Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 101

Enn Repa kot Simon, dan Betani

Enn Repa kot Simon, dan Betani

MATIE 26:6-13 MARK 14:3-9 ZAN 11:55–12:11

  • ZEZI RETOURN BETANI, PRE AR ZERIZALEM

  • MARI VERS DELWIL PARFIME LOR ZEZI

Zezi kit Zeriko ek al Betani. Pou al laba, Zezi bizin pas par bann sime ki kas-kase ek ki fer lapant lor apepre 20 kilomet. Kifer? Parski Zeriko trouv anviron 250 met anba nivo lamer ek Betani trouv anviron 610 met lao nivo lamer. Lazar ek so de ser res dan sa ti vilaz-la, ki trouv apepre 3 kilomet ar Zerizalem ek ki lor lapant kote les mont des Oliviers.

Boukou Zwif fini ariv Zerizalem pou fet Pak. Zot inn vinn boner “pou pirifie zot,” tansion zot inn tous enn kadav ouswa zot inn fer enn lot kitsoz ki inpir. (Zan 11:55; Nonb 9:6-10) Sertin parmi sa bann dimounn-la inn rasanble dan tanp. Zot pe demann zotmem si Zezi pou vini pou fet Pak.​—Zan 11:56.

Boukou dimounn pe koz lor Zezi. Sertin sef relizie anvi trap li pou touy li. An realite, zot inn donn lord bann dimounn pou fer zot kone kotsa li ete pou ki zot kapav “aret li.” (Zan 11:57) Sa bann sef-la ti deza esey touy Zezi apre ki li ti resisit Lazar. (Zan 11:49-53) Nou konpran kifer sertin pa krwar ki Zezi pou vinn an piblik.

Zezi ariv Betani enn Vandredi, “sis zour avan fet Pak.” (Zan 12:1) Ler soley pou kouse, enn lot zour pou koumanse ek se enn zour Saba (le 8 Nizan). Alor, Zezi inn bizin sorti Zeriko ek ariv Betani avan Saba. Li pa ti pou fer sa vwayaz-la enn zour Saba, setadir depi kouse soley Vandredi ziska kouse soley Samdi. An realite, Lalwa Zwif pa permet fer bann vwayaz sa distans-la enn zour Saba. Zezi sirman al kot Lazar, parey kouma li’nn deza fer avan.

Samdi swar, Simon invit Zezi ek so bann disip, ek Lazar osi, pou vinn manze kot li. Bann dimounn apel Simon “Simon ki ti ena lalep,” kitfwa parski li ti ena lalep avan ki Zezi geri li. Mart pe okip bien bann invite, parey kouma li abitie fer. Me enn diskision koumanse akoz enn latansion spesial ki Mari donn Zezi.

Mari ouver enn flakon “parfin [“delwil parfime,” NW] ki ti fer ar enn plant bien rar e ki ti kout bien-bien ser.” (Zan 12:3) Sa delwil-la ena boukou valer. Li ti kout 300 denier, setadir lapey ki enn dimounn gagne pandan enn an! Mari vers sa delwil-la lor latet Zezi ek lor so lipie, ek apre li souy lipie Zezi ar so seve. Sa parfin-la ranpli lakaz-la net.

Bann disip ankoler ek zot dir: “Ki serti gaspiy sa parfin la koumsa?” (Mark 14:4) Zida Iskaryot dir: “Kifer pa ti vann sa parfin la pou trwa san pies larzan [denier], koumsa ti kapav partaz kas la avek bann dimoun pov?” (Zan 12:5) Me Zida pa vremem gagn traka bann dimounn pov. Li responsab lakes bann disip ek li ti pe kokin kas ladan.

 Me Zezi pran par Mari ek dir: “Kifer zot met sa fam la dan lanbara; li pe fer enn bonaksion pou mwa. Parski zot, zot pou touzour gagn bann pov parmi zot me mwa, mo pa pou toultan parmi zot. Li finn met sa parfin la lor mo lekor pou prepar mo lanterman. Laverite mo dir zot, partou kot Bonn Nouvel pou anonse dan lemonn antie, pou koz lor seki sa fam la finn fer e pou gard so souvenir.”​—Matie 26:10-13.

Sa fer deza plis ki enn zour ki Zezi dan Betani ek boukou dimounn fini kone ki li la. Boukou Zwif vinn kot Simon, pa zis pou vinn get Zezi, me osi pou trouv Lazar, “ki Zezi ti resisite parmi bann mor.” (Zan 12:9) Asterla, bann sef pret pe fer konplo pou touy Zezi ek Lazar toulede. Zot panse ki boukou dimounn ena lafwa an Zezi akoz Lazar inn resisite. Ala zot move sa bann sef relizie la!