Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 113

Lexanp Bann Talan: Linportans pou Travay Dir

Lexanp Bann Talan: Linportans pou Travay Dir

MATIE 25:14-30

  • ZEZI DONN LEXANP BANN TALAN

Zezi ankor lor mont des Oliviers avek so kat zapot. Asterla, li donn zot enn lot lexanp. De-trwa zour avan, kan li ti dan Zeriko, Zezi ti servi lexanp bann mine pou montre ki Rwayom Bondie pa ti pou etabli asterla, me dan lavenir. Lexanp ki li pou done asterla ena boukou pwin komin avek lexanp bann mine, ek li osi form parti dan repons ki Zezi done konsernan so prezans ek lafin sa sistem-la. Sa lexanp-la pou montre bann disip linportans pou travay dir pou akonpli travay ki Zezi inn donn zot.

Zezi koumans so lexanp: “Parey kouma enn dimoun ki pe al anvwayaz, li apel so bann serviter pou konfie zot so dibien.” (Matie 25:14) Li pa difisil pou bann zapot konpran ki sa “dimoun” dan sa lexanp-la, se Zezi limem. Li ti deza konpar limem ar enn zom ki ti al dan enn lot pei pou “gagn tit lerwa.”​—Lik 19:12.

Dan lexanp-la, avan ki sa zom-la ale, li konfie so bann esklav bann dibien ki ena boukou valer. Pandan so minister, ki’nn dire trwa-z-an edmi, Zezi inn konsantre li lor predikasion bonn nouvel lor Rwayom Bondie. Li finn osi form so bann disip pou fer sa travay-la. Asterla ki li pre pou ale, li ena konfians ki zot pou kontign fer travay ki li’nn konfie zot.​—Matie 10:7; Lik 10:1, 8, 9; konpar ar Zan 4:38; 14:12.

Dan lexanp-la, kouma eski zom-la partaz so bann dibien? Zezi dir: “Li donn enn sink talan, enn lot de talan e enn lot enn sel talan, sakenn dapre so kapasite, lerla li ale.” (Matie 25:15) Ki sa bann esklav-la pou fer avek seki zot met inn konfie zot? Eski zot pou travay dir ek servi sa bann dibien-la dan lintere zot met? Zezi dir so bann zapot:

“Serviter ki ti resevwar sink talan la, vitvit li finn al fer komers avek sa larzan la e sa finn raport li ankor sink talan. Serviter ki ti resevwar de talan la fer parey li osi, e li gagn ankor de talan. Me seki ti resevwar enn sel talan la, li fouy enn trou dan later e li kasiet larzan so patron.” (Matie 25:16-18) Ki pou arive kan met-la pou retourne?

Zezi kontign so lexanp: “Enn bon letan apre, zot patron retourne e li koumans regle so kont ar zot.” (Matie 25:19) De premie esklav inn fer zot maximum, “sakenn dapre so kapasite.” Toulede inn travay bien dir ek zot inn fer profi ar bann dibien ki zot met inn konfie zot. Esklav ki ti ena sink talan-la, inn gagn sink lot talan, ek seki ti ena de talan-la, inn gagn de lot talan. (Sa lepok-la, enn talan ti reprezant lapey anviron 19 an travay.) Met-la felisit toulede esklav dan mem fason: “To finn bien fer, bon serviter  fidel. To finn fidel pou enn ti zafer, mo pou met twa ansarz pli gran zafer ankor. Vinn partaz lazwa to met.”​—Matie 25:21.

Parkont, esklav ki ti gagn enn sel talan-la inn azir dan enn lot fason. Li rekonet ki so met enn dimounn bien exizan, ek li dir: “Ou rekolte kot ou pa finn plante, ou ramase kot ou pa finn seme. Mo finn gagn per, e mo finn al kasiet talan la anba later. Ala, mo rann ou li.” (Matie 25:24, 25) Li pa finn mem met larzan-la dan labank pou ki so met gagn lintere. An realite, li pa finn azir dan lavantaz so met. Li’nn fer lekontrer.

Alor, met-la dir li ki li enn “move serviter pares.” Met-la repran so talan ar esklav-la ek li donn talan-la esklav ki ti travay dir la. Apre sa, met-la donn sa prinsip-la: “Tou dimoun ki ena, pou gagn [“pou donn li,” NW] plis ankor, e zot pou dan labondans; me dimoun ki pena . . . mem sa tigit ki zot ena la, pou ras sa ar zot.”​—Matie 25:26, 29.

Bann disip Zezi ena boukou kitsoz pou reflesi, mem konsernan sa lexanp-la. Zot konpran ki travay ki Zezi inn konfie zot, setadir privilez pou fer bann disip, se enn travay ki ena boukou valer. Ek Zezi atann ki zot travay bien dir pou asim sa responsabilite-la. Li kone ki pa tou dimounn ki pou kapav fer mem kantite dan travay predikasion. Kouma li’nn montre dan so lexanp, sakenn bizin fer tou seki li kapav, “sakenn dapre so kapasite.” Sa pa vedir ki Zezi pou kontan si enn kikenn “pares” ek li pa fer so maximum dan lintere so Met.

Sirman bann zapot bien kontan kan Zezi donn zot sa lasirans-la: “Tou dimounn ki ena, pou donn li plis ankor”!