Skip to content

Skip to table of contents

 SAPIT 129

Pilat Kriye: “Ala Zom La!”

Pilat Kriye: “Ala Zom La!”

MATIE 27:15-17, 20-30 MARK 15:6-19 LIK 23:18-25 ZAN 18:39–19:5

  • PILAT ESEY LIBER ZEZI

  • BANN ZWIF DEMANN POU LIBER BARABAS

  • ZOT BOUFONN EK MALTRET ZEZI

Pilat dir sa lafoul ki pe rod touy Zezi la: “Mo pa pe trouv [“li koupab,” NW] okenn sarz ki zot finn met lor li. Erod osi pa finn trouv nanye.” (Lik 23:14, 15) Asterla, Pilat servi enn lot metod pou esey liber Zezi. Li dir: “Dapre zot koutim, mo abitie larg enn prizonie pou Pak. Eski zot anvi ki mo larg Lerwa bann Zwif?”​—Zan 18:39NW.

Pilat kone ki ena enn dimounn dan prizon ki apel Barabas. Li enn voler, enn kriminel, ek li opoz li ar gouvernman. Alor, Pilat demande: “Kisannla zot anvi mo large - Barabas oubien Zezi ki zot apel Lekris?” Bann sef pret inn bien inflians lafoul ek zot demande ki larg Barabas, pa Zezi. Ankor enn fwa, Pilat demande: “Kisannla zot ti anvi mo large ant sa de la?” Lafoul kriye: “Barabas”!​—Matie 27:17, 21.

Pilat gagn sok, ek li demande: “Alor, ki mo fer ar Zezi, sa kikenn ki zot apel Lekris la?” Lafoul kriye: “Koulout li lor enn poto!” (Matie 27:22NW.) Zot pa onte! Zot pe rod lamor enn inosan. Pilat demann zot: “Ki krim li finn fer? Mo pa trouv okenn sarz ki dir ki li merit lamor. Mo pou dimann bannla fwet li [“pini li,” NW] apre sa mo pou relarg li.”​—Lik 23:22.

Malgre tou bann zefor ki Pilat fer pou liber Zezi, sa lafoul ankoler la kriye: “Koulout li lor enn poto!” (Matie 27:23NW.) Bann sef relizie inn telman exsit sa lafoul-la, ki zot pe rod disan! Ek se pa disan enn kriminel ki zot pe rode, me disan enn zom inosan. Se sa zom-la mem ki, sink zour avan, zot ti akeyir kouma Lerwa dan Zerizalem. Si bann disip lamem dan sa ler-la, zot kasiet-kasiet ek zot pa dir nanye.

Pilat trouve ki tou so bann zefor dan vid ek ki bann dimounn pe koumans revolte. Alor, li pran inpe delo ek li lav so lame devan lafoul. Li dir zot: “Mo pa responsab disan sa dimoun la; get zot zafer.” Me mem sa, lafoul pa kalme. Okontrer, zot dir: “Disan sa [zom] la ava tom lor nou e lor nou bann zanfan.”​—Matie 27:24, 25.

Gouverner Pilat plis anvi fer lafoul plezir ki fer seki drwat. Alor, li fer seki zot inn demann li, ek li fer larg Barabas. Apre sa, li fer tir linz ki lor Zezi, ek li fer fwet li.

 Kan bann solda fini bat Zezi, zot amenn li dan pale gouverner. Tou bann solda rasanble ek zot kontign tortir Zezi. Pou imilie Zezi, zot fer enn kouronn ar bann pikan ek zot fons sa lor so latet. Zot fer li trap enn baton dan so lame drwat, ek zot met enn linz kouler mov lor li, parey kouma linz ki bann lerwa abitie mete. Apre sa, zot boufonn li ek zot dir: “Aksepte nou respe, Lerwa Zwif.” (Matie 27:28, 29) Anplis, zot kras lor li ek zot donn li plizir kalot lor so figir. Zot pran baton ki dan so lame-la ek zot tap li kout sa lor so latet. Zot fer sa “kouronn” pikan la rant pli dan fon dan so laser.

Dan tou sa bann leprev-la, Zezi res for ek li gard so dignite. Pilat extra inpresione. Alor, ankor enn fwa, li sey tir tou responsabilite ki li ena dan sa zafer-la. Li dir: “Gete, mo amenn li devan zot pouki zot kone ki mo pa trouv nanye de mal ar li.” Kitfwa Pilat panse ki, kan lafoul pou trouv Zezi inn bles-blese ek pe sengne, zot pou gagn lapenn pou li. Pandan ki Zezi pe debout devan sa lafoul leker ros la, Pilat kriye: “Ala zom la!”​—Zan 19:4, 5.

Mem si li’nn gagn bate ek li blese, Zezi res dign, trankil, ek kalm. Mem Pilat inpresione par sa, parski so bann parol montre ki li ena respe ek pitie pou Zezi.