Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Zezi—Limem Semin, Laverite, ek Lavi

 SAPIT 119

Zezi Limem Semin, Laverite, ek Lavi

Zezi Limem Semin, Laverite, ek Lavi

ZAN 14:1-31

  • ZEZI PE AL PREPAR ENN PLAS POU SO BANN ZAPOT

  • ZEZI PROMET SO BANN DISIP ENN ASISTAN

  • PAPA PLI GRAN KI ZEZI

Zezi ek so bann zapot touzour dan lasal lor letaz kot zot fek fini selebre Repa Lesegner. Zezi ankouraz so bann zapot, ek li dir zot: “Pa les zot leker trakase. Ena lafwa an Bondie; ena lafwa osi an mwa.”​—Zan 13:36; 14:1NW.

Zezi explik so bann zapot fidel kifer fode pa zot trakase parski li pe ale. Li dir zot: “Dan lakaz mo Papa ena boukou plas pou reste. . . . Si mo pe al prepar enn plas pou zot, mo pou retourne ek mo pou akeyir zot kot mwa, pou ki la kot mo ete, zot osi zot la.” Selman, bann zapot pa konpran ki li pe koz lor lesiel. Toma demande: “Segner, nou pa kone kotsa to pe ale. Kouma nou pou kone ki sime nou bizin pran pou al laba?”​—Zan 14:2-5NW.

Zezi reponn: “Momem sime, laverite, lavi.” Sel fason ki enn dimounn kapav rant dan ‘lakaz Papa,’ se kan li aksepte Zezi ek so bann lansegnman, ek li imit so lexanp. Zezi dir: “Personn pa kapav al kot mo Papa si li pa pas par mwa.”​—Zan 14:6.

Filip, ki ti pe bien ekoute, demande: “Segner, montre nou to Papa, samem ase.” Kitfwa Filip ti anvi trouv Bondie manifeste, parey kouma Moiz, Eli, ek Izai ti trouv Bondie manifeste dan enn vizion. Selman, bann zapot ena kitsoz ki ena plis valer ki bann vizion. Zezi explik sa kan li dir: “Tou sa letan mo ar zot la, to pa konn mwa Filip? Seki finn trouv mwa finn trouv mo Papa.” Zezi imit personalite so Papa dan enn fason parfe; alor, kan zot inn viv ek frekant Zezi, se koumadir zot inn trouv so Papa. Biensir, Papa pli gran ki Garson. Se pou sa rezon-la ki Zezi dir: “Sa bann parol ki mo pe dir zot la, pa sorti dan mwa.” (Zan 14:8-10) Zezi rekonet devan so bann zapot ki so bann lansegnman sorti kot so Papa.

 Bann zapot finn trouv Zezi fer bann mirak extraordiner ek zot inn tann li pres bonn nouvel lor Rwayom Bondie. Asterla, li dir zot: “Seki krwar [“ena lafwa,” NW] dan mwa pou fer seki mo fer; li pou mem fer pli gran kiksoz ki mwa.” (Zan 14:12) Zezi pa pe rod dir ki zot pou fer bann pli gran mirak ki li. Selman, zot minister pou dir pli lontan, zot teritwar pou pli gran, ek zot pou pres ar pli boukou dimounn ki Zezi.

Kan Zezi pou ale, li pa pou abandonn zot. Li fer zot sa promes-la: “Si zot demann ninport ki kitsoz lor mo nom, mo pou fer li.” Anplis, li dir: “Mo pou demann mo Papa ek Li pou donn zot enn lot asistan ki pou avek zot touletan, lespri laverite.” (Zan 14:14, 16, 17NW.) Zezi donn zot garanti ki zot pou gagn lespri sin, sa ‘lot asistan-la.’ Sa pou arive zour Lapantkot.

Zezi dir: “Dan enn tigit letan ankor, lemonn nepli pou trouv mwa me zot, zot pou . . . trouv mwa parski mo . . . viv e zot osi zot pou viv.” (Zan 14:19) Kan Zezi pou resisite, so bann disip pou trouv li avan ki li al dan lesiel, ek avek letan, zot osi zot pou avek Zezi dan lesiel.

Asterla, Zezi dir enn verite bien sinp: “Ninport kisannla ki ena mo bann komannman ek ki obeir zot, se limem ki kontan mwa. An retour, seki kontan mwa, mo Papa pou kontan li, ek mo pou kontan li ek mo pou fer li konn mwa bien.” Kan li tann sa, Zida, ki apel osi Tade, demande: “Segner, pou ki rezon to’le fer nou konn twa bien me pa lemond?” Zezi reponn: “Si enn kikenn kontan mwa, li pou obeir mo parol, ek mo Papa pou kontan li . . . Seki pa kontan mwa, li pa obeir mo bann parol.” (Zan 14:21-24, NW.) Lemond pa parey kouma bann disip Zezi, parski li pa rekonet ki Zezi limem semin, laverite, ek lavi.

Biento Zezi pou ale, alor kouma eski so bann disip pou rapel tou bann kitsoz ki li finn ansegn zot? Zezi explike: “Lasistan, lespri sin ki mo Papa pou avoye lor mo nom, li pou ansegn zot tou kitsoz ek li pou fer zot rapel tou bann kitsoz ki mo finn dir zot.” Sa bann parol-la rekonfort bann zapot, parski zot inn deza trouv lafors lespri sin azir. Zezi azoute: “Mo kit lape avek zot; mo donn zot mo lape. . . . Pa les zot leker trakase, ni gagn per.” (Zan 14:26, 27NW.) Alor, fode pa ki bann zapot trakase, parski Zezi so Papa pou gid zot ek protez zot.

Biento, zot pou trouve ki Bondie kapav protez bann dimounn. Zezi dir: “Sef lemond pe vini. Ek li pena okenn pouvwar lor mwa.” (Zan 14:30NW.) Lediab inn reisi rant dan Zida ek kontrol li. Me Zezi li parfe, li pena okenn febles ki Satan kapav servi pou vir li kont Bondie. Lediab pa pou kapav osi anpes Zezi resisite. Kifer? Zezi dir: “Tou seki mo Papa dir mwa fer, mo fer.” Zezi sir ki so Papa pou resisit li.​—Zan 14:31.