki mo pe dir, samem pou ziz li dan dernie zour.”​—Zan 12:44, 45NW; 12:48.

Lerla, Zezi dir: “Tou seki mo pe dir, pa sorti ar mwa me sorti kot mo Papa ki finn avoy mwa. Mo Papa inn komann mwa fer sa lansegnman la. Mo kone ki so komannman donn lavi eternel.” (Zan 12:49, 50) Zezi kone ki dan inpe letan, li pou vers so disan kouma enn sakrifis pou bann dimounn ki ena lafwa an li.​—Romin 5:8, 9.