Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 102

Lerwa Rant dan Zerizalem lor enn Bourik

Lerwa Rant dan Zerizalem lor enn Bourik

MATIE 21:1-11, 14-17 MARK 11:1-11 LIK 19:29-44 ZAN 12:12-19

  • ZEZI RANT DAN ZERIZALEM DAN LAGLWAR

  • ZEZI PREDIR DESTRIKSION ZERIZALEM

Landemin, Dimans le 9 Nizan, Zezi ek so bann disip kit Betani pou al Zerizalem. Kan zot ariv pre ar Betfaze, lor mont des Oliviers, Zezi dir ar de parmi so bann disip:

“Al dan prosin vilaz [“ki zot trouve laba,” NW]; kouma zot ariv laba, zot pou trouv enn bourik ki atase e so piti avek li. Delarg zot, amenn zot kot mwa. Si kikenn dimann zot ninport kwa, zis dir, ‘Lesegner bien bizin zot.’ Toutswit, dimoun la pou les zot ale.”​—Matie 21:2, 3.

Bann disip pa konpran ki seki Zezi inn demann zot ena enn lien avek enn profesi Biblik. Me plitar, zot pou konpran ki se enn profesi ki Zakari ti anonse ki’nn akonpli. Zakari ti predir ki Lerwa ki Bondie inn promet ti pou rant dan Zerizalem avek “limilite . . . lor enn bourik, lor enn zenn mal, tipti enn mama bourik.”​—Zakari 9:9.

Kan bann disip ariv Betfaze ek ki zot pran zenn bourik-la ek so mama, bann dimounn ki pe deboute akote demann zot: “Ki zot pe fer, kifer zot pe delarg sa ti bourik la?” (Mark 11:5) Me kan bann disip dir zot ki bann bourik-la pou Lesegner, zot les bann disip amenn bann zanimo-la ar Zezi. Bann disip pran zot manto ek met zot lor toulede bourik, me Zezi mont lor zenn bourik-la.

Pli Zezi koste pre ar Zerizalem, pli lafoul ogmante. Boukou dimounn pran zot linz ek met zot lor sime. Lezot koup bann brans lor bann pie ouswa “bann feyaz dan karo” ek tal zot lor sime. Zot kriye: “Delivrans, silteple! Beni sa kikenn ki vinn o-nom Zeova! Beni Rwayom ki pe vini, Rwayom David, nou papa!” (Mark 11:8-10NW.) Bann Farizien ki dan lafoul ankoler kan zot tann sa. Zot dir Zezi: “Met, dir to bann disip res trankil.” Me Zezi reponn zot: “Ala mo dir zot, si bannla res trankil, ros ki pou kriye.”​—Lik 19:39, 40.

Kan Zezi trouv Zerizalem, li koumans plore ek li dir: “Si selman twa osi to ti konpran seki bizin fer pou gagn lape! Me asterla inn kasiet sa bann kitsoz-la devan to lizie.” Zerizalem pou bizin peye akoz li’nn dezobeir volonterman. Zezi predir: “To bann ennmi pou antour twa ar enn miray [“enn baraz dibwa pwint,” NW], pou anserkle twa e pou atak twa partou kote. Zot pou kraz twa ek tou to zanfan, e pa pou les enn sel ros dibout.” (Lik 19:42-44) Sa bann parol-la inn realize lane 70 Nou Lepok kan Zerizalem inn detrir.

Kan Zezi rant dan Zerizalem, ‘tou dimoun azite, zot dimande, “Kisannla sa?”’ Ek lafoul kontign dir: “Limem profet Zezi ki sorti Nazaret dan Galile.” (Matie 21:10, 11) Dan lafoul, bann dimounn ki’nn trouv Zezi resisit Lazar pe rakont lezot seki’nn arive. Bann Farizien plengne parski zot pa pe kapav fer nanye. Zot dir ant zot: “Lemonn pe galoup deryer li.”​—Zan 12:18, 19.

Parey kouma li abitie fer sak fwa ki li dan Zerizalem, Zezi al dan tanp pou ansegne. Laba, li geri bann dimounn ki aveg ek bwate. Kan bann sef pret ek bann skrib trouv seki li pe fer ek zot tann bann garson dan tanp kriye, “Delivrans, silteple, Garson David!” zot ankoler. Bann sef relizie demann Zezi: “To tande ki zot pe dir?” Li reponn zot: “Eski zame zot pa finn lir sa, ‘Dan labous bann ti zanfan ek bann tibaba, to finn fer louanz sorti?’”​—Matie 21:15, 16NW.

Zezi get tou seki pe pase dan tanp. Asterla, kouma inn deza tar, Zezi kit Zerizalem avek so bann disip ek zot retourn Betani avan ki le 10 Nizan koumanse. Se laba ki Zezi pou pas lanwit Dimans.