Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 123

Dan enn Gran Tristes, Zezi Priye

Dan enn Gran Tristes, Zezi Priye

MATIE 26:30, 36-46 MARK 14:26, 32-42 LIK 22:39-46 ZAN 18:1

  • ZEZI DAN ZARDIN ZETSEMANI

  • TRANSPIRASION ZEZI VINN KOUMA BANN GOUT DISAN

Zezi fini priye avek so bann zapot fidel. Ek, ‘apre ki zot finn sant bann kantik, zot al lor mont des Oliviers.’ (Mark 14:26NW.) Zot al dan kote les, dan enn zardin kot Zezi abitie ale, ki apel Zetsemani.

Kan zot ariv pre kot sa zoli zardin kot ena boukou pie zoliv la, Zezi fer wit parmi so bann zapot res kitfwa pre kot lantre zardin. Li dir zot: “Res la, mwa mo pe al inpe pli lwin pou priye.” Lerla, li al inpe pli lwin dan zardin avek Pier, Zak, ek Zan. Enn gran lapenn trap li, ek li dir so trwa zapot: “Mo ranpli ar enn gran tristes ki pe fini mwa. Res la . . . pa dormi [“kontign veye ansam avek mwa,” NW].”​—Matie 26:36-38.

Zezi kit zot ek al inpe pli lwin. Apre sa, li “tom azenou ek li priye.” Dan sa moman difisil la, ki li pou dir Bondie? Zezi dir: “Papa! Pou twa, tou kitsoz posib; tir sa koup-la devan mwa. Me fer ki tou arive kouma to anvi, ek pa kouma mo anvi.” (Mark 14:35, 36, NW.) Ki li pe rod dir? Eski Zezi nepli anvi donn so lavi an ranson pou bann imin? Non!

Kan li ti dan lesiel, Zezi ti trouve kouma bann dimounn ki bann Romin met a-mor, zot extra soufer. Asterla, ki li enn imin ek ki li resanti bann santiman kouma laper ek langwas, Zezi pa prese pou mor. Me pli inportan, Zezi dan lapenn parski li santi ki so lamor kouma enn kriminel, kapav sali nom so Papa. Dan de-trwa ler-d-tan, pou akiz li ki li’nn blasfem kont Bondie, ek pou koulout li lor enn poto.

Apre enn long lapriyer, Zezi retourne ek trouv so trwa zapot pe dormi. Li dir Pier: “Alor, zot pa’nn kapav veye enn-er-tan avek mwa? Kontign veye ek kontign priye, pou ki zot pa tante.” Zezi konpran ki bann zapot osi bien trakase, ek inn bien tar osi la. Li azoute: “Lespri for, me laser feb.”​—Matie 26:40, 41NW.

Apre sa, Zezi re-ale enn deziem fwa ek li demann Bondie pou tir “sa koup la” devan li. Kan li retourne, ankor enn fwa li retrouv so trwa zapot pe dormi, alor ki zot ti bizin pe priye pou zot pa rant dan tantasion. Kan Zezi koz ar zot, ‘zot pa kone ki pou dir li.’ (Mark 14:40) Enn trwaziem fwa, Zezi ale ek li priye azenou.

Zezi bien trakase tansion so lamor kouma enn kriminel, sali nom so Papa. Me Zeova pe tann lapriyer so Garson ek li avoy enn anz pou ankouraz li. Me kanmem sa, Zezi pa aret sipliy so Papa. Li kontign “priye avek plis ferver.” Zezi dan enn gran langwas. Ena enn gran responsabilite lor so zepol! So lavi eternel ek lavi bann dimounn ki ena lafwa an li depann lor li. An realite, so ‘transpirasion vinn kouma bann gout disan.’​—Lik 22:44.

 Kan Zezi retourn kot so bann zapot pou trwaziem fwa, ankor enn fwa li trouv zot pe dormi. Li dir: “Zot ankor pe dormi e zot pe repoze. Ala ler finn arive kot Garson Limanite pou livre dan lame bann peser. Leve, anou ale! Gete, li pe vini, sa dimoun ki pou livre mwa la.”​—Matie 26:45, 46.