Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 117

Repa Lesegner

Repa Lesegner

MATIE 26:21-29 MARK 14:18-25 LIK 22:19-23 ZAN 13:18-30

  • ZIDA ENN TRET

  • ZEZI ETABLI MEMORYAL

Inpe avan dan lasware, Zezi inn ansegn so bann zapot enn leson lor limilite kan li’nn lav zot lipie. Asterla, kitfwa apre repa Pak, Zezi sit bann parol ki David ti profetize: “Sa zom ki ti anpe avek mwa la, mo ti ena konfians an li, li ti pe manz mo dipin, me li finn vir kont mwa.” Apre sa, li dir: “Enn parmi zot pou trair mwa.”​—Psom 41:9NW; Zan 13:18, 21.

Bann zapot get sakenn zot kamarad, ek sakenn so tour demande: “Mwa sa Segner?” Zida Iskaryot osi demann sa. Zan pe asiz akote ar Zezi, ek Pier dir li pou demann Zezi kisannla parmi zot pou trayir li. Alor, Zan koste ar Zezi ek demann li: “Segner, kisannla sa?”​—Matie 26:22; Zan 13:25.

Zezi reponn: “Dimoun ki mo pou donn sa bout dipin ki mo tranp dan sa lasiet la, limem sa.” Zezi tranp enn bout dipin dan enn pla ki ti lor latab, ek li donn sa Zida. Apre li dir: “Garson Limanite pe al mor dapre seki finn ekrir lor li, me maler pou sa dimoun ki pe trair Garson Limanite! Pou limem vomie, li pa ti ne.” (Zan 13:26; Matie 26:24) Apre sa, Satan rant dan Zida. Sa zom-la ti deza pe fer seki move ek asterla, li permet Lediab kontrol li pou fer so volonte. Se koumsa ki Zida vinn “garson destriksion.”​—Zan 6:64, 70; 12:4; 17:12NW.

Zezi dir Zida: “Degaze al fer seki to ena pou fer enn fwa.” Zida ti responsab lakes bann zapot, alor zot ti panse ki Zezi ti pe dir li: “Al aste seki nou bizin pou fet Pak ou bien donn kiksoz bann pov.” (Zan 13:27-30) Alor Zida ale. Me li ale pou trayir Zezi.

Apre ki Zida inn ale, Zezi etabli enn nouvo selebrasion. Li pran enn dipin, fer enn lapriyer pou remersie Bondie, li kas dipin-la, ek li donn  sa so bann zapot pou manze. Li dir: “Sa reprezant mo lekor ki pou bizin done an sakrifis pou zot. Kontign fer sa an mo memwar.” (Lik 22:19NW.) Bann zapot pas dipin-la ant zot ek zot manz li.

Asterla, Zezi pran enn ver divin, li fer enn lapriyer pou remersie Bondie, ek li pas sa ar so bann zapot. Sakenn so tour bwar dan ver-la, ek Zezi dir: “Sa koup-la reprezant nouvo lalians ki existe gras-a mo disan, ki pou verse pou zot.”​—Lik 22:20NW.

Se koumsa ki Zezi etabli memoryal so lamor, ek so bann disip pou bizin selebre sa toule lane, le 14 Nizan. Sa pou ed zot rapel seki Zezi ek so Papa inn fer, pou ki bann dimounn ki ena lafwa reisi libere ar pese ek lamor. Sa selebrasion-la pli inportan ki Pak bann Zwif, parski li fer bann dimounn konpran ki Zezi inn mor pou ki bann ki ena lafwa gagn vre liberte pou touletan.

Zezi dir ki so disan “pou verse pou boukou dimounn pou ki zot pese pardone.” Parmi bann dimounn ki pou profit sa pardon-la, ena Zezi so bann zapot ek bann lezot disip ki fidel. Zot pou ansam avek Zezi dan Rwayom so Papa.​—Matie 26:28, 29NW.