Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 135

Zezi Inn Resisite ek Li Aparet ar Boukou Dimounn

Zezi Inn Resisite ek Li Aparet ar Boukou Dimounn

LIK 24:13-49 ZAN 20:19-29

  • ZEZI APARET LOR SEMIN KI AL EMAUS

  • LI EXPLIK SO BANN DISIP BANN PASAZ LEKRITIR

  • TOMA ARET ENA DOUT

Nou Dimans le 16 Nizan ek bann disip bien abat. Zot pa konpran kifer tonbo Zezi vid. (Matie 28:9, 10; Lik 24:11) Inpe plitar sa zour-la, Kleopas ek enn lot disip kit Zerizalem pou al Emaus, ki trouv anviron set kilomet pli lwin.

Lor larout, zot pe koz lor seki’nn arive. Enn zom ki zot pa kone vinn zwenn zot, ek li demann zot: “Ki zot pe dialoge letan zot pe marse?” Kleopas reponn: “To tousel dan Zerizalem pa kone seki finn arive sa detrwa zour la isi?” Etranze-la demande: “Ki finn arive?”​—Lik 24:17-19.

Zot dir: “Tou seki finn ariv Zezi Nazaret. . . . Nou ti panse ki limem ki ti pou kapav delivre Izrael.”​—Lik 24:19-21.

Kleopas ek so kamarad rakont zom-la tou seki finn arive dan lazourne. Zot explike kouma bann fam ki ti al kot tonbo Zezi inn trouv tonbo-la vid, ek ki sa bann fam-la finn temwin enn kitsoz sirnatirel: bann anz inn aparet ar zot ek inn dir zot ki Zezi vivan. Zot rakonte kouma lezot osi finn al kot tonbo ek ‘zot finn trouv bann zafer parey kouma bann fam la finn rakonte.’​—Lik 24:24.

Li kler ki sa de disip-la pa konpran sinifikasion sa bann kitsoz ki’nn arive la. Alor, zom-la koriz zot move fason panse, parski sa pe anpes zot konpran ki Zezi inn resisite. Li dir zot: “Bann san konpran, kouma zot leker pran letan pou krwar tou seki bann profet finn rakonte. Eski Lekris pa ti bizin soufer avan li rant dan so laglwar?” (Lik 24:25, 26) Lerla, li explik zot boukou pasaz Lekritir ki koz lor Lekris.

Alafin, toule trwa zom ariv pre ar Emaus. De disip-la anvi ki zom-la explik zot pli boukou kitsoz, alor zot demann li: “Res ar nou parski soley pe al tonbe e lanwit pe aprose.” Zom-la dakor pou reste ek pou pran enn repa ar zot. Ler zom-la fer lapriyer, kas dipin, ek donn zot, zot rekonet li. Me deswit li disparet. (Lik 24:29-31) Asterla, zot sir ki Zezi vremem vivan!

De disip-la extra kontan, ek zot dir ant zot: “Eski nou leker pa ti pe brile andan kan li ti pe koz ar nou lor sime e kan li ti pe explik nou Lekritir?” (Lik 24:32) Zot degaze retourn Zerizalem. Laba, zot zwenn bann zapot ek bann lezot dimounn ki ansam avek zot. Avan ki Kleopas ek so kamarad reisi rakont seki finn ariv zot, zot tann lezot dimounn dir: “Vremem Lesegner finn resisite e li finn paret devan lizie Simon.” (Lik 24:34) Apre sa, Kleopas ek so kamarad rakonte zot osi kouma Zezi inn aparet ar zot.

Enn sel kout, Zezi aparet dan lasam. Zot tou gagn sok! Pourtan, zot ti met lakle dan laport parski zot ti per bann Zwif. Me Zezi la, omilie zot. Inkrwayab! Dan enn fason bien kalm, Zezi dir zot: “Lape avek zot.” Me zot tou gagn per. Parey kouma sa ti arive avan, zot panse ki se ‘enn aparision.’​—Lik 24:36, 37; Matie 14:25-27.

Pou montre ki li pa enn aparision ouswa enn kitsoz ki sorti dan zot limazinasion, me ki li enn kikenn reel avek enn lekor laser, Zezi montre zot so de lame ek lipie. Apre sa, li dir zot: “Kifer zot abat koumsa e kifer ena dout dan zot leker? Get mo lame, get mo lipie, momem sa. Tous mwa, gete, parski enn . . . [“lespri,” NW] pena laser ek lezo kouma mwa. Gete kouma mo ete.” (Lik 24:36-39) Zot etone ek extra kontan, me zot kanmem trouv sa difisil pou krwar.

Ankor enn fwa, Zezi sey ed zot konpran ki li vremem reel. Li demann zot: “Eski zot ena kiksoz isi pou manze?” Zot donn li enn bout pwason  griye, ek li manz li. Apre sa, li dir zot: “Samem parol ki mo ti dir zot kan mo ti avek zot [avan mo lamor] parski tou seki finn ekrir lor mwa dan Lalwa Moiz, Liv bann Profet e bann Psom, ti bizin realize.”​—Lik 24:41-44.

Zezi ti ed Kleopas ek so kamarad konpran bann Lekritir. Asterla, li fer parey avek tou bann dimounn ki la. Li dir zot: “Ala seki finn ekrir: Lekris pou soufer e li pou resisite parmi bann mor lor trwaziem zour e bizin proklam . . . lor so nom, repantans e pardon bann pese devan tou bann nasion depi [“koumanse par,” NW] Zerizalem. Zotmem . . . bann temwin [“sa bann kitsoz-la,” NW].”​—Lik 24:46-48.

Nou pa kone kifer, me lapot Toma pa ti la sa zour-la. Bann zour ki vini apre, ar lazwa bann lezot dir li: “Nou finn trouv Lesegner.” Toma reponn zot: “Si mo pa trouv ar mo lizie bann mark koulou dan so lame, si mo pa met mo ledwa dan so ple e si mo pa met mo lame dan so kot, mo pa pou krwar.”​—Zan 20:25.

Wit zour apre, bann disip zwenn ansam ankor enn fwa dan enn lasam ki ferme a-kle, me sa fwa-la, Toma lamem. Zezi aparet omilie zot dan enn lekor laser ek li dir zot bonzour, ‘ki lape avek zot.’ Li get Toma ek li dir: “Met to le dwa isi, ala mo lame; pran to lame, met li dan mo kot. Pa doute [“aret doute,” NW] me krwar.” Lerla, Toma dir li: “Mo Segner, mo Bondie.” (Zan 20:26-28) Wi, Toma nepli ena okenn dout ki Zezi vivan, ek ki li enn kreatir spiritiel pwisan, reprezantan Zeova.

Zezi dir: “Akoz to trouve, to finn krwar? . . . Ere seki krwar san trouve.”​—Zan 20:29.